تهیه 10 ام بی انترنیت برنامه ملی راه سازی روستایی

تاریخ نشر: Jan 21, 2017

تاريخ خاتمه: Feb 08, 2017

سند داوطلبی: Download Document



محتوايات:

دارای کود نمبر: MRRD-12/NRAP-1/WB-1/CO/KBL/96

تاریخ صدور : 28 جدی 1395

1. برنامه راه سازی روستایی/ ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات ، در نظر دارد تا قسمتی از وجوه تخصیص داده شده ای سال 1396 را از بودجه بانک جهانی برای تهیه 10 ام بی انترنیت برنامه ملی راه سازی روستایی. دارای کود نمبر: MRRD-12/NRAP-1/WB-1/CO/KBL/96 به مصرف برساند.

2. ریاست تدارکات وزارت احیأ و انکشاف دهات، دولت جمهوری اسلامی افغانستان  از کمپنی ها دعوت بعمل میاورد تا اسناد های داوطلبی خویش را طور سر بسته خویش را برای تهیه 10 ام بی انترنیت برنامه ملی راه سازی روستایی. دارای کود نمبر: MRRD-12/NRAP-1/WB-1/CO/KBL/96 که  در جدول فعالیت ها  بخش دوم، قسمت پنجم  درج است تسلیم نمایند.

3. موقیعت:  شهر کابل

قرار دادی مکلف است تا تهیه 10 ام بی انترنیت برنامه ملی راه سازی روستایی شامل قرارداد را بعد از عقد قرارداد فراهم نماید.

مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد  الی یک سال بین طرفین میباشد.

4.  داوطلب براساس میتود رقابت باز داخلی که در قانون تدارکات ذکر است عمل می نماید. و همچنان این میتود  برای تمام داوطلبان قسمی که در اسناد داوطلبی درج است باز می باشد.

5. داوطلبان علاقمند می توانند معلومات بیشتر را از دفتر مدیریت عمومی تدارکات اجناس از آدرس ذیل بدست بیاورند.

6.  شرایط اهلیت داوطلبان دربرگیرنده مورد ذیل میباشد.

.  الف: مبلغ دارائی 250000 دو صدو پنجاه هزار افغانی سیال و سهولت های اعتباری (credit) خالص سایر تعهدات قراردادی داوطلب برنده قابل تطبیق می باشد.

 (الف)  داوطلبان جواز فعالیت داشته باشد.

7.اسناد داوطلبی به لسان دری برای داوطلبان از تاریخ 28 جدی 1395 الی 20 دلو 1395 قابل دریافت است. 

8.  افر ها باید به ادرس ذیل به ساعت 2:00 بعد از ظهر به تاریخ  20 دلو 1395 تسلیم داده شود. قابل یاد اوری است که آفر ذریعه ایمیل پذیرفته نمیشود و همچنان اسناد افرها بعد از وقت معیینه قابل پذیرش نمیباشد. افرها در حضور داوطلبان باز گردیده، داوطلبان و یا نماینده های شان میتوانند به آدرس فوق به ساعت 2:00 بعد از ظهرمورخ 20 دلو 1395 اشتراک نمایند.

9. تمام آفر ها باید همراه با اظهار نامه تضمین آفر که در قسمت سوم فورمه نمبر 4 شرطنامه موجود است ارائه گردد.

اظهار نامه تضمین آفر در حالت معامله مشترک باید به نام شرکاء معامله مشترک باشد. هر گاه آظهار نامه تضمین آفر بنام تمام شرکاء معامله مشترک (JV) نباشد، منجر به رد آفر میگردد

یادداشت: اظهار نامه تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده قابل اعتبار شناخته نمیشود.

10. داوطلبان می توانند اسناد داوطلبی را از ادرس ذیل از شنبه تا چهار شنبه دریافت نمایند.

ریاست تدارکات

وزارت احیأ و انکشاف دهات

دارالامان سرک نیله باغ ، کابل، افغانستان

تیلیفون:  +93 202520208

نوت : از داوطلبان تقاضا میگردد تا تمام فورم های لازم شرطنامه و ضمایم افر خویش را خانه پری ، امضأ و مهر نمایند.