لیتاکا

معرفی برنامه برنامه لیتاکا

پروژۀ رشد معیشت در ساحات مرزی افغان- تاجیک اولین پروژه انکشاف اجتماعی  - اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان بوده که در جانب تاجیکستان توسط پروگرام انکشافی ملل متحد (دفتر تاجیکستان) ودر جانب افغانستان توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق میگردد. این پروژه توسط دولت جاپان از طریق اداره همکاری های بین المللی جاپان تمویل میگردد.  مدت پروژه لیتاکا از ماه مارچ 2014 الی سپتمبر 2017 بوده و در جانب افغانستان سه ولسوالی (حضرت امام صاحب در ولایت کندز و ولسوالی های دشت قلعه و ینگی قلعه در ولایت تخار) را تحت پوشش قرار میدهد.

هدف عمده پروژه لیتاکا بلند بردن میزان ثبات و امنیت در ولایات مرزی تاجیکستان و افغانستان بوده که این هدف از طریق کاهش فقر، حمایت انکشاف اقتصادی و همکاری بین جوامع واقع در مسیر دو  سوی سرحد بدست خواهد آمد. مستفیدین مستقیم پروژه بیشتر از  152,976  نفر بوده در حالیکه  بیشتر از 1,123,000 نفر مردمانیکه در قریه های سرحدی  زنده گی میکنند بصورت غیر مستقیم مستفید خواهند گردید. پروژه لیتاکا فرصت های رشد ظرفیت را برای نماینده گان حکومت محلی، جامعه مدنی و سکتور خصوصی به منظور مدیریت پایدار انکشاف اجتماعی اقتصادی محلی فراهم نموده و در بخش احیای مجدد زیربنا های اقتصادی و انکشاف تجارت محلی منحیث عامل بالقوه فرصت مناسب را برای بهبود معیشت جوامع دو سوی سرحد فراهم مینماید.

فعالیت های عمده و اهداف برنامه

هدف عمده پروژه لیتاکا رشد معیشت و بلند بردن میزان ثبات و امنیت در ولایات مرزی تاجیکستان و افغانستان توسط فعالیت های ذیل بدست می آید:

·         جوامع روستایی در دو سوی سرحد دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان از حکومتداری بهتر، دسترسی به زیر بنا های روستایی و خدمات انکشافی اقتصادی بهره مند میگردند.

 • جوامع روستایی دو سوی سرحد از فرصت های بهتر تبادل نظریات و همکاری های دو جانبه استفاده اعظمی مینمایند.
 •  کاهش فقر، حمایت انکشاف اقتصادی و همکاری بین جوامع واقع در مسیر دو  طرف مرز.
 • ایجاد فرصت های کاری و افزایش درآمد مشروع باشنده گان دو سوی مرز 
 • ارزش افزایی به منابع و محصولات محلی به اساس اصل مفاد مقایسوی در سطح قریه برای تغیر باالقوه در روند اقتصادی - اجتماعی تغییر زراعت سنتی به زراعت نوین تجارتی و صنایع دستی خانمان روستایی.
 • تطبیق روند یک قریه—یک محصول منحیث شیوه جامع برای فعال سازی جامعه از طریق تجارت
 • تقویت زنجیره های ارزشی توسط روند قریه ما افتخار ما .
 • ایجاد و اعمار مارکیت های محلی برای خانمان روستای و دهاقین.

 

 

 

.

 • ارتقای ظرفیت نماینده گان حکومت محلی، اعضای شورای انکشافی ولسوالی بمنظور مدیریت روند انکشاف محلی

دستآورد ها تا کنون:

