معلومات به رسانه ها

1. سخنگوی مقام وزارت

وزارت احیا و انکشاف دهات 

کابل، افغانستان

شماره های تماس: 0704999967   -076640060

ایمیل آدرس: akbar_rostami10@yahoo.com 

 

2. رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

وزارت احیا و انکشاف دهات

 کابل، افغانستان

تیلیفون       ۰۷۰۰۲۸۰۸۷۰

ایمیل آدرس : daud.naemi@mrrd.gov.af