اطلاع عام

 

- پرو ژه اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری سرخ جوی( رباط نزدیک بازار) ولسوالی میر امور ولایت دایکندی

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

تاریخ صدور - 4 ثور 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه : اعمار  2.12 کیلومتر سرک کانکریتی بازار انگوری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را به شرکت های ساختمانی مشترک باختر ساحل محمود و گرین لند ستار JV ، به قیمت مجموعی مبلغ 49,148,438.50 ( چهل ونه مليون و یکصد و چهل وهشت هزار وچهارصد وسی وهشت اعشاریه پنجاه ) افغاني افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور -3 ثور 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 14. 4 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن بشمول 17 متر پل آهن کانکریتی گادری از سرک عمومی گلبهار جبل السراج ( قریه قادر خیل) الی سرک عمومی گلبهار سیدخیل (کانال پروژه) ولسوالی جبل السراج ولایت پروان، داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/137/C2/001 را به شرکت ساخنمانی و سرکسازی مصور منصور لمیتد دارنده جواز نمبر D-24924 اداره محترم آیسا به قیمت  مجموعی مبلغ-/   53,840,765.00  ( پنجاه سه میلون هشت صد چهل هزار و هفت صد و شصت و پنج افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

*************************************************

تاریخ صدور – 03 ثور 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، باز سازی 7 کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمانهای آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه هشلیز ولسوالی دره صوف پایان ولایت سمنگان، قسمت اول را  با کود نمبرRRD/MOF/NRAP/NTH/SMN/037/C2/001  به شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی مقدس کوثر، دارای جواز نمبر D-28496آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 54,683,830(پنجاو چهار ملیون ششصدو هشتاد سه هزارو هشت صدو سی افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور – 03 ثور 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 4.270 کیلومتر سرک قیریزی قیر ریزی قریه عبدالله خیل  ولسولی محمود راقی ولایت کاپیسا با کود نمبر MRRD-10/R.PROGRAM-3/MOF-1/CC/KPA/96 به شرکت ساختمانی و سرکسازی مصور منصور دارنده جواز نمبر  D-24924 ، به قیمت مجموعی مبلغ 32,954,681.00 (سی دو ملیون نه صد وپنجا چهارهزار ششصد و هشتاد یک افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 3 ثور 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 140 متر بل با دو خط حرکت آهن کانکریتی گادری سرای ها و نایب ها، ولسوالی کشم ولایت بدخشان با کود نمبر   RRD/MOF/NRAP/BKN/BKN/181/C2/001 را به شرکت ساختمانی عربشاه دارنده جواز نمبر D-20387 آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 44,794,980.00 افغانی (چهل چهار میلون و هفت صد و نود و چهار هزار و نو صد و هشتاد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - -3 ثور  1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار پروژه اعمار 140 متر پل کيبلی  سمر قندی ولسوالی خوست ولايت بغلان با کــــود نمبــــر  : RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/067/C2/001  را به شرکت ساختمانی معمارا ن متحد (Consolidated Builders Company) دارنده جواز نمبر D-26716 اداره آیسا، به قیمت مجموعی مبلغ 43,790,660.00 (چهل و سه میلیون و هفتصدو نود هزار و شش صد و شصت) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور : 02ثور 1396

خریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب همراه با خدمات ضمنی آن،  ترمیمات و سرویس وسایط نقلیه هریک :

  1. پیکپ هایلکس -2004 به تعداد 164 قلم پرزه جات و خدمات،
  2. پیکپ هایلکس -2006 الی 2014 به تعداد 159 قلم پرزه جات و خدمات،
  3. هایس مکروبس -2005 الی 2014 به تعداد 159 قلم پرزه جات و خدمات،
  4.  لندکروزر غرفه دار – 2002 الی 2007 به تعداد 167 قلم پرزه جات و خدمات و
  5.  لندکروزر غرفه دار 2008 الی 2010 به تعداد 159 قلم پرزه جات و خدمات

مورد ضرورت ریاست آبیاری و آبرسانی روستائی وزارت احیاء و انکشاف دهات، دارای کود نمبر MRRD-74/WATSIP-19/UNICEF-4/CO/KBL/96

ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیخریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب همراه با خدمات ضمنی آن،  ترمیمات و سرویس وسایط نقلیه هریک : پیکپ هایلکس -2004 به تعداد 164 قلم پرزه جات و خدمات، پیکپ هایلکس -2006 الی 2014 به تعداد 159 قلم پرزه جات و خدمات، هایس مکروبس -2005 الی 2014 به تعداد 159 قلم پرزه جات و خدمات، لندکروزر غرفه دار – 2002 الی 2007 به تعداد 167 قلم پرزه جات و خدمات و لندکروزر غرفه دار 2008 الی 2010 به تعداد 159 قلم پرزه جات و خدمات مورد ضرورت ریاست آبیاری و آبرسانی روستائی وزارت احیاء و انکشاف دهات، دارای کود نمبر MRRD-74/WATSIP-19/UNICEF-4/CO/KBL/96اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ 02 ثور 1396 الی ساعت 02:00 بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 25 ثور1396 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 90,000 نود هزار افغانی قابل تطبیق بوده و جلسه آفرگشایی ساعت 02:00 بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 25 ثور1396 در تالار آفر گشایی ریاست تهیه و تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دها، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.

*************************************************

تاریخ صدور - 30 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار سرک کانکریتی به طول 1415 متر از قریه سعادت خیل الی واسع خیل ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا با کود نمبر   MRRD/638/R.PROGRAM/54/MOF/10/CC/KPA/95 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی بایان نوین دارنده جواز نمبر D-38326 آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 14,178,500  افغانی (چهارده ملیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار و پنج صد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 30 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار سرک کانکریتی به طول 1415 متر از قریه سعادت خیل الی واسع خیل ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا با کود نمبر   MRRD/638/R.PROGRAM/54/MOF/10/CC/KPA/95 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی بایان نوین دارنده جواز نمبر D-38326 آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 14,178,500  افغانی (چهارده ملیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار و پنج صد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

1- پرو ژه اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری سرخ جوی( رباط نزدیک بازار) ولسوالی میر امور ولایت دایکندی

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

تاریخ صدور – 28 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، ( 50 Mbps- dedicated ) انترنیت فایبر نوری، مورد ضرورت شعبات مرکزی وزارت داراي کود نمبر MRRD-16/OB-3/MOF-3/CO/KBL/96 را به شرکت افغان تیلی کام ، دارای جواز نمبر   D- 22427به قیمت  فی ماه  330,820.00  و قیمت  مجموعی یک ساله 3,969,840.00افغانی (سه میلون نو صد شصت و نو هزار هشتصد چهل افغانی )  افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد معقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 29 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه حفاری دو حلقه چاه درساحه پوهنتون کابل را به شرکت ساختماني آریانا ایگر ، به قیمت مجموعی مبلغ 530,000.00( پنجصد و صد و سی هزار )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 28 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار پل 20 متره موتر رو آهن کانکریتی گادری قریه آینه چاه ولسوالی ایبک ولایت سمنگان با کود نمبر  MRRD/1/R.PROGRAM/1/KNZ/1/CC/SMN/96 را به شرکت ساختمانی، سرکساز ی و تولید مواد ساختمانی مناف ناصری دارنده جواز نمبر D-6051 آیسا، به قیمت مجموعی مبلغ 10,583,470  (ده ملیون و پنج صد و هشتاد و سه هزار و چهار صد و هفتاد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 28 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، تهیه کرایه گیری یک دربند حویلی کرایی برای دفتر زون ساحوی کابل برنامه ملی راه سازی   روستایی داراي کود نمبر MRRD-683/NRAP-1/WB-1/CO/KBL/95 را به محترم محمد رحیم  به قیمت  فی ماه  99,500.00  و قیمت  مجموعی یک ساله    1,194,000.00 افغانی (یک میلون و یک صد و نود چهار هزار ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 22 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 140 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.92 کیلومتر سرک اتصالی قریه آب برده ٬ ولسوالی ترینکوت ولایت ارزگان با کــــود نمبــــر RRD/MOF/NRAP/SOUTH/URN/125/C2/001 را به د مراکش ساختمانی شرکت ، دارنده جواز نمبر  D-38040آيسا به قیمت مجموعی مبلغ71,973,940.00 (هفتاد و یک ملیون و نه صد و هفتاد سه هزار و نه صد و چهل( افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد

*************************************************

تاریخ صدور - 21 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 21 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 650 متر سرک اتصالی آن در قریه چاه آبک٬ ولسوالی خوست ولایت بغلان با کــــود نمبــــر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/085/C2/001 را به شرکت ساختمانی آرمان شرق ، دارنده جواز نمبر  D-36854آيسا به قیمت مجموعی مبلغ20,500,000.00 (بیست ملیون و پنجصد هزار)افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور – 16 حمل  1395

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 5 کیلو متر کانال سنگ کاری قریه دامان خیل ولسوالی حصه دو بهسود ولایت وردک با کــــود نمبــــر  MRRD-681/R.PROGRAM-55/MOF-11/CC/WRD/95 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی عظمتی هاشمی دارای جواز نمبر   D-32278  به قیمت مجموعی مبلغ 20,275,191.00 (بیست ملیون و دو صد و هفتاد و پنج هزار و یک صد و نود و یک ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور – 15 حمل  1395

