آمریت هماهنگی وادعام مجددعودت کننده گان وپناهندگان

معینیت برنامه ها

ریاست مصونیت اجتماعی

 

گزارش دهنده:آمریت هماهنگی وادعام مجددعودت کننده گان وپناهندگان

تاریخ ارایه: 1394/1/12

مقدمه:

برمبنای تفاهم فی مابین وزارت احیا وانکشاف دهات و سفارت کشوردوست جمهوری خلق  چین تعداد (2) قلم مواد غیر غذایی شامل (5040) باب خیمه و‌ (30500) تخته کمپل برای مهاجرین وبیجاشدگان وزیرستان شمالی ومتضررین ناشی از حوادث طبیعی وغیر طبیعی مساعدت شده بود،که به وزارت احیا وانکشاف دهات به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده شده است.بعد از تحلیل ضرورت ها تصمیم اتخاذ گردید؛تا جنس متذکره توسط وسایط سکتور خصوصی ودولتی  به ولایاتی که دارای بیشترین تعدادمهاجر ، عودت کننده وبیجاشده میباشند وهم ساحاتیکه از اثر حوادث طبیعی وغیرطبیعی متضرر گردیده اند؛انتقال داده شود.

فعالیت های انجام شده:

قرار شرح ذیل انتقالات دوقلم جنس مساعدت شده به ولایات قرار ذیل صورت گرفته است.

 • ولایت خوست  : تعداد400 باب خیمه و 2000  تخته کمپل.

 • ولایت  پکتیا   : تعداد231  باب خیمه و347   تخته  کمپل.

 • ولایت  هلمند  : تعداد500 باب خیمه و7000  تخته کمپل.

 • ولایت  بدخشان : تعداد  70 باب خیمه و400  تخته کمپل.

 • ولایت   بغلان  : تعداد 1500  تخته  کمپل.

 • ولایت  پنجشیر : تعداد 80  باب خیمه و400  تخته  کمپل.

 • فاریاب : تعداد50 باب خیمه و1000تخته کمپل.

 • سرپل : تعداد40 باب خیمه و300 تخته کمپل.

 • جوزجان : 60 باب خیمه و 300 تخته کمپل .

 • لوگر : 120 باب خیمه و 700 تخته کمپل .

 • لغمان : تعداد600 تخته کمپل.

 • ننگرهار: تعداد600 تخته کمپل.

 • کنر : تعداد600 تخته کمپل.

 •  یک باب خیمه مکمل الاسباب  به وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان برای بیجا شده گان ولایت کندز که درلیلیه خوشحال خان اقامت داشتند.

 • 20 باب خیمه و150 تخته کمپل به کمیته محترم ملی آمادگی مبارزه با حوادث برای بیجا شدگان کندز دربلاک های شاداب ظفر.

قابل ذکراست که انتقال تعداد 488 باب خیمه ، 2260 تخته کمپل سهمیه ولایت پکتیکا و80 باب خیمه ، 600 تخته کمپل سهمیه ولایت غور که مراحل تدارکاتی آن تکمیل بوده وبه نسبت عدم وسایط انتقالات معطل میباشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

گزارش دهنده: آمریت هماهنگی وادعام مجددعودت کننده گان وپناهندگان

تاریخ ارایه: 1394/1/12

مقدمه:

برمبنای تفاهم فی مابین وزارت احیا وانکشاف دهات و سفارت کشوردوست جمهوری خلق  چین تعداد (2) قلم مواد غیر غذایی شامل (5040) باب خیمه و‌ (30500) تخته کمپل برای مهاجرین وبیجاشدگان وزیرستان شمالی ومتضررین ناشی از حوادث طبیعی وغیر طبیعی مساعدت شده بود،که به وزارت احیا وانکشاف دهات به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده شده است.بعد از تحلیل ضرورت ها تصمیم اتخاذ گردید؛تا جنس متذکره توسط وسایط سکتور خصوصی ودولتی  به ولایاتی که دارای بیشترین تعدادمهاجر ، عودت کننده وبیجاشده میباشند وهم ساحاتیکه از اثر حوادث طبیعی وغیرطبیعی متضرر گردیده اند؛انتقال داده شود.

فعالیت های انجام شده:

قرار شرح ذیل انتقالات دوقلم جنس مساعدت شده به ولایات قرار ذیل صورت گرفته است.

 • فاریاب : تعداد50 باب خیمه و1000تخته کمپل.

 • سرپل : تعداد40 باب خیمه و300 تخته کمپل.

 • جوزجان : 60 باب خیمه و 300 تخته کمپل .

 • لوگر : 120 باب خیمه و 700 تخته کمپل .

 • لغمان : تعداد600 تخته کمپل.

 • ننگرهار: تعداد600 تخته کمپل.

 • کنر : تعداد600 تخته کمپل.

 •  یک باب خیمه مکمل الاسباب  به وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان برای بیجا شده گان ولایت کندز که درلیلیه خوشحال خان اقامت داشتند.

 • 20 باب خیمه و150 تخته کمپل به کمیته محترم ملی آمادگی مبارزه با حوادث برای بیجا شدگان کندز دربلاک های شاداب ظفر.

قابل ذکراست که انتقال تعداد 488 باب خیمه ، 2260 تخته کمپل سهمیه ولایت پکتیکا و80 باب خیمه ، 600 تخته کمپل سهمیه ولایت غور که مراحل تدارکاتی آن تکمیل بوده وبه نسبت عدم وسایط انتقالات معطل میباشد.