برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی (AREDP)

رحمت الله قریشی
مسوول اجرائیوی

"دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زنده گی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید."(فصل اول، ماده سیزدهم، قانون اساسی افغانستان)

برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان یکی از برنامه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات در سکتور انکشاف اقتصادی میباشد. هدف اصلی این برنامه ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار و ازدیاد در عواید زنان و مردان دهاتی از طریق رشد و توسعه تشبثات و فعالیتهای انتفاعی محلی در دهات، و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط (SME) میباشد.

هدف انکشافی برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان

هدف انکشافی برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار و ازدیاد در عواید زنان و مردان دهاتی از طریق رشد و توسعه تشبثات روستایی می باشد.

پیشرفت های AREDP تا به امروز:

 • در خزان سال ۲۰۰۷  رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت احیا و انکشاف دهات وظیفه سپرد تا به تعقیب دست آورد های قبلی به طراحی و پیاده نمودن یک برنامه ملی با هدف کاهش بیکاری، فقر، و اتکا به تریاک دست یازد.
 • در خزان سال ۲۰۰۷ ماموریت شناسایی برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان توسط بانک جهانی آغاز شد.
 • در طول سال ۲۰۰۸ روند اماده سازی برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان به طور مشترک توسط وزارت احیا و انکشاف دهات و بانک جهانی انجام شد.
 • بانک جهانی ۱،۷۶ ملیون دالر امریکایی را برای تسهیلات آماده سازی پروژه در دسترس وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد.
 • در آپریل ۲۰۰۹، ماموریت آماده سازی نهایی برای برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان توسط بانک جهانی برگزار شد.
 •  در اوایل ماه جولای ۲۰۰۹، برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان مرحله آزمایشی خود را در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان با هدف پوشش ۲۰ قریه آغاز کرد.
 • بانک جهانی در ۱۳ اگست ۲۰۰۹ کارکردهای برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان را ارزیابی خواهد نمود.
 • همچنان بانک جهانی در ۱۳ اگست ۲۰۰۹ برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان را به تصویب خواهد رسانید.
 • برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان در نظر دارد تا فعالیت های خود را در آغاز سال ۲۰۱۰ در ولایات پروان، ننگرهار، بامیان، بلخ، هرات، کندهار، دایکندی، ارزگان و هلمند شروع نماید.

برای معلومات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید:www.aredp-mrrd.gov.af

 • خلاصه برنامه
 • رهنمود عملیاتی برنامه
 • محافظت محیطی و اجتماعی
 •  استراتژی برابری جنسیتی
 •  تدارکات
 •  پست های خالی
 •  تماس با ما