برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری (Ru-WatSIP)

به صفحه الکترونیکی برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری خوش آمدید

انجنیر قادر

رئیس اجرائیوی برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری

 

پیام رئیس برنامه،

دسترسی به آب آشامیدنی مصون و حفط الصحه حق اساسی هر فرد است. دیدگاه برنامه ملی آبرسانی، 

حفظ الصحه محیطی و آبیاری، اینست که دسترسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه برای خانواده ها

 و جوامع روستایی افغانستان در راستای از بین بردن فقر از طریق صحت بهبود یافته، 

و فعالیت های تولیدی و بلند بردن سطح عواید میسر شده می تواند.

"تا زمانیکه وضعیت فعلی دسترسی مردم به آب آشامیدنی مصؤن و سهولت های مناسب حفظ الصحه

 در مناطق روستائی افغانستان بهبود نیابد، اشخاص ضعیف، سالخورده گان و اطفال این کشور

 هیچگاه مصون نخواهد بود."

انجینیر غلام قادر

رئیس اجرائیوی برنامه

دربارهٔ ما

برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری

معرفی

برنامه آبرسانی حفظ الصحه محیطی وآبیاری به مثابه یکی از برنامه های ششگانه ملی باهم مرتبط در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میبا شد. طبق پالیسی ملی آبرسانی، تعلیمات نظافت و حفظ الصحه محیطی، مسؤلیت اساسی این برنامه را تدوین پالیسی ، ستراتیژی ، برنامه ریزی و هماهنگ ساختن تطبیق فعالیت های آبرسانی حفظ الصحه محیطی وتعلیمات نظافت که توسط سکتور خصوصی ، مؤسسات غیر حکومتی و جوامع دهات ازطریق شوراهای انکشافی محل صورت میپذیرد، تشکیل میدهد.

هدف

بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق دسترسی بهتر به آب صحی، مناسب، پایدار و فراهم سازی تعلیمات نظافت و افزایش رعایت حفظ الصحه در سطح فردی، خانواده و اجتماع، که منجر به: 1. کاهش شیوع امراض و میزان مرگ و میر (به خصوص افراد زیر 5 سال/ مرگ و میر کودکان) و 2. افزایش مثمریت افراد جامعه و زندگی سالم آنان

مقاصد

مقاصد اصلی برنامه عبارتند از:

• دسترسی جامعه روستایی به 25 لیتر آب برای هر نفر در روز (LPCD) از 27% به 50% در سال 2014، و از 70% تا 100% بترتیب در سالهای 2016 و 2020 و بهبود کیفیت آب آشامیدنی با استاندارد سازمان صحی جهان (WHO)

• عاری ساختن ۱۰۰٪ دهات/ جامعه روستایی از آلوده گی با مواد فاضله و پوشش صد فی صدی خدمات حفظ الصحه تا سال 2020، تا سالهای 2014 و 2016 به ترتیب 50% و 70% از طریق توانمند سازی اجتماع با:

  •  بهبود مبرز های صحی سنتی که مصون، صحی و به صورت مستور استفاده شود.§
  •  ساخت مبرز های صحی به صورت نمونه به منظور حفظ الصحه خانواده ها، مدارس/مکاتب و کلینیک ها§

جابجای مصون فضولات جامد و مایع

• فراهم سازی آموزش حفظ الصحه با پیگیری پایدار آن در مکاتب، خانواده ها، اجتماع به منظور تغییر عادت پایدار و رعایت حفظ الصحه محیطی

مشارکت مردم از همه سطوح در برآورده شدن اهداف برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری مهم و تعیین کننده می باشد. بنابرین برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری تاکید خاص برای اشتراک زنان در این امر دارد.

دستآورد های کلیدی برنامه از سال 2003 بدینسو:

اعمار منابع آبی

• بیشتر از 26904 چاه آب با پمپ دستی و 214 شبکه آب اعمار گردیده که در نتیجه (به تعداد 4447641 نفر از آن مستفید) گردیده اند.

• سروی و دیزاین شبکه های ذخیره آب از چاه های سطحی شروع تا پروژه های مختلط شبکه آب

سهولت های حفظ الصحه و تعلیمات نظافت:

• مجموعآ به تعداد 45000 مبرز توسعه یافته یا جدید ایجاد گردیده که در نتیجه به تعداد 578812 مرد، زن و اطفال از آن مستفید گردیده اند ( تعداد مستفیده شونده گان 7 نفر در هر فامیل حساب می گردد.)