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد باز سازی 12.95 کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمانی های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه هشلیز ولسوالی دره صوف پایان ولایت سمنگان، قسمت دوم با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/NTH/SMN/037/C2/002 را به شرکت ساختمانی سرک سازی و تولید مواد ساختمانی مقدس کوثر دارنده جواز نمبر D-28496  به قیمت مجموعی مبلغ 42,469,550.80 (چهل و دو ملیون و چهار صد و شصت و نه هزار و پنج صد و پنجاه اعشاریه هشتاد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

 

تاریخ صدور - 9 حمل  1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 1.64 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو سرک نو آباد قلعه احمد خان، از سرک بگرامی الی پارک نو آباد ولسوالی بگرامی ولایت کابل،  را به کنسرویبل کنسترکشن کمپنی دارنده جواز نمبر I-11860 به قیمت مجموعی مبلغ 19,622,560( نزده ملیون و شش صد و بست و دو هزار و پنج صد و شصت ) افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 9 حمل  1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار پروژه2.19 کیلومتر سرک کانکریتی در بازار غجور، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از کیلومتر (000+0 الی 190+2 )(Lots # 1 ) با کــــود نمبــــر  : RRD/MOF/NRAP/STHE/GZI/052/C2/001  را به شرکت های مشترک باختر ساحل محمود و گرین لند ستار  دارنده جواز نمبر D-23274-  D-29114  اداره آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 67,868,524.00 (شصت و هفت میلیون و هشت صد و شصت و هشت هزار و پنجصد و بیست و چهار ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور –  5 حمل 1396

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 6.48 کيلو متر سرک اسفالت و کانکريتي همراه با ساختمانهاي آبرو آن از بازار خدر (سرک عمومي کابل گرديز) الي کلينيک قريه پاد خواب شاهانه در پل علم ولايت لوگر داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/062/C2/001 را به شرکت ساختماني سرکسازي و توليد مواد ساختماني مناف ناصري دارنده داراي جواز نمبر  D-6051به قيمت مجموعي مبلغ 51,527,705.00 (پنجاه و يک مليون پنج صد بيست و هفت هزار هفتصد و پنج) افغاني اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 6 حمل 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 26 متر پل آهن کانکریت گادری گیوچ بشمول 0.174 کیلو متر سرک اتصالی آن واقع در دره کوکلامی، ولسوالی سالنگ ولایت پروان ،  را به شرکت ساختمانی کاپیسا کهنه ده دارنده جواز نمبر D-4136 به قیمت مجموعی مبلغ 9,923,233.50 ( نه ملیون و نو صد و بیست سه هزار و دو صد و سی و سه اعشاریه پنجاه) افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 30 حوت 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 5.67 کيلومتر سرک کانکريتي با ساختمان هاي آبرو آن از قر يه جامچي الي پل شاهراه ولسوالي حصه دوم کوهستان ولايت کاپيسا،  را به شرکت ساختماني  سرکسازي و توليد ساختماني مناف ناصري دارنده جواز نمبر D-6051 به قیمت مجموعی مبلغ 40,329,623.00 ( چهل مليون و سه صد و بيست و نه هزار و شش صد و بيست و سه) افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 30 حوت 1395

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار پروژه اعمار شبکه آبرساني از چاه همراه با ذخيره آب در ولايت کاپيسا، ولسوالي حصه اول کوهستان، دانشگاه البيروني  با کــــود نمبــــر  MRRD/426/R.PROGRAM/51/INDIA/42/CC/KPA/95  را به شرکت ساختماني و انجنيري خرم ايرج دارنده جواز نمبر D-41377  اداره آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 23,990,590.00 (بیست و سه میلیون و نه صد و نود هزار  و پنجصدو نود  ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 23 حوت 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 20 مترپل آهن کانکریتی گادری قریه آچه میلی ولسوالی ایبک ولایت سمنگان را به شرکت ساختماني آزمون به قیمت مجموعی مبلغ 11,354,490.00 (یازده مليون و سه صد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و نود )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 23 حوت 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 5.93 کيلومتر سرک کانکريتي با ساختمان هاي آبرو آن از سرک عمومي کابل- گرديز الي قريجات سبزک - دوغ آباد در ولسوالي پل علم ولايت لوگر،  را به شرکت  ساختماني مناف ناصري دارای  جواز  نمبر  D-6051 آيسا به قیمت مجموعی مبلغ مبلغ  49,393,600.00 (چهل و نه مليون و سه صد و نود و سه هزار و شش صد) افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور:  14 حوت  1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه  تهیه و خریداری مقدار 281480 لیتر تیل دیزل نوع L02-62 و مقدار 75000 لیتر تیل پطرول نوع 91.0 مورد ضرورت ریاست اداری، برنامه آبرسانی و آبیاری، و برنامه انکشاف صنایع روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات با کود نمبر

 MRRD-6/OB.W.AR-1/MOF.WB.UNICEF-1/CO/KBL/96را به لالا گل حاجی زاده لمتید ، دارنده جواز نمبر 0101-9296 به قیمت قطعی مجموعی مبلغ 14,780,440.00 (چهارده ملیون و هفت صد وهشتاد هزار و چهار صد و چهل) افغاني اعطاء نماید:

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 16 دلو 1395

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 40 متر پل آهن کانکریتی گادری کانتیوه در ولسوالی پارون ولایت نورستان با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/EAST/NRN/033/C2/001 را به شرکت ساختمانی ، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی عیسی افغان ، دارنده جواز نمبر  D-22769آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 16,874,240 (شانزده میلون و هشت صد و هفتاد و چهار هزار و دو صد و چهل ) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور –  14 حوت 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 20 متر پل آهن کانکريتي گادري بشمول 180 متر سرک اتصالي آن در جوشابان ولسوالي پل حصار ولايت بغلان داراي کود نمبرRRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/099/C2/002  را به شرکت ساختماني شاين کريستال، داراي جواز نمبرD-38242 به قيمت مجموعي مبلغ 8,198,660.00 (هشت ميليون و يک صدو نودو هشت هزار و شش صدو شصت) افغاني اعطاء نمايد .

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور: 9 حوت 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 42 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.805 کیلو متر  سرک اتصالی آن واقع در کارته اتفاق چپ دریا شهر، ولسوالی پلخمری ولایت بغلان

 با کـود نمـر1 RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/083/C2/00 به را به شرکت ساختمانی آزمون دارای جواز نمبر D-1825 اداره آيسا ، به به قيمت قطعي مجموعي مبلغ  30,179,924.50( سی ملیون و یک صد و هفتاد نه هزار و نه صد و بیست و چهار عشاریه پنجاه) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور –  8 حوت 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 30 متر پل آهن کانکريتي گادري بشمول 0.78 کيلو متر سرک اتصالي با لاي درياي خوش دره (قريه سپيج) ولسوالي بنو ولايت بغلان داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/091/C2/001 را به شرکت ساختماني رفيق باوري، داراي جواز نمبر D-03-308به قيمت مجموعي مبلغ 22,624,734.00 افغاني (بيست و دو ميليون و شش صد و بيست و چهار هزار و هفت صد و سي و چهار افغاني) اعطاء نمايد .

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 13 دلو 1395

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 13.84 کیلو متر سرک اسفالت شیرگره همراه با ساختمانهای آبرو آن در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/EAST/NGR/034/C2/001 را به شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی تابش امید ، دارنده جواز نمبر  D-25176آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 167٫380٫399.25 (یک صد و شصت هفت ملیون و سه صد و هشتاد هزار و سه صد و نود و نه اعشاریه بیست و پنج) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 13 دلو 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 40 مترپل آهن کانکریتی گادری بازو بالا پجندور ولسوالی ورس ولایت بامیان را به شرکت ساختماني و سرکسازی کاسمو ، به قیمت مجموعی مبلغ 34,391,520.00 (سی وچهار مليون و سه صد و نود و یک هزار وپنجصد و بیست )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 6 دلو 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه تهیه و خریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب همراه با خدمات ضمنی آن، ترمیمات و سرویس وسایط نقلیه برنامه راه سازی روستائی، وزارت احياء و انکشاف دهات با کود نمبر RRD/WB/ARAP/KBL/OPS/SM/002 را به شرکت تجارتی محمودی گروپ لمتید دارنده جواز نمبر 11041-0 وزارت تجارت، به قیمت مجموعی مبلغ 8,989,280.00  (هشت ملیون و نه صد و هشتاد و نه هزار و دو صد و هشتاد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور: 4 دلو 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه بازسازی 8.5 کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمانهای آبرو سرک از قریه دینار خیل الی سامیان وقریه هلال، ولسوالی چوره ولایت ارزگان با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/SOUTH/URN/129/C2/001 را به شرکت ساختمانی اطلس ساحل، دارنده جواز شماره D-24096، به قیمت مجموعی مبلغ  15,827,900.00(پانزده ملیون و هشت صد و بیست و هفت هزار و نه صد) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 2 دلو 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری از دهن باجگه الی چار مغزار ولسوالی خنجان ولایت بغلان با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/089/C2/001 را به شرکت ساختمانی کاپیسا کهنه ده دارای جواز نمبر D-4136 به قیمت مجموعی 19,419,580.00 (نزده ملیون و چهار صد و نزده هزار و پنجصد و هشتاد ) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور –  2 دلو 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 5.75 کيلو متر سرک کانکريتي با ساختمانهاي آبرو آن در قريه زنگويي ولسوالي بهسود ولايت ننگرهار داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/EAST/NGR/033/C2/001 را به شرکت ساختماني و سرکسازي آريوب سپين غر دارنده داراي جواز نمبر  D-26728 به قيمت مجموعي مبلغ 55,832,590.00 (پنجاه و پنج مليون هشت صدو سي و دو هزار پنج صدو نود) افغاني اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور –  2 دلو 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 10.59 کيلو متر سرک جغل فرش و ساختمانهاي آبرو آن معه 80 متر (سه پايه) پل آهن کانکريتي گادري از مرکز ولسوالي الي ختم مرزين کخ، ولسوالي جاجي ميدان ولايت خوست داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/STHE/KHT/019/C2/001 را به شرکت ساختماني، سرکسازي و انجنيري الاسکا دارنده داراي جواز نمبر  D-29899 به قيمت مجموعي مبلغ 26,208,640.00 (بيست و شش مليون دو صدو هشت هزار ششصدو چهل) افغاني اعطاء نمايد .

