داوطلبی - وزارت احیا و انکشاف دهات

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: تهیه و نصب سولر ( 60 ) وات معه ملحقات آن در قریه چوچمن ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان
دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأ و انکشاف دهات ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 20 حوت 1396 تهیه و نصب سولر ( 60 ) وات معه ملحقات آن در قریه چوچمن ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان MRRD-10/R....
Mar 11, 2018 Apr 01, 2018
دعوت به داوطلبی: جغل اندازی 3.141 کیلو متر سرک با ساختمان های مربوطه آن درقریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت کندز
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: جغل اندازی 3.141 کیلو متر سرک با ساختمان های مربوطه آن درقریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت...
Mar 06, 2018 Mar 27, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار دیوارمحافظوی وسوپرپسیج همراه با ساختمانهای مربوط آن درقریه جلاله ولسوالی غازی اباد ولایت کنرها
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: اعمار دیوارمحافظوی وسوپرپسیج همراه با ساختمانهای مربوط آن درقریه جلاله ولسوالی غازی اباد ولایت...
Mar 06, 2018 Mar 31, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار مایکرو هایدرو پاور MHP در قریه همزه خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1397 عنوان پروژه: اعمار مایکرو هایدرو پاور MHP در قریه همزه خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر شماره دعوت به داوطلبی:...
Mar 06, 2018 Mar 27, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبرسانی قریه ارغیج ولسوالی دره، ولایت پنجشیر
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: اعمار شبکه آبرسانی قریه ارغیج ولسوالی دره، ولایت پنجشیر شماره دعوت به داوطلبی:...
Mar 06, 2018 Mar 31, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 712 متر دیوار محافظوی قریه اسلام قلعه ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: اعمار 712 متر دیوار محافظوی قریه اسلام قلعه ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب شماره دعوت به داوطلبی:...
Mar 06, 2018 Mar 28, 2018
دعوت به داوطلبی: جغل اندازی سرک بطول 6.371 کیلومتر با ساختمان های مربوطه آن، قریه زرنی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: جغل اندازی سرک بطول 6.371 کیلومتر با ساختمان های مربوطه آن، قریه زرنی ولسوالی قرغه یی ولایت...
Mar 06, 2018 Mar 28, 2018
دعوت به داوطلبی: حفاری 21 حلقه چاه آب آشامیدنی، قراء مختلف ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: حفاری 21 حلقه چاه آب آشامیدنی، قراء مختلف ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب شماره دعوت به داوطلبی:...
Mar 06, 2018 Mar 28, 2018
دعوت به داوطلبی: جغل اندازی سرک به طول 8.902 کیلو متر 12 عدد پلچک و 41 متر دیوار استنادی قریه عرب قشلاق ولسوالی امام صاحب ولایت کندز
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: جغل اندازی سرک به طول 8.902 کیلو متر 12 عدد پلچک و 41 متر دیوار استنادی قریه عرب قشلاق ولسوالی امام صاحب...
Mar 06, 2018 Apr 01, 2018
دعوت به داوطلبی: خریداری پرزه جات، روغنیات، فلتر باب همراه با خدمات ضمنی آن، ترمیمات و سرویس وسایط نقیلیه مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات
دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیا و انکشاف دهات ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی RRD/WB/ARAP/KBL/OPS/001 تاریخ صدور: 8 حوت 1396 ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...
Feb 27, 2018 Mar 25, 2018
صفحه 1 از 66