مدیریت عمومی انسجام و هماهنگی کمک مواد غذایی

مدیدریت عمومی انسجام و هماهنگی کمک های مواد غذایی.

این ریاست در بخش کمک های مواد غذایی از آغاز سال مالی 1395  الی اکنون به تعداد 11 پروژه کار در مقابل غذا  و توزیع رایگان غذا را در 6 ولایت شامل ولایات:کنر(نرنگ،واته پور،شیگل و چپه دره) قندوز(مرکز) کابل(ده سبز) لغمان(مهترلام و قرغه یی) ، خوست(تنی،متون و اسپیره) و بلخ (چارکینت) تطبیق نموده ؛که از جمله 5300.32 متریک تن مواد پلان شده؛812.43 متریک تن آن در پروژه های کار در مقابل غذا توزیع شده که 6065 نفر مستفید گشته و زمینۀ 282916 روز کاری را برای مردم ایجاد نموده است.

4487.89 متریک تن آن برای مردم رایگان توزیع شده و 146717 نفر مستفید گشته است.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

گزارش فعالیت های انجام شده آمریت کمک مواد غذایی سال 1394/12/2

وزارت احیاوانکشاف دهات بادرنظرداشت برنامه PRRO 2011 توانسته است؛طی سال 1394 باتمویل اداره محترم WFP به تعداد  32پروژه کاردرمقابل موادغذائی رابامنظوری3342.27 متریک تن موادغذائی مخلوط،برای 22554فامیل کارگر در6ولایت،32ولسوالی وتقریبا306 قریه،توسط شوراهای انکشافی قریه جات) (CDCوشورا های انکشافی ولسوالی ها(DDA)تطبیق نماید.

ازجمله موادغذائی فوق الذکر مقدار3300.46متریک تن آن برای فامیل های مستحق توزیع شده است و زمینه 1221501 روز کاری را برای مردم ایجاد نموده است.

درتطبیق پروژه های فوق الذکرفعالیت های ذیل انجام شده است.

 

1- ترمیم سرک به طول 1455کیلومتر.                                     

2- پاک کاری کانال به طول 424کیلومتر.

3- دیواراستنادی: 150مترمکعب.

4- گبیون: 600مترمکعب.