زیست نامه مختصر محترم احمد شهیر "شهریار" معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات - وزارت احیا و انکشاف دهات

زیست نامه مختصر محترم احمد شهیر "شهریار" معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات

شرح حال محترم احمد شهیر "شهریار"

 

محترم احمد شهیر "شهریار" فرزند محترم عبدالهادی در سال ۱۳۶۱ در شهر کابل دیده به دنیا گشود.

تعلیمات ابتدایی و ثانوی اش را در لیسه عالی امانی کابل به اتمام رسانیده، استعداد، لیاقت و علاقمندی اش زمینه ساز آن شد تا تحصیلات عالی  را در رشته  مدیریت به درجه ماستری و مدرک دوم ماستری را در رشته منازعه، انکشاف و امنیت از پوهنتون لیدز و لندن بزنس کالج  انگلستان به دست آرد.  

محترم شهریار علاوه بر داشته های تحصیلی به فن نگارنده گی وارد بوده تا کنون توانسته است مقالاتی را زیر عناوین، پروسه اعمار صلح در عمل و تیوری، نقش تصدی های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و ارزیابی نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها در افغانستان بنگارد و به استفاده مسولین نهاد های ذیربط و علاقمندان قرار دهد.

احمد شهیر شهریار با علاقمندی، دانش و توانمندی که دارد در برنامه های رشد ظرفیت در بخش دیپلوماسی و ارتباط عامه، حمایت اجتماعی، حل منازعات و انکشاف در پوهنتون های مختلف  بریتانیا و وزارت خارجه آن کشور و دفتر بانک جهانی در امریکا اشتراک و بادست آورد های برگشته است.

محترم شهریار طی سالهای اخیر در پست ها و وظایف ذیل انجام وظیفه نموده است:

-رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان.
-رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی در وزارت تجارت.
-رئیس ارتباط عامه و رسانه ها و سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات.
-رئیس پروژه انکشاف استراتیژی بازگشت مهاجرین IOM در وزارت امور مهاجرین.
-مشاور بانک جهانی.
-کارمند سفارت بریتانیا در کابل.
موصوف همچنان مدتی را بحیث آموزگار درDefence School of Laguages  انگلستان و سکرتر جنرال فدراسیون تینس افغانستان اجرای وظیفه نموده است.
علاوتا موصوف از جمله اشتراک کننده گان جلسات و مذاکرات بین المللی ذیل میباشد:
- مذاکرات تفاهمنامه تجارت ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان.
- مذاکرات مس عینک بین افغانستان و چین در بیجنگ.
- جلسات و میز های مدور در نهاد تحقیقاتی معتبر کشور انگلستان (چت- هم- حوض).
-کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد کشور های عقب مانده در یوگندا.
-در انتخابات فدراسیون آسیایی در تایلند.
- مذاکرات  تجارت  ترانزیتی تجارت  افغانستان در ترکیه.
و جلسات تنظیم شده توسط British and lrish Agency for Afghanistan Group

اخیراً وزارت احیا و انکشاف دهات وی را بنابر داشته های علمی و مسلکی و سابقه نیک و از آزمون بر آمده اش به حیث معین برنامه های این وزارت پیشنهاد و پس از منظوری و صدور فرمان ۳۰۳ مورخ نزدهم ثور سال ۱۳۹۴ جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این پست تقرر حاصل نموده است.