آمریت انسجام و پاسخ به حوادث

گزارش ریاست انسجام و پاسخ به حوادث  وزارت احیا و انکشاف دهات طی سال مالی 1395

اجراات :

آمریت انسجام و پاسخ به حوادث.

مساعدت های بشری:

 • به تعداد 346   باب خیمه ،8378  تخته کمپل، 5248  عدد بوشکه ، 3542  سیت آشپز خانه  2093 عدد الکین ،3242  تخته ترپال 1268 عدد سطل ،9549  ثوب بنیان   12573   جوره جراب، ، 298  عدد بالون گاز،8102 ثوب جاکت ، 8080 جوره بوت و موزه ، 163  عدد بیل ، 93 عراده کراچی ، 87  عدد جغل کش،1773  کیت صحی،725  تخته فرش پلاستیکی،160 تخته پلاستیک شیت و 3546 طاقه بوری پلاستیکی را برای سیلاب زده گان  و بیجا شده گان در ولایات: ارزگان،  بامیان،  بدخشان،  پکتیکا ، پنجشیر، جوزجان، دایکندی، سرپل، سمنگان،  فاریاب،کاپیسا،کندز،لغمان،لوگر، ،میدان ، نیمروز ، هلمند ، غور ، بادغیس، غزنی ، ننگرهار  و کنر از طریق ریاست های انکشاف دهات ولایات متذکره توزیع گردیده است.
 • انتقال 2000 بکس گبیون به ولایت میدان وردگ.
 • انتقال 10000 طاقه بوری پلاستیکی 50 کیلوئی به ولایت کندز.

 

کاهش خطر از طریق پروژه های گبیونی.

 • ریاست انسجام و پاسخ به حوادث از شروع  سال جاری مالی تا اکنون به تعداد 26 پروژه تحکیماتی گبیونی را جهت حفظ زمین های زراعتی،منازل رهایشی و تصدی های دولتی در ولسوالی های احمد آباد،کجران،شهرستان،گیتی،سوزمه قلعه،چغچران،کوهستان،میمنه،گرزیوان،مهترلام ، چرخ، پل علم ،ازره ، برکی برک،جلریز،نرخ و چک وردک مربوط ولایات پکتیا،دایکندی، سرپل،غور،فاریاب،لغمان ، لوگر و وردک با استفاده از 3882 بکس گبیون به حجم مجموعی 7764 مترمکعب،که بالغ بر 87458 دالر آمریکایی می شود تطبیق نموده که از آن 4636 فامیل به طور مستقیم مستفید گردیده و زمینۀ 5176 روز کاری برای مردم ایجاد گردیده است.

---------------------------------------------------------------------------

 

گزارش ریاست انسجام و پاسخ به حوادث  وزارت احیا و انکشاف دهات طی سال مالی 1395

اجراات :

آمریت انسجام و پاسخ به حوادث.

مساعدت های بشری:

 • به تعداد 346   باب خیمه ،8378  تخته کمپل، 5248  عدد بوشکه ، 3542  سیت آشپز خانه  2093 عدد الکین ،3242  تخته ترپال 1268 عدد سطل ،9549  ثوب بنیان   12573   جوره جراب، ، 298  عدد بالون گاز،8102 ثوب جاکت ، 8080 جوره بوت و موزه ، 163  عدد بیل ، 93 عراده کراچی ، 87  عدد جغل کش،1773  کیت صحی،725  تخته فرش پلاستیکی،160 تخته پلاستیک شیت و 3546 طاقه بوری پلاستیکی را برای سیلاب زده گان  و بیجا شده گان در ولایات: ارزگان،  بامیان،  بدخشان،  پکتیکا ، پنجشیر، جوزجان، دایکندی، سرپل، سمنگان،  فاریاب،کاپیسا،کندز،لغمان،لوگر، ،میدان ، نیمروز ، هلمند ، غور ، بادغیس، غزنی ، ننگرهار  و کنر از طریق ریاست های انکشاف دهات ولایات متذکره توزیع گردیده است.
 • انتقال 2000 بکس گبیون به ولایت میدان وردگ.
 • انتقال 10000 طاقه بوری پلاستیکی 50 کیلوئی به ولایت کندز.

