دست‌آوردهای وزارت

دست‌آوردهای وزارت احیا و انکشاف دهات، طی سه سال حکومت وحدت ملی(میزان 1393 الی میزان 1396):

این دست‌آوردها را به صورت کلی و جزیی در این‌جا دریافت کرده می‌توانید:

1. گزارش عمومی از دست‌آوردهای وزارت احیا و انکشاف دهات طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

2. دست‌آوردهای برنامه راه سازی روستایی، طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

3. دست‌آوردهای برنامه انسجام ساحوی، طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

4. دست‌آوردهای برنامه آبرسانی، طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

5. دست‌آوردهای برنامه صنایع روستایی، طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

6. دست‌آوردهای برنامه لیتاکا، طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

7. دست‌آوردهای برنامه انرژی پایدار، طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

8. دست‌آوردهای بخش پاسخ به حوادث، طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

9. گزارش کاریابی، طی سه سال حکومت وحدت ملی؛

10. گزارش میثاق شهروندی

11. گزارش بخش سی بی آر

12. گزارش بخش مالی

 

 

دست آورد های وزارت احیا و انکشاف دهات

دست آورد ها برنامه
 •  بیشتر ٢٨١٨٣  شورای انكشافي محل در ٣٤ ولايت افغانستان ایجاد گردیده است.
 • بیشتر ٢٧٧٤٧ شورای انكشافي محل پلان هاي انكشافي خودرا مشخص و انتخاب نموده اند.
 • از ابتداي برنامه همبستگي ملي تا حال٥٩٨٤١  پروژه پيشنهادي اين برنامه منظور شده است.
 • تا حال ٤٧٢٩٠  پروژه  برنامه همبستگي ملي  تكميل نموده است.
 • الی  تاریخ  ٢٥ قوس سال ١٣٩٠– ٩٤٥٨٧٥٤٣٤ میلیون دالر امريكايي تعهد گردیده بود که منجمله ٩٠٦٥٨٢٧٢٧  میلیون دالر امریکایی برای ٢٧١٥٧ شورا جهت پیشبرد پروژه ها تادیه گردیده است.
 • پنج ضرورت مبرم مردم دهات عبارت از آب آشاميدني، ترانسپورت، كانال هاي زراعتي، برق و تعليم و تربيه ميباشد.
برنامه همبستگی ملی
 • از ابتدای برنامه تا حال (۹.۳۳۳) كيلو متر سرك در قريه های افغانستان  احداث گردیده است

 • از ابتدا تا حال (۱۰۲)  پروژه در بر گیرندۀ پل های بزرگ به پايه اكمال رسیده است
 • از ابتدا تا حال (۱۱۳۷)  پروژه در بر گیرندۀ پل های کوچک به پايه اكمال رسیده است
 •  
 • از ابتدا تا حال (۴۲.۳۷۲)  ساختمان ترميم گردیده است
 • از ابتدا تا حال (۹۵) مكتب اعمار گردیده است
 • از ابتدا تا حال (۱۴) كلنيك  صحی اعمار گردیده است
 • ایجاد (۱۳۰۰۷۹۱۲) روز کاری از طریق راه اندازی پروژه های انکشافی 
 • از ابتدا تا حال ۴۴ شبكه آبرسانی اعمار و تمدید گردیده است
برنامه ملی راه سازی روستائی
 • اضافه از (۳۶۰.۰۰۰) مشتری در (۲۳) ولايت كشور دارد
 • ۷۰%  از مشتريان خانمها می باشند
 • در حدود (۳۵۴) مليون دالر قرضه برای مشتريان داده شده است
 • از ابتدا تا حال ۱۵ دفتر قرضه های كوچك ايجاد گردیده که در بر گیرندۀ (۲۴۴) نماينده گی در (۱۰۶) ولسوالي می باشند
 • به صورت اوسط %۹۵ قرضه ها واپس داده شده است.
برنامه ملی قرضه های کوچک
 • اضافه از (۱۱.۳۷۱) شبكه آب آشاميدني به بهره برداري سپرده شده است
 • اضافه از (۸۵۹) پمپ دستی نصب گردیده است
 • (۲.۵۷۳) ذخيره آب آشامیدنی اعمار گردیده است
 • (۵۹) شبکه آب رسانی اعمار گردیده است
 • برای (۱۰) ميليون از روستایان اموزش صحی انجام یافته است.
برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی
 • به تعداد (۳۰۴) شورای انكشافی ولسوالی در( ۳۳) ولايت ايجاد گرديده وهريك از اين شورا ها يك پلان انكشافی ولسوالی را طرح و تدوین نموده است.
 • به تعداد (۱۱۱) پلان انكشافی ولسوالی ولايات لغمان، پنجشير، كندهار، بلخ، فراه، نورستان، باميان، ارزگان، فارياب، هلمند و پروان در سايت انترنتی برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی قابل دسترسی است: www.mrrd.gov.af/nabdp
 • بخش جندر؛ قدرتمند ساختن جامعه، وركشاپ سه روزه را در رابطه به آگاهی جندر برای ۷۵ تن، كارمند برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی راه اندازی نمود است.
 • بخش حمايت از تطبيق برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی، کار ساختمان ذخيره های آب را در پنج ولسوالی ولايت بلخ آغاز نموده است.

 • بخش صندوق وجهی مبارزه عليه مواد مخدر، مبلغ (۲۰) ميليون دالر امريكائی را به پروژه های انكشاف روستا ها در (۱۴) ولایت که کشت خشخاش در آن ولایات فروکش کرده منظور نموده است در این پروسه تعداد زیادی از دهاتیان به کار مصروف خواهند شد.
  علاوه براين، از طریق این بخش، مبلغ (۲.۳) مليون دالر امريكائی برای پروژه های سرك سازی در ولسوالی چمتال ولايت بلخ تصويب گردیده است.
 • انجنیران بخش انرژی برای انكشاف روستا های افغانستان از ولسوالی های بهارك، زيباك، اشكاشم، واخان و خاش ولايت بدخشان غرض شناسائی موقيعت هاى مناسب براى اعمار دستګاهاى توليد برق آبی بازديد نموده اند.
 • بخش انكشاف اداری، وركشاپ های بررسی كننده اداره سايكل (مرور) پروژه را در رياست های احيا و انكشاف روستايئ ولايتی در ولايات هرات، فراه، كندز و بادغيس ( نواحی غربی) ، كندهار، نيمروز ، ارزگان و رياست های احيا و انكشاف روستا ها (نواحی جنوبی) راه اندازی نموده است.

 • بخش احيا مجدد اقتصاد برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی نخستين قدم را در ايجاد تشبث ها برای ذخيره كچالو، زعفران، بادام، قالين و تربوز در ولايات باميان، بلخ و هرات برداشته است.
برنامه ملی رشد و انکشاف منطقوی