داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: اعمار 2.9 کیلو متر سرک اسفالت و ساختمان های آبرو آن در شهرک صفا، ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ
دعوت به داوطلبی تاریخ: 24 اسد 1397 عنوان پروژه: اعمار 2.9 کیلو متر سرک اسفالت و ساختمان های آبرو آن در شهرک صفا، ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NTH/BLH/071/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت...
Aug 15, 2018 Sep 11, 2018
دعوت به داوطلبی: سرک آهن کانکریتی بطول 510 متر، قریه پارون، ولسوالی مرکز، ولایت نورستان
دعوت به داوطلبی تاریخ: 24 اسد 1397 عنوان پروژه: سرک آهن کانکریتی بطول 510 متر، قریه پارون، ولسوالی مرکز، ولایت نورستان شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-451/R.PROGRAM-50/MOF-224/CC/NRN/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف...
Aug 15, 2018 Sep 08, 2018
دعوت به داوطلبی: تعمیر منزل چهارم انستیتوت انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ: 24 اسد 1397 عنوان پروژه: تعمیر منزل چهارم انستیتوت انکشاف دهات شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-515/MOF-227/CC/KBL/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...
Aug 15, 2018 Sep 05, 2018
دعوت به داوطلبی: ترمیمات دیپوهای پلچرخی مربوط وزارت احیاء و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ: 23 اسد 1397 عنوان پروژه: ترمیمات دیپوهای پلچرخی مربوط وزارت احیاء و انکشاف دهات شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-514/MOF-227/CC/KBL/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان...
Aug 14, 2018 Sep 05, 2018
دعوت به داوطلبی: ترمیمات و حفظ مراقبت اساسی ریاست احیاء وانکشاف دهات ولایت کابل
دعوت به داوطلبی تاریخ: 22 اسد 1397 عنوان پروژه: ترمیمات و حفظ مراقبت اساسی ریاست احیاء وانکشاف دهات ولایت کابل. شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-452/MOF-225/CC/KBL/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام...
Aug 13, 2018 Sep 03, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 0.55 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن در محوطه تعمیر انکشاف دهات واقع پلچرخی ولایت کابل
دعوت به داوطلبی تاریخ: 21 اسد 1397 عنوان پروژه: اعمار 0.55 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن در محوطه تعمیر انکشاف دهات واقع پلچرخی ولایت کابل. شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-450/MOF-223/OB/KBL/97 ریاست تهیه و تدارکات...
Aug 12, 2018 Sep 02, 2018
دعوت به داوطلبی: اسفالت سرک به طول 905 متر، قریه مرکز، ولسوالی شاجوی ولایت زابل
دعوت به داوطلبی تاریخ: 16 اسد 1397 عنوان پروژه: اسفالت سرک به طول 905 متر، قریه مرکز، ولسوالی شاجوی ولایت زابل شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-447/R.PROGRAM-28/MOF-220/CC/ZBL/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از...
Aug 07, 2018 Sep 01, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 200 متر دیوار محافظوی مرکز ولسوالی ایبک ولایت سمنگان
دعوت به داوطلبی تاریخ: 16 اسد 1397 عنوان پروژه: اعمار 200 متر دیوار محافظوی مرکز ولسوالی ایبک ولایت سمنگان شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-448/R.PROGRAM-221/KZN-17/CC/SMN/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از...
Aug 07, 2018 Sep 02, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 1.94 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک یولمرب الی سرک شیخ حسن غمگین سمت جنوب دشت شادیان ولسوالی مزار شریف ولایت بلخ
دعوت به داوطلبی تاریخ: 16 اسد 1397 عنوان پروژه: اعمار 1.94 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک یولمرب الی سرک شیخ حسن غمگین سمت جنوب دشت شادیان ولسوالی مزار شریف ولایت بلخ RRD/MOF/NRAP/NTH/BLH/069/C2/001 شماره...
Aug 07, 2018 Aug 28, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 3.22 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در شهرک علیا از سرک عمومی یولمرب به سمت جنوب (سرک مدرسه فاطمه الزهرا) دشت شادیان، ولسوالی مزارشریف ولایت بلخ
دعوت به داوطلبی تاریخ: 16 اسد 1397 عنوان پروژه: اعمار 3.22 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در شهرک علیا از سرک عمومی یولمرب به سمت جنوب (سرک مدرسه فاطمه الزهرا) دشت شادیان، ولسوالی مزارشریف ولایت بلخ شماره دعوت...
Aug 07, 2018 Aug 28, 2018
صفحه 1 از 69