 

کاهش خطر از طریق پروژه های گبیونی.

 • ریاست انسجام و پاسخ به حوادث از شروع  سال جاری مالی تا اکنون به تعداد 26 پروژه تحکیماتی گبیونی را جهت حفظ زمین های زراعتی،منازل رهایشی و تصدی های دولتی در ولسوالی های احمد آباد،کجران،شهرستان،گیتی،سوزمه قلعه،چغچران،کوهستان،میمنه،گرزیوان،مهترلام ، چرخ، پل علم ،ازره ، برکی برک،جلریز،نرخ و چک وردک مربوط ولایات پکتیا،دایکندی، سرپل،غور،فاریاب،لغمان ، لوگر و وردک با استفاده از 3882 بکس گبیون به حجم مجموعی 7764 مترمکعب،که بالغ بر 87458 دالر آمریکایی می شود تطبیق نموده که از آن 4636 فامیل به طور مستقیم مستفید گردیده و زمینۀ 5176 روز کاری برای مردم ایجاد گردیده است.

آمریت هماهنگی و ادغام مجدد عودت کنندگان و بیجا شدگان.

 • به تعداد 335 باب خیمه ، 1262 تخته ترپال، 7195 تخته کمپل، 1544 عدد بوشکه ،680 تخته فرش پلاستیکی،5 عدد ذخیره آب 1000 لیتره ، 2143 عدد الیکین ، 587 کیت صحت،776کیت فامیلی و 9532 ثوب البسه  که شامل جمپر ، جاکت، موزه، جراب،بوت وغیره بوده است؛ در ولایات کابل ، کندز ، ارزگان ، ننگرهار ، بادغیس ، غور،غزنی،کندهار،پکتیکا،سمنگان،کنر و لوگر برای بیجاشدگان وعودت کنندگان توزیع گردیده است.
 • برآورد تخمینی بودجه آب صحی جهت رسیدگی عاجل در بازگشت کتلوی تعداد500000تن مهاجر افغان ازکشورهای همسایه و ارسال آن به وزارت محترم امور مهاجرین وعودت کنندگان.

مدیدریت عمومی انسجام و هماهنگی کمک های مواد غذایی.

این ریاست در بخش کمک های مواد غذایی از آغاز سال مالی 1395  الی اکنون به تعداد 11 پروژه کار در مقابل غذا  و توزیع رایگان غذا را در 6 ولایت شامل ولایات:کنر(نرنگ،واته پور،شیگل و چپه دره) قندوز(مرکز) کابل(ده سبز) لغمان(مهترلام و قرغه یی) ، خوست(تنی،متون و اسپیره) و بلخ (چارکینت) تطبیق نموده ؛که از جمله 5300.32 متریک تن مواد پلان شده؛812.43 متریک تن آن در پروژه های کار در مقابل غذا توزیع شده که 6065 نفر مستفید گشته و زمینۀ 282916 روز کاری را برای مردم ایجاد نموده است.

4487.89 متریک تن آن برای مردم رایگان توزیع شده و 146717 نفر مستفید گشته است.

 

آمادگی ها!