 • احیای مجدد و اعمار 32 باب زیربناء ها روستایی
 • آزمایش یک قریه یک محصول در تاجیکستان و افغانستان
 • کورس های ظرفیت سازی اقتصاد محلی تحت روند قریه ما افتخار ما به 131 نفر که ازآنجمله %40 آن خانم های روستای بوده را درانکشاف تجارت ، اساسات مدیریت تجارت و کورس های متعدد زنجیره ارزش (از درخت تا دسترخوان)، سواد آموزی، دیزاین و تنوع در محصولات صنایع دستی، بسته بندی و برندینگ درجریان یک ونیم سال گذشته به شکل موفقانه ارایه گردید
 • افزایش عاید و فرصت های کاری  برای انکشاف اقتصاد محلی از طریق تطبیق پروژه های تقویت اقتصادی زنان و راه اندازی آموزش های تخنیکی برای نماینده گان سکتور خصوصی 131 مرد و زن
 • اعمار مرکز فروشات قریه ما افتخار ما در تالقان مرکز ولایت تخار و یک مجتمع قریه ما افتخار ما که دارای ( مرکزفروشات قریه ما فتخار ما ، سرد خانه مجهز به سیستم انرژی آفتابی، مرکز بسته بندی، مرکز آموزشی صنایع دستی برای خانم ها و مارکیت فروشات دهاقین) در والسوالی ینگی قلعه تخار گردیده است.
 • راه اندازی نمایشگاها تجارتی صنایع دستی و محصولات زراعتی در داخل کشور وکشور تاجکستان که از آن 300 نفر مستفید گردیده اند (150 نفر از هر طرف سرحد)
 • اعمار  بازار مشترک مرزی که از هر  جانب مرز به تعداد  100-100 نفر از آن مستفید میگردند.

 

یک قریه یک محصول (قریه ما افتخار ما)

روند یک قریه - یک محصول منحیث یکی از روش های انکشاف جامع با دیدگاه افزایش عاید برای جوامع روستایی از طریق  ارزش افزایی به تولیدات محلی، انکشاف نیروی بشری و بازاریابی محصولات و خدمات که به ارزش آنها  افزوده شده توسط اداره همکاری های بین المللی جاپان معرفی گردید و توسط پروژه لیتاکا برای باراول درافغانستان تطبیق میگردد. که مفصد استراتیژیک این پروسه افزایش تولید ، پروسس و بازاریابی محصولات محلی برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری های محلی میباشد.

 

مقاصد مشخص روند قریه ما افتخار ما:

 •  افزایش در ایجاد نهاد های های تولیدی محلی در کشور
 •  ارزش افزایی به منابع و محصولات محلی به اساس اصل مفاد مقایسوی در سطح قریه برای تغیر باالقوه در روند اقتصادی - اجتماعی
 •  انکشاف نیروی بشری و ظرفیت تجارتی جوامع مستفید شونده
 •  تقویت مشارکت و روابط بین دولت، سکتور خصوصی، تمویل کننده گان و جوامع دو سوی سرحد
 •  ایجاد و تقویت بازار برای فروش محصولات یک قریه—یک محصول

تطبیق روند قریه ما افتخار ما منحیث شیوه جامع برای فعال سازی جامعه از طریق تجارت:

تطبیق روند یک قریه یک محصول برای تحریک جوامع محلی از طریق انکشاف تشبثات نمونه ایکه محصولات و خدمات با کیفیت را به شکل رقابتی و پایدار تولید و ارائه مینماید، طرح گردیده است. تطبیق روند منحصر به پروسس مواد خام نبوده بلکه در بر گیرنده تهیه خدمات نیز میباشد. مردم نقش مرکزی را برای تطبیق موفقانه روند داشته و تشبثات انتخاب شده باید مالکیت کامل روند را به عهده گرفته و در این راستا حکومت کمک های تخنیکی را ارائه مینماید.

مفاهیم سه گانه کلیدی که اساس تطبیق روند یک قریه - یک محصول را تشکیل میدهد:

1. جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن        2-   انکشاف ظرفیت های نیروی بشری         3-  اعتماد به نفس و خلاقیت

روند یک قریه-  یک محصول در چوکات پروژۀ رشد معیشت در ساحات مرزی افغان- تاجیک به شکل آزمایشی تطبیق میگردد که با مشوره با شورا های انکشافی قریه ها و ولسوالی، مسؤلین ولسوالی و مردم محل بعد از راه اندازی سروی اقتصادیاجتماعی و مطالعات عمیق تخنیکی ناک نشپاتی در قریه عبدالنظر بیک و محصولاتی گلیمی و در سه قریه کلفگانی، ملا بیک محمد و زرد کمر ولسوالی ینگی قلعه، بلوچی دوزی و  سوزن دوزی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار و امام صاحب ولایت کندز منحیث محصولات عمده انتخاب گردیده است.

 

 

 

 

Website: ovop.org.af              

Facebook page:  ovopafghanistan