زندگی نامه مختصر رئیس اطلاعات و آگاهی عامه وزارت احیا وانکشاف دهات

محمد داود «نعیمی» فرزند علی میرزا «نعیمی» در پنجم اسد (۱۳۴۷) در ولایت پنجشیر زاده شد. از آنکه پدر اش از افسران ارتش دوره شاهی بود؛ دوره کودکی را در ولایات پکتیا، غزنی و کابل؛ جایکه پدر اش مأموریت داشت، سپری کرد. سپس دوران ابتدائیه را در مکتب وزیر محمد اکبر خان شهر کابل و دورة ثانوی را در لیسه عالی نادریه به اتمام رسانید. او پس از فراغت از مکتب به فعالیت های فرهنگی و سیاسی در شهر کابل آغاز کرد و در سال ۱۳۶۵ وارد دانشکده وترنری دانشگاه کابل شد. اما دیری نگذشت که تحت پیگرد سیاسی و امنیتی قرار گرفته؛ ناگزیر به کشور پاکستان هجرت کرد.

محمد داود «نعیمی» در زمان هجرت در پاکستان نیز از فراگیری علم و دانش فروگذاشت نکرده؛ برنامه های آموزشی دفتر داری (سوپروایزری) ساختمانی را تعقیب نموده و حسب هدایت فرمانده شهید احمد شاه «مسعود» قهرمان ملی کشور، دورة آموزشی خبرنگاری و بخش پرودیوسری رادیو-تلویزیون را با موفقیت سپری کرد. او در اواخر سال ۱۳۶۷ وارد ولایت پنجشیر شده، از آنجا به ولایت تخار رفت و با سفارش قهرمان ملی کشور در کمیته فرهنگی در بخش جهاد فلم به تولید فلم های مستند و تهیه گزارش برای هفته نامه شورا به کار آغاز کرد.

با پیروزی مجاهدین و استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۷۱ با اینکه سمت مدیریت عمومی برنامه های سیاسی و اجتماعی رادیو- تلویزیون دولتی آنزمان را عهده دار بود، به برنامه سازی برای اطفال و نوجوانان و تهیه برنامه های خبری مبادرت ورزید. وی در سال ۱۳۷۴ وارد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل گردیده، اما با اشغال پایتخت کشور توسط طالبان در سال ۱۳۷۵ دوباره به صفوف مقاومت ملی پیوست و مدتی را منحیث مدیرعمومی رادیو تلویزیون بشارت در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان ایفای وظیفه نمود.

موصوف در سال ۱۳۷۷ سمت ریاست سمعی و بصری کمیته عمومی امور ولایات افغانستان را عهده دار بود و در سال ۱۳۸۷ منحیث معاون آژانس خبری و تولیدی آریانا فلم که در تشکیل وزارت امور خارجه وقت فعالیت داشت، تقرر حاصل کرد و تا شکست طالبان و فتح دوباره کابل به دست جبهه مقاومت ملی به کار اش ادامه داد. سپس با آغاز مجدد فعالیت رادیو- تلویزیون و افغان فلم در سال ۱۳۸۱

به صفت رئیس افغان فلم مدت یک سال اجرای وظیفه نموده و در اواخر همین سال سر دبیری مجله روز را عهده دار شد.

محمد داود «نعیمی» در سال ۱۳۸۵ از دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل به سویه لیسانس فارغ شده و بعد منحیث مدیر مسؤل مجله کابل بانک تقرر حاصل نموده، در کنار حفظ این مسؤلیت؛ با روز نامه ها و جراید مختلف دولتی و غیر دولتی نیز همکاری قلمی داشته است.  وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ سمت ریاست عمومی شبکه رادیو-تلویزیون خصوصی باختر را با کمال درایت به پیش برده و در ماه دلو ۱۳۹۱ به صفت رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت احیأ و انکشاف دهات از طریق روند رقابتی مقررگردید.

وی برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت، مدیریت ارشد، رسانه های همگانی، گرافیک و طراحی را در ورکشاپ های تدویر شده در داخل کشور و امارت متحده عربی فرا گرفته، در اجلاس بُن کشور آلمان منحیث عضو هیئت فرهنگی دولت اسلامی افغانستان اشتراک ورزیده و بمنظور بازدید از رسانه های دولتی چین و اشتراک در سیمینار سیاست گذاری توسعه دهات آن کشور سفر های رسمی خارج از کشور داشته است.