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 22 جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 2.77 کيلومتر سرک کانکريتي با ساختمان هاي آبرو ان در بازار بلخاب ولسوالي بلخاب ولايت سر پل با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/NTH/SRL/028/C2/001  را به شرکت ساختماني پسران محمد نعيم ، دارنده جواز نمبر  D-343آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 68,444,620.00 (شصت هشت ميليون چهار صد چهل چهار هزار شش صد بيست) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 27 جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار اعمار 5.34 کیلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمان های آبرو آن از ریاست زراعت الی قریه دهنو (بایان علیا) ولسوالی چاریکار ولایت پروان با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/135/C2/001 را به شرکت ساختماني ممبر ، دارنده جواز نمبر  D-38431آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 57,319,590.00 (پنجاه و هفت ملیون سه صد و نزده هزار و پنج صد و نود افغانی ) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 22 جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 2.77 کيلومتر سرک کانکريتي با ساختمان هاي آبرو ان در بازار بلخاب ولسوالي بلخاب ولايت سر پل با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/NTH/SRL/028/C2/001  را به شرکت ساختماني پسران محمد نعيم ، دارنده جواز نمبر  D-343آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 68,444,620.00 (شصت هشت ميليون چهار صد چهل چهار هزار شش صد بيست) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

*************************************************

تاریخ صدور - 28 جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار مکتب 8 صنفی خشت کاری پخته با یک اطاق کمپیوتر و یک اطاق لابراتوار پوشش آیبیم و آهن پوش قریه ایبلاق ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان با کــــود نمبــــر MRRD/451/R.PROGRAM/52/MOF/9/CC/SMN/95 را به شرکت ساختمانی کندل لمیتد دارنده جواز شماره       D-31480 به قیمت مجموعی مبلغ 7,670,992.20  افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

*************************************************

تاریخ صدور - 22 جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 2.77 کيلومتر سرک کانکريتي با ساختمان هاي آبرو ان در بازار بلخاب ولسوالي بلخاب ولايت سر پل با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/NTH/SRL/028/C2/001  را به شرکت ساختماني پسران محمد نعيم ، دارنده جواز نمبر  D-343آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 68,444,620.00 (شصت هشت ميليون چهار صد چهل چهار هزار شش صد بيست) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

 

تاریخ صدور - 28 جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار مکتب 8 صنفی خشت کاری پخته با یک اطاق کمپیوتر و یک اطاق لابراتوار پوشش آیبیم و آهن پوش قریه ایبلاق ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان با کــــود نمبــــر MRRD/451/R.PROGRAM/52/MOF/9/CC/SMN/95 را به شرکت ساختمانی کندل لمیتد دارنده جواز شماره       D-31480 به قیمت مجموعی مبلغ 7,670,992.20  افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 28 جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 10.8 کیلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمانهای آبرو آن از مسجد صادقی پادشاه الی قریه قلعه خواجه٬ ولسوالی بگرام ولایت پروان با کــــود نمبــــر RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/133/C2/001را به شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی کریم شریفی دارای جواز نمبر D-27433 آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 99,923,320.00  (نود و نه ملیون نه صد و بیست و سه هزار و سه صد وبیست) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور –  28 جدي 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 9.5  کيلو متر سرک اسفالت و کانکريتي همراه با ساختمان هاي آبرو آن از سرک عمومي کابل گرديز الي زرغون شهر ( مسجد علي خيل قريه ملک ها ) ولسوالي محمد آغه ولايت لوگر داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/055/C2/001 را به شرکت ساختماني سرکسازي و توليد مواد ساختماني تابش اميد لمتيد، داراي جواز نمبر D-25176 به قيمت مجموعي مبلغ 149,532,170.00 (يک صدو چهل و نه مليون پنج صدو سي و دو هزار يک صدو هفتاد) افغاني اعطاء نمايد .

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

 

تاریخ صدور - 27 جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار اعمار 5.34 کیلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمان های آبرو آن از ریاست زراعت الی قریه دهنو (بایان علیا) ولسوالی چاریکار ولایت پروان با کــــود نمبــــر  RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/135/C2/001 را به شرکت ساختماني ممبر ، دارنده جواز نمبر  D-38431آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 57,319,590.00 (پنجاه و هفت ملیون سه صد و نزده هزار و پنج صد و نود افغانی ) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور–11  جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 5.66 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از قریه رحمت الله ولسوالی پل علم ولایت لوگر دارای RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/052/C2/001 را به شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی بشیر لودین دارنده جواز نمبر D-26629، اداره آيسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 43,451,155.00  افغاني (چهل  سه میلیون  و چهار صد  پنجاه   یک هزار  یک صد  پنجاه  پنج  افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور–6  جدی 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار ۳۴ متر پل آهن کانکریتی گادری پاتوگی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا دارای RRD/MOF/NRAP/STHE/PKY/062/C2/001 را به سرکت ساختمانی وسرکسازی راهو، دارای جواز نمبر   D-25635آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 22,336,480.00 (بیست دو ملیون سه صدو سی و شش هزارو چهارصدو هشتاد افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور – 1 جدي 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 8.97 کيلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمان هاي آبرو آن از قريه بورگ الي سرخ آب ولسوالي محمد آغه ولايت لوگر با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/058/C2/001 را به شرکت ساختماني سرکسازي و توليد مواد ساختماني تابش اميد لمتيد دارای جواز نمبر D-25176 اداره آیسا، به قيمت مجموعي مبلغ 160,434,500.00(يک صدو شصت ميليون و چهار صد و سي و چهار هزار و پنجصد)  افغاني اعطاء نمايد .

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور - 27 قوس 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 19 مترپل آهن کانکريتي گادري قريه مغزار ولسوالي ورسج ولايت تخار را به شرکت ساختماني ، سرکسازي وتوليد مواد ساختماني هيرو يونيورسل ، به قيمت مجموعي مبلغ 8,318,490.00 (هشت مليون و سه صد و هژده هزار و چهار صد و نود )  افغاني اعطاء نمايد .

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 24 قوس 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار سربند بطول 14 متر و 80 متر تحکیمکاری کانال، قریه کوه لمبیده، ولسوالی دولینه ولایت غور را با کود نمبر MRRD/412/R.PROGRAM/37/INDIA/28/CC/GOR/95  به شرکت ساختمانی برادران حمیدی دارنده جواز نمبر D-58762 اداره آیسا، به قیمت مجموعی مبلغ 3,080,964.50 (سه ملیون و هشتاد هزار و نو صد و شصت و چهار هزار اعشاریه پنجاه ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور –  24 قوس 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار تعمير شوراي انکشافي ولسوالي اوبي ولايت هرات داراي کود نمبر MRRD/610/R.PROGRAM/53/INDIA/43/CC/HRT/95 را به شرکت ساختماني قلعه بست اچکزي ، دارای جواز نمبر D-04-15 به قیمت مجموعی مبلغ 1,933,455.00 (يک ميليون و نه صد و سي و سه هزار و چهار صدو پنجاه و پنج) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 22 قوس 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 16 متر پل آهن کانکریتی گادری سنگ شوره بشمول یک پلچک سایز (1x1x17) متر در ولسوالی دولتیار ولایت غور با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/CHL/GHR/039/C2/001 را به شرکت ساختمانی و مهندسی صباح درخشان دارنده جواز نمبر D-25888 آیسا، به قیمت مجموعی مبلغ 8,961,900.00  (هشت ملیون و نه صد و شصت و یک هزار و نه صد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 10 قوس 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، بازسازی 7.67 کیلو متر جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن معه دو پایه پل آهن کانکریتی گادری به طول 30 متر از دو راهی چرخ فلک الی خوش دره ولسوالی خوست ولایت بغلان داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/069/C2/001 را به شرکت ساختمانی سنگر نیازی دارای جواز نمبر D-33751 به قیمت مجموعی مبلغ 47,460,400.00 افغانی (چهل و هفت میلیون و چهار صد و شصت هزار و چهار صد افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور: 8 قوس 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 11.07 کیلو متر سرک جغل فرش همراه با ساختمانهای آبرو آن معه یک پایه پل کانکریتی 40 متره از قریه چلو خورد الی قریه سنگ لشم ولسوالی چال ولایت تخار با کود نمبرRRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/078/C2/001 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی راهو، دارنده جواز شماره D-25635، به قیمت مجموعی مبلغ60,268,583.00  (شصت ملیون دو صدو شصت و هشت هزار پنج صدو هشتاد و سه) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور: 6 قوس 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار19 متر پل آهن کانکریتی گادری یوخچش در دره خواندوز، ولسوالی ورسج ولایت تخار با کود نمبرRRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/076/C2/001 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی غلام نبی یعقوبی، دارنده جواز شماره D-5079، به قیمت مجموعی مبلغ15,325,615.00  (پانزده ملیون و سه صد و بیست و پنج هزار و شش صد و پانزده) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 1 قوس 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه کانکریت ریزی سرک دهمزنگ بطول 231+0 کیلومتر با ساختمانهای مربوطه آن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان با کود نمبر MRRD/415/R.PROGRAM/40/INDIA/31/CC/LGM/95 را به شرکت ساختمانی عصمت شوکت دارنده جواز نمبر D-26337 آیسا، به قیمت مجموعی مبلغ 11,754,400.00  (یازده ملیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاريخ صدور - 1 قوس 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار ديوار محافظوي سنگي بطول 650 متر قريه يحي خيل ولسوالي يحي خيل ولايت پکتيکا با کود نمبر47/INDIA/38/CC/PKK/95  MRRD/R-PROGRAM/ را به دميدان حًوانانو ساختماني شرکت ، به قيمت مجموعي مبلغ 8,867,220.00 (هشت مليون و هشتصد و شصت وهفت هزار و دو صد و بيست)  افغاني اعطاء نمايد .

