برنامه ملی راه سازی روستایی (NRAP)

محمد ناصر تیموری
مسوول اجرائیوی

برنامه ملی کاریابی اظطراری (NEEP) در سال ۱۳۸۱ به منظور کمک به مردم دهات در امر احیا و بازسازی زیربنا های مربوط و فراهم نمودن زمینه کاریابی برای کارگران آغاز گردیده بود.


اهداف اساسی برنامه ملی راه سازی روستایی را احداث سرک های قریه به قریه، قریه به ولسوالی، قریه به سرک عمومی ، وصل نمودن مردم دهات به مراکز خدمات اولیه از جمله مکاتب، مراکز صحی وبازارها از طریق احداث سرک های دهاتی وهمچنان ایجاد فرصت های اشتغال برای مردم بی بضاعت در دهات از طریق سکتور خصوصی تشکیل میدهد و بلند بردن ظرفیت مردم دهات وسکتور خصوصی برای اداره و ارایه تسهیلات ترانسپورتی عامه از طریق انکشاف ظرفیت در حین اجرای کار از اهداف دیگر این برنامه است.

www.nrap.gov.af