• مجموعآ به تعداد 28765 مبرز در مکاتب اعمار گردیده که در نتیجه به تعداد 579562 نفر از آن مستفید گردیده اند (تعداد مستفیده شونده گان 30 نفر در هر یک مکتب حساب می گردد.)

• تعلیمات نظافت بیشتر از 3.6 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.

• مجموعآ به تعداد 650 قریه منحیث قریه های عاری از آلودگی با مواد فاضله اعلان شده است.

ورکشاپ های آموزشی در رابطه به آب و حفظ الصحه:

در سال 2013، به تعداد مجموعی 344 نفر (27 زن و 317 مرد) از سازمان های مختلف مرتبط به سکتور آب، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در سکتور های آتی آموزش دیده اند:

• معرفی ArcGIS

• اداره/سازمان های اجتماعی

• تحقیقات آب های زیرزمینی با استفاده از میتود های جیوفیزیک

• آزمایش از کیفیت آب/ آزمایش 27 پارامترهای بکترویولوژی، کیمیاوی و فزیکی

• بررسی آب های زیر زمینی

• استفامت دهی جندر در برنامه های آب، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت

• طرز ذخیره و نگهداری آب در خانه و طرح پلان غرض مصونیت آب

• سیستم مدیریت معلومات، سیستم مدیریت جغرافیایی، آموزش در رابطه به طرح پمپ های آبی

پروژه های در حال جریان:

وجوه مالی موجود به سال 2014 (دالر)

وجوه مالی تعهد شده (دالر)

دونران

اسم پروژه

9 میلیون

12 میلیون

صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل

پالیسی ملی آبرسانی، تعلیمات و حفظ الصحه

 

13 میلیون

دولت افغانستان

پروژه نیمروز

20 میلیون

20 میلیون

کشور اسپانیا

پروژه قلعه نو

180000

408249

برنامه انکشافی ملل متحد

APRP/UNDP

5

5.6 میلیون

ناروی

تحقیقات آب های زیرزمینی و پلان ارتقای ظرفیت

 

 

 

مجموعه بودجه

 

جدول ذیل وضعیت فعلی پروژه های در حال جریان را با دونران تمویل کننده نشان میدهد.

وجوه مالی موجود به سال 2014- (دالر) وجوه مالی تعهد شده

(دالر) دونران اسم پروژه نمبر

9 میلیون 12 میلیون صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل پالیسی ملی آبرسانی، تعلیمات و حفظ الصحه 1

13 میلیون دولت افغانستان پروژه نیمروز 2

20 میلیون 20 میلیون اسپانیا پروژه قلعه نو 3

180,000 408,249 برنامه انکشافی ملل متحد APRP/UNDP 4

5.6 میلیون ناروی تحقیقات آب های زیرزمینی و پلان ارتقای ظرفیت 5

مجموعه بودجه:

در سال 2014 ما به کجا خواهیم رسید؟

دسترسی جمعیت کشور به آب صحی آشامیدنی به 50 در صد خواهد رسید. که نیاز است تا 32000 منبع آبی ساخته و 16000 منبع آبی دوباره بازسازی شود و 3600 با مکتب با منابع آبی ساخته شوند و با نصب 1100 پمپ دستی برای 1100 چاه موجود در مکاتب، دسترسی مکاتب به آب صحی آشامیدنی به 80 در صد رسد.

50 در صد از جمعیت کشور دسترسی به تعلیمات نظافت خواهند داشت. این موضوع نیاز دارد که 19425 قریه از آلود گی به مواد فاضله عاری و با ساخت 520 مبرز در سطح خانواده و تبدیل 700000 تشناب سنتی به تشنابهای صحی به صورت کامل محیط قریه ها صحی شوند. تعمیر 3500 تشناب سنتی در مکاتب و ایجاد 23000 تشناب جدید در آنها میزان رعایت اصول صحی در مکاتب به 80 در صد خواهد رسید.

برای معلومات بیشتر لینک ذیل را کلیک نمائید.   http://www.mrrd-ru-watsip.org/?lang=fa