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

 

تاریخ صدور - 29 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار پل 30.05 متر کانکریتی در قریه سمک ولسوالی دولت یار ولایت غور داراي کود نمبر MRRD/425/R.PROGRAM/50/INDIA/41/CC/GOR/95 را به شرکت ساختمانی ری اینفورسمنت، دارای جواز نمبر D-27217 به قیمت مجموعی مبلغ 8,982,720.00 (هشت ملیون و نه صد و هشتاد و دو هزار و هفت صد و بیست) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور - 29 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار پل 30.05 متر کانکریتی در قریه سمک ولسوالی دولت یار ولایت غور داراي کود نمبر MRRD/425/R.PROGRAM/50/INDIA/41/CC/GOR/95 را به شرکت ساختمانی ری اینفورسمنت، دارای جواز نمبر D-27217 به قیمت مجموعی مبلغ 8,982,720.00 (هشت ملیون و نه صد و هشتاد و دو هزار و هفت صد و بیست) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور: 26 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 52 متر پل پیاده رو آهن کانکریتی گادری سموچ شامیر ولسوالی سالنگ ولایت پروان که داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/129/C2/001 را به شرکت ساختمانی کاپیسا کهنه ده دارنده جواز نمبر  D-4136آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 9,319,530 (نو ملیون و سه صد و نوزده هزار و پنج صد و سی ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور –  25 عقرب  1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 4.7 کیلو متر سرک خاکی همراه با ساختمانهای آبرو آن در قریه خانقا و آخرکشان (چشمه سارا) ولسوالی فرخار ولایت تخار، دارای کود نمبر    RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/079/C2/001 به شرکت ساختمانی مسعود ستار  دارنده جواز نمبر D-34182 اداره آيسا ، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ  14,979,375.00افغانی (چهارده ملیون نه صدو هفتاد و نه هزار سه صدو هفتاد و پنج افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور –  25 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار پل 20 متره آهن کانکریتی قریه بغندک علوم ولسوالی ورس ولا یت بامیان داراي کود نمبر MRRD/417/R.PROGRAM/42/INDIA/33/CC/BMY/95  را به شرکت ساختماني ري اينفورسمنت ، داراي جواز نمبر  D-27217آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 7,824,500.00 (هفت مليون وهشت صد و بيست و چهار هزار و پنج صد)  افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور –  22 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 2.76 کيلو متر سرک جغل فرش و ساختمان هاي آبرو آن معه يک پايه پل آهن کانکريتي بطول 30 متر در دره کلان ( از اعيار خيل عليا الي قريه کوه و جميم) ولسوالي نجراب ولايت کاپيسا داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/031/C2/001  را به شرکت ساختماني و سرکسازي غلام نبي يعقوبي، دارای جواز نمبرD-5079  به قیمت مجموعی مبلغ47,836,895.00  (چهل و هفت ميليون و هشت  صدو سي و شش هزارو هشت صدو نود پنج) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

 

تاریخ صدور –  22 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 5.06 کیلومتر سرک اسفالت قریه تریاک ولسوالی انجنیل ولایت هرات داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/WEST/HRT/023/C2/001را به شرکت ساختماني  بناگران افغان ، دارای جواز نمبرD-03-1457  به قیمت مجموعی مبلغ40,406,090  (چهل ملیون و چهار صد و شش هزار و نود ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور: 19 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه تهیه و خریداری یک پایه توتل استیشن برای ریاست آبرسانی و آبیاری که داراي کود نمبر MRRD-293/WATSIP-236/MOF-97/CO/KBL/95 را به شرکت خدمات لوژستیکی ده انوویترز دارنده جواز نمبر  D-76544آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 562,683.00 (پنج صد و شصت و دو هزار و ششصد و هشتاد و سه) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور – 17 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 16 متر پل آهن کانکریتی گادری به شمول 0.94 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن در یوسف بنگی نواباد , ناحیه 13 هم ولایت کابل دارای RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/100/C2/001 را به شرکت ساختمانی راهو، دارای جواز نمبر D-25635آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 22,517,192.10  (بیست دو ملیون پنجصد و هفده هزار یکصد و نود دو افغانی ) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

*************************************************

تاریخ صدور – 17 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 100 متر پل دو خط حرکت آهن کانکریتی شهیدان همراه با 0.89 کیلومتر سرک اتصالی آن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان, دارای RRD/MOF/NRAP/EAST/LMN/033/C2/001  را به شرکت ساختمانی افغان لکی، دارای جواز نمبر D-32882آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 41,333,900  ( چهل و یک ملیون و سه صد و سی و سه هزار و نو صد افغانی ) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

 

تاریخ صدور –  15 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه تهيه وخريداري گاز مايع  40,000 کيلو گرام جهت تسخير شعبات مرکزي وزارت بابت زمستان 1395داراي کود نمبر MRRD-462/OB-26/MOF-26/CO/KBL-95 را به شرکت عبيدالله انصار لميتد ، دارای جواز نمبر  0101-15537 به قیمت مجموعی مبلغ 2,280,000.00 (دو ميليون و دو  صدو هشتاد هزار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 15 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار پل 11 متره آهن کانکریتی در قریه سرچشمه ولسوالی شهرک ولایت غور با کــــود نمبــــرMRRD/416/R.PROGRAM/41/INDIA/32/CC/GOR/95را به شرکت ساختمانی  تایتل ون دارنده جواز نمبر D-40982آيسا به قیمت مجموعی مبلغ6,181,500.00(شش ملیون یک صد و هشتاد و یک هزار و پنجصد)افغانياعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاريخ صدور - 15 عقرب 1395

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار دیوار کانال بطول 422 متر قریه بشیرآباد مرکز ولسوالی ولایت فراه، داراي شماره تشخيصيه MRRD/423/R.PROGRAM/48/INDIA/39/39/CC/FRH/95 را به شرکت ساختمانی افغان لاره دارای جواز نمبر D-03-271 آیسا، به قيمت مجموعي 6,697,330.00  (شش ملیون و شش صد و نود و هفت هزار و سه صد و سی ) افغاني اعطاء نمايد .

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي  هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل آن به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند .

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه ساختمان 17 کيلومتر سرک قيريزی از پل قندهاری الی قريه سرخاب ولسوالی محمد آغه ولايت لوگر ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/060/C2/001 به شرکت ساختمانی ابرام گلوبل دارنده جواز نمبر D-41248 اداره آيسا ، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ    327,244,570.00 افغانی (سه صد و بيست و هفت ميليون و دوصد و چهل و چهار هزار و پنجصد و هفتاد افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 12 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، حفاری دو حلقه چاه تحقیقاتی جهت منبع آب آشامیدنی شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا در قریه قلعه نایب ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر دارای MRR/409/WATSIP/340/MOF/216/CDC/LGR/95 را به موسسه انسجام و لوژستیکی افغان ( اکلو)، دارای جواز نمبر D-58267آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 1,068,800.00 (یک  ملیون شصت هشت هزار هشت صد افغانی افغانی ) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور –  12 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 550 متر ديوار استنادي قريه دره غين ولسوالي نجراب ولايت کاپيسا داراي کود نمبر MRRD/421/R.PROGRAM/46/INDIA/37/CC/KPA را به شرکت ساختماني کوهستان کاپيسا، دارای جواز نمبر D- 30554به قیمت مجموعی مبلغ6,982,547.50  (شش ميليون و نه صدو هشتادو دو هزار و پنج صدو چهل و هفت اعشاريه پنجاه) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ: 11 عقرب 1395

