دفترچه تیلیفون - وزارت احیا و انکشاف دهات

دفترچه تیلیفون

انجنیر نصیر احمد درانی

وزیر

وزارت احیا و انکشاف دهات

ایمیل: Nasir.durrani@mrrd.gov.af

Ndurrani20@hotmail.com

موبایل:  +93(0)700258130

احمد شهیر شهریار

معین برنامه ها

وزارت احیا و انکشاف دهات

ایمیل: Shaheer.shahriar@mrrd.gov.af

موبایل: +93(0)788665125

 

محمد داود "نعیمی"

رئیس

اطلاعات و ارتباط عامه

0700 280 870 / 202 520 203

daud.naemi@mrrd.gov.af