1:   ذخایر مواد غیر غذائی در ذخیره گاه های ولایتی:

 • به تعداد 8220 بکس گبیون، 4722   باب خیمه ،   35170تخته کمپل، 23982   عدد بوشکه، 1563  عدد الکین، 225 تخته لحاف،77 ذخیره آب پلاستیکی، 19044  طاقه بوری خالی، 10918  تخته ترپال، 3507 سیت آشپزخانه،  7035 جوره موزه  ،15664  جوره  جراب ،809  تخته سطرنجی ،  28357  ثوب جا کت، 2328  عدد، سطل پلاستیکی، 953 تخته پلاستیک شیت، 575 عدد دبه گاز،5453  کیت صحی ،704  عراده کراچی ،2527   عدد بیل ، 1147   عدد جغل  کش و 9525 آجن کیت  را در دیپو های ولایتی خویش جا بجا نموده که در هماهنگی با کمیته اضطرار ولایتی؛ بعد از سروی توزیع آن برای مصدومین حادثه صورت می گیرد.

نوت: مواد فوق بر علاوه مواد مساعدت شده کشور چین می باشد.

 

 • پلان باز گشائی ساحه 758 کیلو متر سرک های درجه سوم دهاتی از وجود برف در 12 ولایت 52 ولسوالی و  89 نقطه طی زمستان سال 1395 از طریق برنامه محترم ملی راه سازی روستایی.

از جمله 106 قرار داد،به تعداد 78 قرارداد تدارکات شده وتعداد 28 قرارداد تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

 • پلان انتقالات یک مقدار مواد غیر غذایی که شامل خیمه ،کمپل، ترپال ، سطل آب ، کیت آشپز خانه وکیت صحت می باشد؛ به 32 ولایت کشور از طریق وسایط باربری وزارت و سکتور خصوصی روی دست میباشد.

از جمله به دو ولایت فاریاب و ننگرهار مطابق پلان مطروحه این ریاست سهمیه شان انتقال شده است.و ولایت های سرپل و جوزجان آماده بارگیری و انتقال می باشد.

 • تقاضای وجوه مالی مبلغ (286618601) افغانی عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت احیا و بازسازی پروژه های زیربنایی تخریب شده ناشی از جنگ در هفت ولایت کشور (کندز،هلمند،ارزگان،فراه،فاریاب،غزنی و بغلان).

پلان آینده

 • تقاضای وجوه مالی مبلغ  5000000 (پنج ملیون) افغانی برای انتقال مواد غیر غذائی به ولایات که منظوری آن از مقام کمیسیون دولتی مبارزه با حوادث اخذ و پروسه نرخ گیری آن روی دست است.
 • تقاضای وجوه مالی 61000000 (شصت و یک ملیون) افغانی برای خریداری گبیون جهت تحکیم کاری سواحل دریا ها و سایر مناطق آسیب پذیر ناشی از سیلاب ها.

----------------------------------------------------------------------------

فشرده فعالیت های آمریت انسجام و پاسخ به حوادث

درعرصه هاي ذیل طی سال 1394

-1توزیع کمک های بشری

  :1-1توزیع 1574 باب خیمه ،14975 تخته کمپل ،8500 عدد بوشکه، 7000 طاقه بوری پلاستیکی، 2861 سیت آشپز خانه،3085 تخته ترپال،1557 تخته پلاستیک شیت ،1418 عدد سطل ،4 عدد بالون گاز، 9383  سوب جاکت ،12821 جوره بوت وموزه، 4395 کیت صحی، 7034 جوره جراب، 9283  دانه بنیان  ، 1250 عدد بیل ، 703  عراده کراچی، 632 دانه جغل کش ، 3210 متر فرش پلاستیکی ، 1140 دانه الکین، 650 تخته لحاف ،  16122 بکس گبیون برای آسیب پذیران ناشی از سیلاب ها و لغزش کوه و مهاجرین جنک در ولایات پروان، هلمند، بغلان، لوگر، جوزجان، پنجشیر، خوست، لغمان  ،  بامیان ، سمنگان ،کنر ها ،  بدخشان ،ننگرهار ،کابل ، پکتیا ، دایکندی، کاپیسا ، میدان ، نورستان ، سمنگان ، کندز ، تخار و غور از طریق ریاست های احیأ وانکشاف دهات ولایات فوق الذکر به مستحقین آن توزیع گردیده است.

