معرفی

برنامه میثاق شهروندی که تا هنوز در مرحله دیزاین قرار دارد، یکی از برنامه های در اولویت حکومت وحدت ملی بوده و قرار است به تاریخ اول ماه اکتوبر ۲۰۱۶ آغاز به کار نماید. میثاق شهروندی اولین برنامه بین الوزارتی و چند سکتوری است که وزارت های دست اندر کار این برنامه در همکاری و نزدیکی با هم فعالیت های خود را از مجرای آن انجام خواهند داد.

گردانندگان کلیدی این برنامه ؛ وزارت های احیأ و انکشاف دهات، زراعت،معارف و صحت عامه می باشند. برنامه میثاق شهروندی یک گام جلوتر از برنامه همبستگی ملی قرار دارد ؛ طوری که تمامی خدمات از سوی شورا های انکشافی قریه برنامه ریزی شده و سپس فعالیت های توسعوی راه اندازی می گردد.

شورا های انکشافی قریه با فراهم ساختن زمینه های خوب حکومتداری محلی ؛ روند گسترش اطلاعات و ایجاد هماهنگی را از سطح قریه به ولسوالی، از ولسوالی به ولایت و از ولایت به سطح مملکت تقویت خواهند بخشید. این روند باعث گسترش و تقویت پایه های نظام گردیده و حکومت را به حسابدهی شفاف وادار می سازد. برنامه میثاق شهروندی ؛اساس کار تطبیق اجندای اصلاحات حکومت شمرده شده ، به موارد در اولویت مانند تأمین حقوق توسعه شهروندان، حکومتداری بهتر، اصلاح پلانگذاری، مدیریت فعالیت های انکشافی و بهبود مشارکت خواهد پرداخت.

برنامه میثاق شهروندی با بهبود روند عرضه خدمات ؛ حکومت را در برابر مردم بیشتر پاسخگو ساخته و سطح رضایت شهروندان را از چگونگی انجام خدمات افزایش خواهد داد. این برنامه متعهد به انجام فعالیت های گسترده توسعوی در ده سال آینده در این بخش هاست:

  •        خدمات اساسی صحی   
  •       دسترسی اساسی به تعلیم
  •       بهبود تکنالوژی های زراعتی و عرضه خدمات توسعوی
  •        مدیریت آب شامل تأمین آب آشامیدنی صحی، آبیاری، کنترول سیلاب و حفظ الصحه
  •       اتصال روستا ها با احداث و بازسازی سرک های درجه سوم
  •        استفاده از انرژی قابل تجدید

بر مبنای راهکار های برنامه میثاق شهروندی ؛ وزارت احیأ و انکشاف دهات مسوولیت سه بخش مهم و کلیدی این برنامه را به عهده دارد.طوریکه هر قریه حد اقل باید به برق اساسی از منابع قابل تجدید ( هر خانواده «۱۰۰» وات)، سرک های مناسب و زیر ساخت های کوچک آبیاری در برگیرنده حقابه، سیفون، بند های کوچک، کانال های آبیاری و دیوار های محافظوی و گبیونی دسترسی داشته باشند.