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد، پروژه جغل اندازی 7.626 کیلو متر سرک باساختمانی های مربوطه آن و اعمار پل 26 متره آهن کانکریتی گادری در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان، که داراي کود نمبر MRRD/414/R.PROGRAM/39/INDIA/30/CC/BGN/95  را به  شرکت ساختمانی خراسان شرق دارنده جواز نمبر D-29533، چهاراهی گل سرخ، سرک کلوله پشته، کابل، افغانستان، را به قیمت مجموعی مبلغ 25,003,510.00 افغانی (بیست و پنج ملیون سه هزار پنجصد ده افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان

الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد

**************************************************.

 

تاریخ صدور: 11 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار اتاق ترانسفارمر 400 کیلو وات برای پارک تکنالوژی انستیتوت انکشاف دهات، ولایت کابل، ولسوالی ده سبز، قریه تره خیل با کود نمبر MRRD-321/AIRD-2/OB-2/CC/KBL-95 را به شرکت ساختمانی و انجنیری عمران بهیج دارنده جواز نمبر D-81690 آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 1,474,800.00 (یک ملیون و چهار صد و هفتاد و چهار هزار و هشت صد)  افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 10 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 7.8 کیلو متر سرک اسفالت  کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از پل باغ سلطان الی پل کندهاری ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/054/C2/001 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی آریوب سپین غر، دارای جواز نمبر D-26728 به قیمت مجموعی مبلغ 133,969,332.00 (یکصد و سی و سه ملیون و نه صد و شصت و نه هزار و سه صد و سی و دو) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 8 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه بازسازی 8.19 کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمانهای آبرو سرک تیزان از قلعه وکیل الی ده نو و قریه کاریز صوفی ولسوالی گذره ولایت هرات با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/WEST/HRT/027/C2/001 را به شرکت های ساختمانی  نصرالدین بارک و قلعه بست اچکزی بطور مشترک (JV) ، دارنده جواز های نمبرD-04-59 و D-04-15، به قیمت مجموعی مبلغ11,620,917.30  (یازده ملیون و ششصد و بیست هزار و نه صد و هفده اعشاریه سی)افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ: 05 عقرب 1395

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد، احیاء مجدد کانال ماهیگیر، کانال جنوبی و شبکه های 1، 2، 3، 4، 5، 6  در قریه های مختلف ولایت پروان، داراي کود نمبر MRRD/ESD/CARD-F/EDP-PARWN/0001 را  به  شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی نوید نوری سالم بگرام دارای جواز نمبر D-25444، سرک میدان هوائی، کابل، افغانستان، را به قیمت مجموعی مبلغ USD 833,203.80  ( هشت صد سی و سه هزار دو صد و سه عشاریه هشتاد دالر امریکائی)، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان

الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 05 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهن کانکریتــــــــی گادری موســــــــی در دره چرخ و فلک٬ ولسوالی خوست ولایت بغـــــلان با کــــود نمبــــر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/088/C2/001 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی غلام نبی یعقوبی دارای جواز نمبر D-5079 به قیمت مجموعی مبلغ13,469,740.00(سیزده ملیون و چهار صد و شصت و نه هزار و هفت صد و چهل) افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات اعمار 14.41 کيلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمانهای آبرو آن از خوشی الی بورگ و قريه کنداو ولسوالی خوشی ولايت لوگر ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/059/C2/001 به بلدتيک انجنيری او ساختمانی شرکت، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ 274,408,600.00 اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

تاریخ صدور - 04 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، تهیه و خریداری البسه زمستانی کارکنان خدماتی وزارت داراي کود نمبر MRRD-427/OB-25/MOF-25/CO/KBL-95 را به شرکت خدمات لوزستیکی کمبریج دارای جواز نمبرD-71516  به قیمت مجموعی مبلغ 940,000.00 (نو صد و چهل هزار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 04 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 4.42 کیلو متر سرک اسفالت همراه با ساختمان ها آبرو آن از بازار شیوکی الی شیخ عادل بابا ولسوالی بگرامی ولایت کابل داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/098/C2/001 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی زرکشان دارای جواز نمبر D-26301 به قیمت مجموعی مبلغ 42,562,261.00 افغانی (چهل دو میلیون پنجصد شصت دو هزار دو صد شصت یک افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 2 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار 159 متر دیوار استنادی, قریه قابضان, ولسوالی رخه ولایت پنجشیر. دارای MRRD/424/R/PROGRAM/49/INDIA/40/CC/PNR/95  را به شرکت شرکت ساختمانی محمود راقی ، دارای جواز نمبر D-29397آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 3,482,850.00 (سه ملیون و چهار صد و هشتاد دو هزار و هشت صد و پنجاه افغانی ) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور: 2 عقرب 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار شبکه آبرسانی مرکز ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا

، را با کود نمبر MRRD/142/R.PROGRAM/26/INDIA/25/CC/KPA/95

به شرکت ساختمانی کاپیساء کوهنه ده دارای جواز نمبر D-4136 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 4,206,953    ( چهار ملیون و دو صد و شش هزار و نو صد و پنجاه و سه ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت ر وز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 27 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، جغل اندازی 5.209 کيلومتر سرک با ساختمانهای مربوطه آن در قريه جوی نو مرکز ولايت بغلان دارای MRRD/139/R.PROGRAM/23/INDIA/22/CC/BAG/95 را به شرکت شرکت ساختمانی کاپيسا کهنه ده ، دارای جواز نمبر D-4136آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 4,765,070.00  ( چهار ملیون و هفت صدو شصت پنج هزارو هفتاد افغانی ) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 24 میزان  1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه بازسازی 20.99 کيلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول 10 متر پل آهن کانکريتی از شهر صفا الی قريه منجی (دوآب) در ولسوالی درايم ولايت بدخشان ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/BKN/BKN/170/C2/001به شرکت ساختمانی و انجنيری گرين ورلد يونتی دارنده جواز نمبر D-39929 آيسا ، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ 78,600,000.00  افغاني (هفتاد و هشت ميليون و ششصد هزار افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 24 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه پاک کاری 1000 متر کاریز و پخته کاری 500 متر کانال کاریز، قریه آبستان، ولسوالی شیندند ولایت هرات با کود نمبرMRRD/419/R.PROGRAM/44/INDIA/35/CC/HRT/95 را به شرکت ساختمانی جاوید عزیز، دارنده جواز نمبرD-03-1731، به قیمت مجموعی مبلغ 4،711،100 (چهار ملیون هفت صدو یازده هزار یکصد)افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 24 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار  578.65متر دیوار استنادی، قریه جنگلک مرکز ولایت پنجشیربا کود نمبرMRRD/144/R.PROGRAM/28/INDIA/27/CC/PNR/95 را به شرکت ساختمانی  سرکسازی و تولید مواد ساختمانی سمیع سیر، دارنده جواز نمبرD-23960، به قیمت مجموعی مبلغ15,342,590  (پانزده ملیون سه صد و چهل و دو هزار و پنجصد و نود)افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 20 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ،پروژه شبکه آبرسانی شانیز با ذخیره 4 متر مکعب در قریه شانیز ولسوالی پریان ولایت پنجشیر را، به شرکت ساختمانی  غلام نبی یعقوبی دارای جواز نمبر D-5079 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ  1,030,736.00 (یک ملیون و سی هزار و هفت صد و سی و شش) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 20 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 200 متر دیوار استنادی در مرکز ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را، به شرکت ساختمانی بامیان گلوبل دارای جواز نمبر D-47356 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 3,005,300.00 (سه ملیون و پنج هزار و سه صد ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور: 18 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه تهیه و خریداری 16 قلم تکنالوژی روستایی و 14 عدد لوحه های تکنالوژی برای پارک تکنالوژی روستایی افغانستان برای ریاست انستیتوت انکشاف دهات با کود نمبر MRRD-314/AIRD-1/OB-1/CO/KBL-95 را به شرکت لوژستیکی دایمند اوشن ، دارای جواز نمبر D-60304 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 3,488,000.00  (سه ملیون و چهار صد و هشتاد و هشت هزار) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 18 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار 26 مترپل آهن کانکریتی گادری دراو برگیر ولسوالی میرامور ولایت دایکندی را به شرکت ساختماني ماروین ، به قیمت مجموعی مبلغ 15,692,375.50 (پانزده مليون و ششصد و نود و دو هزار و سه صد و هفتادوپنج اعشاریه پنج )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور: 13 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 34 متر پل آهن کانکریتی گادری قریه سنگ زرد سرجنگل ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/CHL/GHR/047/C2/001 را به شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی عیسی افغان، دارای جواز نمبر D-22769 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 15,629,600.00  (پانزده ملیون و ششصد و بیست و نه هزار و ششصد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه تهیه و چاپ مواد تبلیغاتی مورد ضرورت ریاست آبرسانی ، دارای کود نمبر           MRRD-313/WATSIP-254/OB-2/CO/KBL/95به پروژه طباعتی احمدی دارای جواز نمبر D-1564 اداره ایسا و با داشتن محل اصلی در شهر کابل ،  به قیمت مجموعی مبلغ 1,298,000افغاني (یک میلون و دو صدو نود و هشت هزار افغانی ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

 

