برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی (AREDP)

رحمت الله قریشی
مسوول اجرائیوی برنامه 

برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی افغانستان:

برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی افغانستان در سال 2010 میلادی در چارچوب وزارت احیا و انکشاف دهات ایجاد گردید. این برنامه به هدف رشد اقتصاد روستایی، تقویت تشبثات محلی، افزایش عواید و ایجاد شغل برای زنان و مردان روستایی ایجاد گردیده است. برنامه در حال حاضر با پوشش 694 قریه در 24 ولسوالی ولایت های پروان، بامیان، هرات، بلخ و ننگرهار عملاً فعالیت دارد.

 

فشرده دست آورد های برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی طی سال مالی 1396:

برنامه از ابتدای فعالیت خود قادر شده است حدود 140،000 یک صد و چهل هزار شغل مستقیم، غیر مستقیم، موسمی و غیر موسمی برای زنان و مردان روستایی ایجاد نماید دست آورد های برنامه در ایجاد نهاد های فراهم کننده خدمات مالی و تخنیکی با استفاده از منابع محلی و کمک برنامه شامل تشکیل گروپ های پس انداز، گروپ های تولیدی، اتحادیه های قرضه و پس انداز قریه و سایر حمایت ها و کمک های که برای رشد کار و کسب برای بیشتر از 32000 مستفید شونده زنانه و 27000  مستفید شونده مردانه خدمات ارایه میدارد طی سال 1396 از این قرار میباشد:

 1. تقویت گروپهای پس انداز:
 • از جمله بیشتر از 5000 گروپ پس انداز زنانه و مردانه که تا به حال توسط برنامه ایجاد گردیده است بیشتر از 3600 گروپ آن خدمات حمایتی برای رشد ظرفیت در امور کتابداری، پس انداز، و اجرا و مدیریت قرضه ها برای سرمایه گزاری های کوچک محلی را دریافت نموده اند
 1. اجرای قرضه برای سرمایه گزاری های کوچک دهاتی:
 • طی سال مالی 1396 بیشتر از 7000  قرضه کوچک از طریق گروپ های پس انداز و بالا تر از 4000 قرضه نسبتاً بزرگتر از آنها توسط اتحادیه های قرضه و پس انداز قریه برای راه اندازی کار و کسب ها یا تشبثات زنان و مردان دهاتی اجرا گردیده اند که بالاتر از نیم کسانی که از این قرضه ها استفاده کرده اند را زنان تشکیل میدهند

 

 1. تقویت گروپ های تولیدی:
 • بیشتر از 1300 گروپ تولیدی که به کمک برنامه ایجاد گردیده اند تمام آنها طی این سال از خدمات حمایتی برنامه برای رشد محصولات و تو سعه کار و کسب ها و بازار یابی برای محصولات شان برخوردار گردیده اند
 1. تقویت اتحادیه های تولیدی:
 • اتحادیه های تولیدی که از تجمع و همدستی گروپ های تولیدی که در تولید محصول وجه مشترک دارند و یا عین محصول را تولید و یا اینکه محصول یکی کمک کننده و اکمال کننده محصول دیگری میباشد تشکیل و توسط برنامه حمایت و تقویت گردیده اند تا بتوانند محصولات بیشتری با مصارف کمتر و بازاریابی بهتر تولید و برای مشتریان عرضه کنند.

.

 1. تقویت اتحادیه های قرضه و پس انداز قریه:
 • از آغاز فعالیت تا اکنون برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی مجموعا مبلغ 145.7 ملیون افغانی به 390 اتحادیه قرضه و پس انداز قریوی مساعدت نموده که این امر برای 5830 زن و مرد روستایی بطور مستقیم و برای 17490 دیگر بطور غیر مستقیم شغل ایجاد نموده و در افزایش تولیدات داخلی، بازاریابی به محصولات روستایی و تامین روابط تجاری میان متشبثین شهری و روستایی، نقش مهمی را نیز ایفا نموده است.
 
 1. حمایت از تشبثات کوچک و متوسط:
 • از 600 تشبث کوچک و متوسطی که تحت پوشش حمایت های برنامه قرار دارند 400 تشبثت آن طی سال مالی 1396 خدمات تقویتی رشد مهارت های تخنیکی، مدیریتی، بازار یابی و انکشاف محصولات دریافت نموده اند
 1. توزیع ابزار ساده کاری برای آموزش:
 • به تعداد 100 بسته ابزار کاری بعد از ارایه آمورش های تخنیکی برای متشبثین دهاتی توزیع گردیده است تا بتوانند محصولات شان را به شکل بهتر و آسان تر تولید و عرضه نمایند
 1. انکشاف تشبثات میان کوچی ها:
 • بیشتر از 160 کار آفرین کوچی در زمینه های رشد کار و کسب، بازاریابی و توزیع ابزار کاری آموزش، حمایت و ابزار کاری دریافت نموده است.
 1. انکشاف تشبثات میان معلولین:
 • بیتشر از 100 نفر از معلولین در قسمت راه اندازی تشبث و انکشاف کار و کسب شان از کمک های برنامه مستفید گردیده اند.

 

 1. انکشاف تشبثات برای عودت کنندگان؛
 • پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کنندگان در سکتور قالین در ولایت های کابل، هرات، پروان، بغلان، بلخ، لغمان، ننگرهار و کندهار آغاز گردیده و مستفیدین پروژه شناسایی و انتخاب گردیده اند.

 

 1. انکشاف تشبثات از چوب بانس؛
 • کار آغاز پروژه انکشاف تشبثات از چوب بانس در ولایت های کندهار و ننگرهار روی دست گرفته شده و تطبیق عملی پروژه شروع شده است.

 

 

 

وبسایت برنامه: www.aredp-mrrd.gov.af

فیسبوک برنامه: https://www.facebook.com/aredpofficial/

 

تماس باما:

رحمت الله قریشی، مسئول اجرائیوی برنامه

ایمیل: rahmatullah.quraishi@mrrd.gov.af

شماره تماس: 0700 300 678 

 

عبدالوافی نایبزی، مسئول ارتباطی برنامه

ایمیل: abdulwafi.nayebzai@mrrd.gov.af 

شماره تماس: 0707 655 650

 

- طرح چارچوب مدیریت حفاظت از محیط زیست و امور اجتماعی برنامه انکشاف اقتصاد روستایی