تهیه و خریداری 281840 لیتر تیل دیزل و مقدار 75000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط ریاست اداری، برنامه ابیاری و آبرسانی روستایی و برنامه صنایع و انرژی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

تاریخ نشر: Jan 21, 2017

تاريخ خاتمه: Feb 13, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دارای کود نمبر: MRRD-6/OB.W.AR-1/MOF.WB.UNICEF-1/CO/KBL/96

تاریخ صدور : 02 دلو 1395

ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری مقدار 281،840 لیتر تیل دیزل و مقدار 75000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط ریاست اداری، برنامه آبیاری و آبرسانی روستایی و برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ 02 دلو 1395 الی ساعت 02:00 بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 25 دلو 1395 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 400،000 چهارصد هزار افغانی قابل تطبیق بوده و جلسه آفرگشایی ساعت 02:00 بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 25 دلو 1395 در تالار آفر گشایی ریاست تهیه و تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دها، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.