معرفی ریاست

معرفی ریاست

 ریاست انسجام و پاسخ به حوادث که قبلاً به نام مصئونیت اجتماعی یاد می شد؛ ازمدت 12 سال به این طرف در چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات ایجاد و آغاز به فعالیت نموده است.از برج دلو سال 1384، عضویت کمیسیون ملی عملیات اضطراری،تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری وقت را داشته که فعلاً رهبری آن را ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به عهده دارد.

هدف

هدف این ریاست کاهش آسیب پذیری،کمک های عاجل به جوامع روستایی متاثر شده از حوادث و کمک به نیازمندی های استقرار مجدد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی می باشد.

ماموریت

در حالات فاجعه بار طبیعی که بالای زندگی مردم تاثیر منفی وارد می کند؛رسیدگی به مشکلات مردم فقیر،بی بضاعت و آسیب پذیر و رسانیدن کمک های عاجل بشری برای این گونه افراد است.

 ساختار تشکیلاتی

این ریاست دارای دو آمریت،یک مدیریت عمومی،یک مدیریت و سکرتریت اجراییوی می باشد که در مجموع 20 نفر کارمند خدمات ملکی دارد.

آمریت انسجام و پاسخ به حوادث:تحکیم کاری سواحل آسیب پذیر،تصدی های دولتی و منازل رهایشی با استفاده از گبیون و توزیع کمک های بشری برای متضررین حوادث طبیعی.

آمریت هماهنگی و ادغام مجدد عودت کنندگان و بیجا شدگان: پاسخگویی به نیازمندی های عودت کنندگان و بیجا شدگان در هماهنگی با ارگان های مربوط و توزیع کمک های بشری به آنها.

مدیریت عمومی انسجام و هماهنگی کمک های مواد غذایی: کاهش قیم مواد غذایی و توزیع مواد غذایی برای قشر نیازمند در هماهنگی با WFP.

 

هماهنگی با ادارات ذیربط:

  1. خارج از وزارت

هماهنگی با اداره UNHCR ،وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در رابطه به تشخیص نیازمندی های مبرم عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی،سهمگیری در عملیۀ سروی و تشخیص نیازمندی های معیشتی و توزیع کمک های بشری غیر غذایی.

هماهنگی با کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث به صفت عضو فعال این کمیسیون،در جهت کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی.

هماهنگی با سازمان غذایی جهان یا WFP.

 

  1. با برنامه های داخلی وزارت
  1. هماهنگی با برنامه آبیاری و آبرسانی روستایی، برنامه ملی راه سازی روستایی،همبستگی و ملی صنایع روستایی جهت تهیه آب آشامیدنی صحی از طریق حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق،ایجاد شبکه های آبرسانی و رسانیدن آب آشامیدنی صحی ذریعه وسایط تانکر در محل زیست عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی،احداث و بازسازی سرک های داخلی و اتصالی محلات مسکونی عودت کنندگان و بیجاشدگان،ایجاد پروژه های زیربنایی از طریق ایجاد شوراهای انکشافی در محلات مسکونی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و ایجاد کورس های آموزشی حرفوی چون قالین بافی،نجاری،حلبی سازی،خیاطی و غیره.

که در تمام پروسه عودت، ایجاد شغل زمینه برای استقرار پایدار و جلوگیری از مهاجرت های دوباره از طریق آمریت هماهنگی و ادغام مجدد عودت کنندگان و بیجاشدگان این ریاست به صورت مستمر و دوامدار مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.

 

            منبع تمویل کننده

            کد احتیاطی دولت و جذب کمک های بشر دوستانه از تمویل کننده ها(دونرها) با ارایه پروپوزل.