برنامه انرژی پایدار (ASERD)

برنامه انرژی پایدار (ASERD)

- دستاوردها و پلان‌های برنامه انرژی پایدار

اهداف و اولویت های انرژی پایدار افغانستان برای انکشاف دهات

پروګرام انرژی پایدار افغانستان برای انکشاف دهات در نتیجه تلاش های موجود وزارت احیا و انکشاف دهات و UNDP  ساخته و انکشاف داده شد تا انرژی قابل تجدید را برای مناطق دهات افغانستان آماده سازد. پروګرام انرژی پایدار افغانستان برای انکشاف دهات پلان دارد تا در ۵ سال آینده خدمات انرژی پایدار برای دهات را در شکل برقی و حرارتی در 200 ساحه تآسیس نماید. در نتیجه این تلاش ها بیشتر از ۱۹،۵۰۰ خانواده صاحب انرژی پایدار خواهند شد و فواید صحی، اقتصادی و اجتماعی  را بدست خواهند آورد. برعلاوه برق رسانی برای خانواده ها در قسمت تهیه انرژی برای اهداف تولیدی و ایجاد فعالیت های اقتصادی  با ایجاد عاید برای مناطق دهات نیز ارتباط دارد.

اهداف انرژی پایدار افغانستان برای انکشاف دهات

اهداف انرژی پایدار افغانستان برای انکشاف دهات، رشد اقتصاد دهات، تأمین انرژی، عدالت اجتماعی، حفاظت محیط زیست و توازن جندر برای ساکنین افغانستان در مناطق دهات میباشد. برای اینکه خدمات فوق را بصورت دوامدار برای مناطق دهات ارائه نماید، پروگرام تلاش دارد تا برای تحرک جامعه  سکتورهای ملی و  سکتور خصوصی را نیز شامل این پروگرام سازد. پروگرام همچنان ظرفیت ادارات دولتی، نهاد های جامعه مدنی، سکتور خصوصی و سکتور مالی را نیز تقویه خواهند کرد. برعلاوه پروگرام انرژی پایدار افغانستان برای انکشاف دهات در تلاش است تا ظرفیت انستیتوت های ملی برای ارتقای تعلیم و تربیه، آموزش و منابع بشری برای انرژی قابل تمدید دهات را نیز انکشاف دهد. قابل ياد آوری است که انرژی پایدار افغانستان برای انکشاف دهات چهارجوب را برای قوانین و پالیسی، ارزیابی و تضمین کیفیت، و انګیزه برای حفاظت محیط زیست ایجاد خواهد کرد تا انکشاف پایدار خودی و کیفیت انرژی دهات تضمین شود.  انرژی پایدار افغانستان برای انکشاف دهات بیشتر بالای سیستم پی وی، هایدرو پاور، وینډ و بایومس تمرکز خواهد کرد.

- استراتیژی برنامه انرژی پایدار

 

Facebook Page: https://www.facebook.com/Afghanistan.Sustainable.Energy/