تاریخ صدور –  13 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار شبکه آبرسانی از چشمه همراه با نصب ذخیره آب در قریه آبخورک ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان کود نمبر MRRD-306/WATSIP-248/UNICEF-83/CC/SMN/95 را به شرکت تولیدی پایپ پلی اتلین پی وی سی و مصنوعات پلاستیکی فرزاد فرامرز دارنده جواز نمبر D-20125 آیسا، به قیمت مجموعی مبلغ 1,746,767.20 افغانی (یک میلیون هفت صد و چهل و شش هزار و هفت صد و شصت و هفت اعشاریه بیست افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور –  13 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه ازدیاد خشت کاری به ارتفاع یک متر بالای دیوارهای احاطه سمت جنوبی و غربی پارک وسایط دیوار احاطه جنوبی وزارت از ساحه برج برق الی آمریت تخنیک و ترانسپورت را به شرکت ساختماني داور پناه،دارای جواز نمبر D-42207به قیمت مجموعی مبلغ1,899,320 (یک ملیون هشت صد و نود و نه هزار و سه صد و بیست)افغانیاعطاءنماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

 

تاریخ صدور –  11 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه تهيه و خريداري 90 قلم قرطاسيه باب مورد ضرورت  شعبات رياست هاي مرکزي وزارت داراي کود نمبر   MRRD-309/OB-23/MOF-23/CO/KBL/95را  به شرکت تجارتي نوي حشمت خالد لميتد دارنده جواز نمبر 22469 وزرات تجارت وصنايع، به قیمت مجموعی مبلغ 1,098,975.00  (يک ميليون و نود و هشت هزار و نو صد و هفتاد و پنج ) افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

**************************************************

تاریخ صدور –  11 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه احداث 20.4 کيلو متر سرک با ساختمانهاي مربوطه آن از شينه رباط الي کوتل غوگردان ولسوالي هاي پنجاب و ورس ولايت باميان داراي کود نمبر MRRD/141/R.PROGRAM/25/INDIA/24/CC/BMY/95   را به شرکت ساختماني همکار ، دارای جواز نمبر D-2391به قیمت مجموعی مبلغ 25,016,229.30  (بيست و پنج ميليون و شانزده هزار و دو صد بيست و نه اعشاريه سي) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور –  10 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه باز سازي 14.02 کيلو متر سرک جغل فرش با ساختمان هاي آبرو آن همراه 11 متر پل آهن کانکريتي گادري از مرکز ولسوالي بنو الي قريه لغک دشت مزار ولسوالي بنو ولايت بغلان داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/090/C2/001   را به شرکت ساختماني افتاج بلخ ، دارای جواز نمبرD-01-221  به قیمت مجموعی مبلغ 57,000,218.00  پنجاه و هفت ميليون و دو  صد و هجده) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور: 10 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 17 متر پل آهن کانکریتی گادری قریه ساقی خیل ولسوالی خمکنی ولایت پکتیا با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/STHE/PKY/061/C2/001 را به شرکت ساختمانی نیازمند شیرزاده، دارای جواز نمبر D-32218 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 11,752,500  (یازده ملیون و هفت صد و پنجاه و دو هزار و پنجصد)  افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

**************************************************

تاریخ صدور - 6 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 20 متر پل آهن کانکریتی گادری گلداد خیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا داراي کــود نمبر RRD/MOF/NRAP/STHE/PKY/063/C2/001 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی نیازمند شیرزاده دارای جواز نمبرD-32218 ، به قیمت مجموعی مبلغ 10,563,950.00 افغانی (ده میلیون پنجصد و شصت و سه هزار و نو صد و پنجاه افغانی) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 4 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 18.5 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی رستاق الی کوتل چقر (قریه گورگان) ولسوالی رستاق ولایت تخار  داراي کــود نمبر  RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/075/C2/001 را به شرکت ساختمانی شمال حیدری ، دارای جواز نمبر D-5996 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 38,870,860.00   ( سی و هشت ملیون و هشت صد و هفتاد هزار و هشت صد و شصت )افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 4 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 12 متر پل آهن کانکریتی گادری سیوک ولسوالی بلخاب ولایت سرپل داراي کــود نمبر  MRRD/MOF/NRAP/NRHE/M/SRL/024/001 را به شرکت ساختمانی مسعود ستار، دارای جواز نمبر D-34182 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 3,990,000.00 (سه مليون و  نو صدو نود هزار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

**************************************************

تاریخ صدور - 3 میزان 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 3.32 کیلو متر سرک کانکریتی و ساختمان های آبرو آن در قریه جات دشت هوفیان ولسوالی چاریکار ولایت پروان داراي کــود نمبر MRRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/134/C2/001 را به شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی راشد سلطانی، دارای جواز نمبر D-27071 به قیمت مجموعی مبلغ 24,593,470.00 (بیست و چهار ملیون و پنج صد و نود و سه هزار و چهار صد و هفتاد ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 30 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه  اعمار 0.92 کيلومتر سرک کانکريتی با ساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی کابل گرديز الی قريه منگو خيل ولسوالی پل علم ولايت لوگر ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/061/C2/001 به شرکت ساختماني احسان حکيم دارنده جواز نمبر D-33515 آيسا ، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل ،  به قیمت مجموعی مبلغ 12,995,820.00  افغاني (دوازده ميليون و نه صد و نود و پنج هزار و هشتصد و بيست افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور - 28 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، حفاری دو حلقه چاه تحقیقاتی قریه مرغه ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار داراي کــود نمبر MRRD-78/WATSIP-32/MOF-7/DDA/KDR/94 را به شرکت ساختمانی افغان غوری، دارای جواز نمبر D-23286 به قیمت مجموعی مبلغ 1,304,000.00 (یک میلیون سه صد و چهار هزار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه بازسازی 35 کيلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن از مرکز ولسوالی لاش و جوين الی قريه پشميکه ولسوالی لاش و جوين ولايت فراه، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/WEST/FAH/019/C2/001 به شرکت ساختماني سلطان بشير دارنده جواز نمبر D-35369 آيسا، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل- مکروريان،  به قیمت مجموعی مبلغ 51,861,030.00 ( پنجاه و يک ميليون و هشتصد و شصت و يک هزار و سی افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 17 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ،اعمار شبکه آبرسانی از چشمه همراه با نصب ذخیره آب در قریه خواجه زاهد ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان دارای کود نمبرMRRD-303/WATSIP-245/UNICEF-83/CC/SMN/95

را به شرکت ساختمانی و آبرسانی شگوفا، دارای جواز نمبر D-59761آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 4,371,655 (چهار ملیون و سه صد و هفتاد و یک هزار و شش صد و پنجاه و پنج ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور: 17 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه بازسازی 3.98 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن معه یک پایه پل بطول 40 متر از جاده عمومی چمکنی الی قریه اوگور ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا، را با کود نمبر  RRD/MOF/NRAP/STHE/PKY/059/C2/001 را به شرکت ساختمانی کاپیساء کوهنه ده دارای جواز نمبر D-4136 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 26,123,560.00 (بیست و شش ملیون و یک صد و بیست و سه هزار و  پنجصد و شصت ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت ر وز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور – 17 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار شبکه آبرسانی از چشمه همراه با نصب ذخیره آب در قریه ایماق ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان دارای کود نمبرMRRD-305/WATSIP-247/UNICEF-83/CC/SMN/95 را به شرکت تولیدی پایپ پلی تلین پی وی سی و مصنوعات پلاستیکی فرزاد فرامرز، دارای جواز نمبر D-20125آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 1,024,494.00 (یک مليون و بیست چهار هزار و چهار صدو نود چهار افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور: 17 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه بازسازی 24 کیلو متر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از دوراهی خواجه هجران الی کوتل مرغ ولسوالی جلگه ولایت بغلان، را با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/081/C2/001 را به شرکت ساختمانی سنگر نیازی دارنده جواز شماره D-33751 به قیمت مجموعی 68,988,438.00 افغانی (شصت و هشت میلیون نو صد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و سی و هشت ) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت ر وز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ صدور: 10 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار ساختمان پل 20 متره آهن کانکریتی در قریه لولنج ولسوالی سرخ پارسا ولایت پروان با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/097/C2/001 را به شرکت ساختمانی ماروین، دارای جواز نمبر D-30692 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 11,075,482  (یازده ملیون و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و هشتاد و دو)  افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

 

تاریخ صدور: 17 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 5.33 کیلومتر سرک جغل فرش وساختمانهای آبرو آن به شمول یکپایه پل آهن کانکریتی گادری بطول 20 متر از دهن بستوک الی قریه خله چک ولسوالی ورس ولایت بامیان، را با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/CHL/BMN/058/C2/001 را به شرکت ساختمانی سنگر نیازی دارنده جواز شماره D-33751 به قیمت مجموعی37,916,120.00 افغانی (سی و هفت میلیون و نو صد و شانزده هزار و یک صد و بیست افغانی)، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت ر وز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

**************************************************

تاریخ: 14 سنبله 1395

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد، اعمار 22.24 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمانهای آبرو آن از شهر حیرتان ولسوالی کلدار ولایت بلخ، داراي کود نمبر RRD/MoF/NRAP/NTH/BLH/049/C2/001 را  به  شرکت ساختمانی افتاج بلخ دارنده جواز نمبر D-01-221، جاده شادیان چاراهی نور، مزار شریف، افغانستان، را به قیمت مجموعی مبلغ  307,649,225.00 افغانی ( سه صد هفت ملیون ششصد چهل نه هزار دو صد بیست پنج افغانی)، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان

الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد

**************************************************

تاریخ صدور - 7 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار دیوار احاطه ، اماکن فرعی بود و باش ( آشپزخانه ، ستور وتشناب حفظالصحه ) برای 50 خانواده شهرک السغان قریه باریکاب ولسوالی قره باغ ولایت کابل با کود نمبر 003MRRD/NABDP/KBL/95/  را به شرکت

ساختماني انجنیری خرم ایرج ، به قیمت مجموعی مبلغ 21,794,409.15 (بیست و یک ملیون و هفت صد و نود و چهار هزار و چهار صد و نو اعشاریه پانزده افغاني) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه حفظ و مراقبت 519 کيلومتر سرک جغل فرش در ولسوالی های علينگار و مهترلام ولايت لغمان به شرکت ساختمانی عصمت شوکت دارنده جواز نمبر D-26337 آيسا، به قیمت مجموعی مبلغ 8,946,958.00  افغانی اعطا نمايد.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

 

تاریخ صدور: 28 آگست 2016

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه بازسازی سرک کانکریتی مرکز پارون ولایت نورستان داراي کود نمبر MRRD/RP/N-FIER/2016/034 به شرکت ساختمانی انجنیری مشرق دارای جواز نمبر 3-3160D- با داشتن محل اصلی تجارتی واقع سرک 15 ، وزیر اکبر خان، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 52,455,770.00 افغانی (پنجاه و دو ملیون و چهار صد و پنجاه و پنج هزار و هفت صد و هفتاد افغانی)، اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

.***************************************************

تاریخ صدور – 7 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، حفظ و مراقبت مرحله یی 27.3 کیلومتر سرک جغل فرش در ولایت تخار را با شرکت ساختمانی بیست و چهار دارای جواز نمبر D-36383 آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 13,481,580.00  (سیزده ملیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار پنجصدو هشتاد ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور – 7 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 21 متر پل آهن کانکريتی گادری کورپيتاو بشمول 498 متر سرک اتصالی آن در ولسوالی پريان ولايت پنجشير را با شرکت ساختمانی ماروين دارنده جواز نمبر D-30692 اداره آيسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 9,457,174.00 افغانی ( نه ميليون و چهار صد و پنجاه و هفت هزار و يکصد هفتاد و چهار ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

***************************************************

تاریخ: 06 سنبله 1395

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد، اعمار 200 متر پل دو خط حرکت آهنک کانکریتی همراه با 0.62 کیلومتر سرک اتصالی آن در مرکز ولایت تخار، که داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/048/C2/001 را به  تکنیکل بلدرز دارنده جواز نمبر D-27487، خانه نمبر 360، سرک شیرپور، کابل، را به قیمت مجموعی مبلغ 142,828,285.00  افغانی (یکصد چهل دو ملیون هشت صدو بیست هشت هزار دو صد هشتاد پنج  افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان

الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور - 07 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، حفاری 50 حلقه چاه آب آشامیدنی قراء مختلف ولسوالی بالابلوک، خاک سفید، شیب کوه، پشت رود و مرکز ولایت فراه داراي کود نمبر MRRD/140/R.PROGRAM/24/INDIA/23/CC/FRH/95 را به شرکت ساختمانی خوست،  دارنده جواز نمبر D-20143  و برایت لایت ساختمانی شرکت دارنده جواز نمبر D-31748  جی وی به قیمت مجموعی مبلغ 4,335,200.00 چهار ملیون سه صد سی و پنج هزار دو صد افغانی) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور - 6 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار دیوار احاطه ، اماکن فرعی بود و باش ( آشپزخانه ، ستور وتشناب حفظالصحه ) برای 50 خانواده شهرک السغان قریه باریکاب ولسوالی قره باغ ولایت کابل با کود نمبر 001MRRD/NABDP/KBL/95/  را به شرکت

ساختماني انجنیری خرم ایرج ، به قیمت مجموعی مبلغ 16,098,106.35 (شانزده مليون و نودوهشت هزار و یکصد و شش اعشاریه سی وپنج )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور - 7 سنبله 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه اعمار دیوار احاطه ، اماکن فرعی بود و باش ( آشپزخانه ، ستور وتشناب حفظالصحه ) برای 50 خانواده شهرک السغان قریه باریکاب ولسوالی قره باغ ولایت کابل با کود نمبر 002MRRD/NABDP/KBL/95/  را به شرکت ساختماني افغان غوری ، به قیمت مجموعی مبلغ 24,229,765.18 (بیست و چهار مليون و دو صدو بیست و نه  هزار و هفتصد و شصت و پنج اعشاریه هژده )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ: 06 سنبله 1395

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد، اعمار 200 متر پل دو خط حرکت آهنک کانکریتی همراه با 0.62 کیلومتر سرک اتصالی آن در مرکز ولایت تخار، که داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/048/C2/001 را به  تکنیکل بلدرز دارنده جواز نمبر D-27487، خانه نمبر 360، سرک شیرپور، کابل، را به قیمت مجموعی مبلغ 142,828,285.00  افغانی (یکصد چهل دو ملیون هشت صدو بیست هشت هزار دو صد هشتاد پنج  افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان

الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات اعمار پل 20 متره پياده رو آهن کانکريتی قريه تنبه ولسوالی دره ولايت پنجشير ، دارای کود نمبر MRRD/143/R.PROGRAM/27/INDIA/26/CC/PNR/95 به شرکت ساختمانی دارو پناه دارنده جواز نمبر D-42207 آيسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 893,880.00 افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 17 کيلو متر سرک جغل فرش و ساختمان هاي آبرو آن معه سه پايه پل آهن کانکريتي بطول مجموعي 31 متر از دو راه دهنه الي قريه دهکي خووش ولسوالي خوست ولايت بغلان ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/076/C2/001 به شرکت ساختمانی آفتاج بلخ دارنده جواز نمبر D-01-221 آيسا، و با داشتن محل اصلی در شهر مزار شريف،  به قیمت مجموعی مبلغ 58,004,910.00 ( پنجاه و هشت ميليون و چهار هزار و نه صد و ده افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار ديوار احاطه و اماکن فرعی بود و باش (آشپزخانه ستور و تشناب حفظ الصحه) برای 50 خانواده شهرک السغان قريه باريکاب ولسوالی قرباغ ولايت کابل، دارای کود نمبر MRRD/NABDP/KBL/95/006 به شرکت ساختمانی و انجنيری خرم ايرج دارای جواز نمبر D-41377 آيسا، به قیمت مجموعی مبلغ 17,836,002.81 افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

 

 

تاریخ صدور - 30 اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، اعمار دیوار احاطه و اماکن فرعی بود و باش (آشپز خانه، ستور و تشناب حفظ الصحه) برای 50 خانواده شهرک السغان قریه باریکاب ولسوالی قره باغ ولایت کابل داراي کود نمبرMRRD/NABDP/KBL/95/005 را به شرکت ساختمانی رشاد ناصری لمیتد، دارای جواز نمبر D-21327 به قیمت مجموعی مبلغ 19,531,922.60 افغانی (نوزده ملیون پنج صد سی و یک هزار نه صد بیست دو اعشاریه شصت)افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه  اعمار 2.12 کيلومتر سرک کانکريتي و ساختمان  ها آبرو آن در بازار ده بابا علي ، محمود راقي مرکز ولايت کاپيسا ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/032/C2/001 به شرکت ساختماني احسان حکيم دارنده جواز نمبر D-33515 آيسا، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل،  به قیمت مجموعی مبلغ 15,873,130.00 افغانی  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور - 24اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 21 متر پل آهن کانکریتی گادری دو آبه قریه ملم ایچانی ولسوالی خوست ولایت بغلان را با شرکت ساختمانی ، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی میر زید الله دارای جواز نمبر D-23708 آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 10,956,000.00 (ده ملیون و نو صد و پنجاه و شش هزار ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه حفظ و مراقبت 5 سرک که مجموع طول آنها 60.5 کيلومتر ميگردد در ولايت های پروان و کاپيسا به شرکت ساختمانی کاپيسا کهنه ده دارنده جواز نمبر D-4136 آيسا، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ   24,743,770.00 افغاني اعطا نمايد.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور – 26 اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، لات چهارم: اعمار دیوار احاطه و اماکن فرعی بود وباش( آشپز خانه، ستور و تشناب حفظ الصحه) برای 33 خانواده شهرک السغان قریه بار یکاب ولسوالی قرباغ ولایت کابل را، به شرکت ساختمانی و انجنیری خرم ایرج دارای جواز نمبر D-41377 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 11,837,626.39  (یازده ملیون و هشت صد و سی و هفت هزار شش صد و بیست شش اعشاریه سی و نه )  افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور - 24اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 21 متر پل آهن کانکریتی گادری دو آبه قریه ملم ایچانی ولسوالی خوست ولایت بغلان را با شرکت ساختمانی ، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی میر زید الله دارای جواز نمبر D-23708 آیسا ، به قیمت مجموعی مبلغ 10,956,000.00 (ده ملیون و نو صد و پنجاه و شش هزار ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور - 25 اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، ساختمان 5.64 کیلو متر سرک با پوشش اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن از مسجد حاجی محمد افضل الی سرک اسفالت گلدره در ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/095/C2/001 را به شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی مناف ناصری، دارای جواز نمبر D-6051 به قیمت مجموعی مبلغ 38,836,380.00 (سی و هشت میلیون هشت صد سی و شش هزار سه صد هشتاد) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور - 24اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، باز سازی 10.62 کیلومتر سرک جغلی و اعمار ساختمان های آبرو از قریه چنگیزیان الی سرخک بلاغ ولسوالی بلخاب ولایت سرپل  را به شرکت ساختماني سنگر نیازی درنده جواز نمبر D-33751، به قیمت مجموعی مبلغ 61,990,880.00(شصت یک مليون و نوصدو نود هزار و هشت صدو هشت افغانی) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات اعمار 3.85 کيلومتر سرک کانکريتی با ساختمانهای آبرو آن در قريه افغان کوت ولسوالی ميمنه ولايت فارياب ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NTH/FRB/038/C2/001 به شرکت ساختمانی الماس ، دارنده جواز نمبر  D-3723-، و با داشتن محل اصلی در شهر مزار شريف،  به قیمت مجموعی مبلغ 46,513,500.00  افغانی                       ( چهل و شش ميليون و پنجصد و سيزده هزار و پنجصد افغاني) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی يک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور: 24 اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات تهیه و طبع 24000 جلد مجله دهکده وزارت احیا و انکشاف دهات با کود نمبر MRRD-89/OB-18/MOF-18/CO/KBL/92 را به مطبعه طباعتی پرویز، دارای جواز نمبر D-1459 آیسا به قیمت مجموعی مبلغ 910,000.00 (نه صد و ده هزار)  افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

