برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری (Ru-WatSIP) - وزارت احیا و انکشاف دهات