 

  :2-1همچنان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند از طریق کمیته ولایتی،در هماهنگی با ریاست انکشاف دهات مقدار 12500 کیلو گندم، 2500 کیلو بوره، 2500 کیلو برنج، 2500 کیلو لوبیا و 1250 کیلو روغن برای مهاجرین ناشی از جنگ توزیع صورت گرفته است.

2-  تحکیم کاری ساحات آسیب پذیر                                                                                                                         

  :1-2     وزارت احيأوانکشاف دهات به منظور کاهش خسارات سيلاب ها،تطبيق پروژه هاي اضطراري را روي دست گرفته است،که جمعاً تا کنون به تعداد 28500 بکس گبيون به قیمت مجموعی27474000 افغانی  غرض تحکيم کاري سواحل درياها، کانالها، کاريزها، جوی ها و تاسیسات عامه،تهیه و به ولایات بدخشان، تخار، کندز، بغلان، فارياب، سمنگان، ، سرپل، پنجشير، کاپيسا، پروان، کابل، لوگر، ننگرهار، کنرها، خوست، ، پکتیا، لغمان، نورستان، ، دايکندي و غور انتقال گرديده ،که زمينه 16931 روز کاري را برای اهالی منطقه ایجاد نموده است.

  تا کنون تعداد 21868 بکس آن از طریق ریاست های ولایتی این وزارت توزیع و تعداد 6632 بکس گبیون پروژه سازی گردیده وآماده توزیع است و این پروسه تا اکنون  در 13 ولایت ، 61  ولسوالی و 173 قریه تطبیق گردیده ،که در مجموع  175 پروژه روی دست گرفته شده ،که از جمله  تعداد41 پروژه تکمیل و 134 پروژه تحت کار است.

-3 ذخایر مواد غیر غذائی در استاک های ولایتی:

:1-3  17138بکس گبیون، 4759 باب خیمه،30359  تخته کمپل، 24697 عدد بوشکه، 3558 عدد الکین، 225 تخته لحاف، 85 ذخیره آب ، 26000 طاقه بوری خالی، 6461 تخته ترپال، 6464 سیت آشپزخانه،13751جوره موزه ،32174 جوره جراب ،1573 تخته سطرنجی ، 46306 سوب جاکت، 3240 عدد سطل پلاستیکی،953 تخته پلاستیک شیت،788 عدد دبه گاز ، 3357  کیت صحی، 756 عراده کراچی ،2176  عدد بیل و1236 عدد جغل کش.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

گزارش در مورد پروسه تدارکاتی حدود 28500 بکس گبیون.

گزارش دهنده: آمریت پاسخ اضطراری

ریاست مصئونیت اجتماعی پیشنهادیه از طریق ریاست دفتر مقام محترم وزارت مزین به امضاء جلالتماب محترم وزیر صاحب انکشاف دهات عنوانی کمیته عالی ملی مبارزه باحوادث تقدیم و در آن تقاضای یک مقدار وجوه مالی غرض خریداری یک تعداد گبیون جهت کاهش خطرارت حوادث طبیعی در خصوص سیلاب ها نموده که از جمله مبلغ 30000000 سی میلیون افغانی جهت خریداری حدود 28500 بکس گبیون منظور گردیده است .

پروسه خریداری گبیون متذکره حسب هدایت مقام محترم وزارت طی مراحل، عقد قرارداد و همچنان تعین هیئت انتقالات گردیده است قرار است به زود ترین فرصت به ولایات  پنجشیر، پروان، کاپیسا، دایکندی، میدان وردگ، غزنی، کابل، بلخ، فاریاب، سرپل ، سمنگان، بغلان ، بدخشان، تخار، قندز، کنرها ، لغمان ، نورستان، ننگرهار ، خوست، پکتیا، لوگر، غور وبادغیس انتقال گردد.