***************************************************

تاریخ صدور - 24 اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، ساختمان 15 متر پل آهن کانکریتی و سرک اتصالی در قریه دهانی قمغی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/CHL/GHR/046/C2/001 را به شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی عاطفی، دارای جواز نمبر D-24609 به قیمت مجموعی مبلغ 9,880,200.00  ( نو ملیون هشت صد و هشتاد  هزار و دو صد) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

***************************************************

تاریخ صدور - 16 اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، لات دوم باز سازي 14.4 کيلومتر سرک جغلي با ساختمان هاي مربوطه علاوه بر (دو پايه پل هريک 19 و 80 متره آهن کانکريتي) از مرکز ولسوالي فرخار الي قريه علي خيل و قريه سنگان ولايت تخار.دارای کود نمبر RRD/JF/NRAP/NRHE/TKR/051/C2/002 را به شرکت ساختمانی ترست ، دارای جواز نمبر  D-30573 به قیمت مجموعی مبلغ 28,588,580.00  ( بيست و هشت مليون و پنج صد و هشتاد و هشت هزار و پنجصد و هشتاد )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

********************************************************************************

تاریخ صدور - 16 اسد 1395

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، لات اول ( باز سازی سرک از مرکز ولسوالی فرخار الی قریه علی خیل و از قریه ایردیشان الی قریه سنگان ولایت تخار به طول مجموعی 14.4 کیلومتر)، دارای کود نمبر RRD/JF/NRAP/NRHE/TKR/051/C2/001 را به ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی مقدس کوثر، دارای جواز نمبر  D-28496، به قیمت مجموعی مبلغ 25,065,706.00 (بیست و پنج مليون و شصت و پنج هزار و هفت صد و شش )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

********************************************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات ، پروژه ساختمان 2.16 کیلو متر سرک کانکریتی از شاهراه کابل گردیز الی قریه اونی سفلی ولسوالی پل علم ولایت لوگر  را به شرکت ساختماني سرکسازي و توليد مواد ساختماني بشیرلودین، به قیمت مجموعی مبلغ 16,758,684.8 (شانزده مليون و هفتصد و پنجاه وهشت هزار و ششصد و هشتادوچهار اعشاریه هشت )  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

********************************************************************************

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا، قرارداد تدارکات پروژه تهیه و خریداری 19 قلم تایر و بطری ضرورت وسایط وزارت را که دارای کود نمبر MRRD-145/OB-20/MoF-20/CO/KBL/95  ميباشد، به شرکت محمد شفیع عثمانی لمیتد، دارای جواز نمبر  0101-12335، قوای مرکز، مارکیت کابل آسیا، دوکان نمبر B-5، شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ 2,151,600.00 (دو میلیون و یک صد و پنجا و یک هزار و شش صد افغاني) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی یک هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل، به ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

********************************************************************************

اعمار 16 متر پل با پوشش آهن کانکريتي در قريه حجدي ولسوالي نيلي ولايت دايکندي

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 16 متر پل با پوشش آهن کانکريتي در قريه حجدي ولسوالي نيلي ولايت دايکندي ، که داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/CHL/DKI/043/C2/001ميباشد به شرکت ساختماني سرکسازي و توليد مواد ساختماني هيرو يونيورسل داراي جواز نمبر D-26932 آيسا با داشتن محل اصلی تجارتی عقب سینما بهارستان شهر کابل به قیمت مجموعی مبلغ 9,545,990.00 (نو مليون پنجصد و چهل و پنج هزار و نو صد و نود  افغاني )  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

********************************************************************************

پروژه تهیه و تدارکات سامان آلات و مواد لابراتوار کنترول و کیفیت آب برای مرکز وزارت و ولایت بادغیس

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا ، قرارداد پروژه تهیه و تدارکات سامان آلات و مواد لابراتوار کنترول و کیفیت آب برای مرکز وزارت و ولایت بادغیس را که دارای کود نمبر MRRD-145/WATSIP-59/SPANISH-20/CO/KBL/1394  ميباشد ، به شرکت لوژستیکی دایمند اوشن، دارای جواز نمبر  D-60304، ناحیه چهارم، کلوله پشته، شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ 3,696,280.00 (سه میلیون و شش صد و نود و شش هزار دو صد و هشتاد افغاني) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل، به ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند .

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

********************************************************************************

پروژه جغل اندازي و اعمار ساختمانهاي آبرو 10.5 کيلو متر سرک خيرات خانه از طريق کوتل پشتور در ولسوالي شهرک ولايت غور

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه جغل اندازي و اعمار ساختمانهاي آبرو 10.5 کيلو متر سرک خيرات خانه از طريق کوتل پشتور در ولسوالي شهرک ولايت غور ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/CHL/GHR/050/C2/001 به شرکت ساختمانی و سرک سازی برادران دولتيار دارنده جواز نمبر D-22850 آيسا، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ 27,007,080.00 افغاني (بيست و هفت ميليون و هفت هزار و هشتاد افغانی) اعطا نمايد.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد. 

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

********************************************************************************

اعمار 4.064 کيلومتر سرک کانکريتی با ساختمانهای آبرو آن از شاهراه کابل-قندهار الی مهمند کلی، ولسوالی دامان، ولايت قندهار

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 4.064 کيلومتر سرک کانکريتی با ساختمانهای آبرو آن از شاهراه کابل-قندهار الی مهمند کلی، ولسوالی دامان، ولايت قندهار، دارای کود نمبر RRD/WB/ARAP/SOUTH/KDR/022/R/C2/001 به شرکت ساختمانی نجيب الله نجيبيار دارنده جواز نمبر D-32765 آيسا، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، به قیمت مجموعی مبلغ   21,928,568.00 افغاني اعطا نمايد.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد. 

********************************************************************************

اعمار 14 متر پلچک باکس مانند سه دهنه (3*4) متره آهن کانکریتی و پلچک (2*2) متره، چهار گل تپه در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 14 متر پلچک باکس مانند سه دهنه (3*4) متره آهن کانکریتی و پلچک (2*2) متره، چهار گل تپه در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز ، دارای کود نمبر RRD/JF/NRAP/NRHE/KNZ/031/C2/001 به شرکت ساختمانی احمد مختار ، دارای جواز نمبر  D-22279 آیسا، و با داشتن محل اصلی در شهر جلال آباد چهار راهی مرستون،  به قیمت مجموعی مبلغ 4,861,945.00 افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد. 

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

********************************************************************************

بازسازی 23.3 کيلومتر سرک و ساختمانهای آبرو آن معه دو پايه پل آهن کانکريتی هريک 15 متره از قريه شير داغ الی قريه خيرو ولسوالی مالستان ولايت غزنی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات بازسازی 23.3 کيلومتر سرک و ساختمانهای آبرو آن معه دو پايه پل آهن کانکريتی هريک 15 متره از قريه شير داغ الی قريه خيرو ولسوالی مالستان ولايت غزنی، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/STHE/GZI/003/C2/001 به شرکت ساختمانی و سرکسازی کاسمو دارنده جواز نمبر D-30831 آيسا، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، کارته سه،  به قیمت مجموعی مبلغ 84,924,320.00 افغاني (هشتاد و چهار ميليون و نه صد و بيست و چهار هزار و سه صد و بيست افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد. 

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

********************************************************************************

پروژه اعمار پل آهن کانکريتی گادری 100.20 متر و سرک جديد به طول 311 متر قريه شکر دره ولسوالی خدير ولايت دايکندی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار پل آهن کانکريتی گادری 100.20 متر و سرک جديد به طول 311 متر قريه شکر دره ولسوالی خدير ولايت دايکندی، دارای کود نمبر MRRD-75/R.PROGRAM-11/MOF/CC/DKI/94 به شرکت ساختماني سلطان علی دارنده جواز نمبر D-2824 اداره آيسا، و با داشتن محل اصلی در شهر کابل، پل سوخته،  به قیمت مجموعی مبلغ 29,448,950.00 افغاني ( بيست و نه ميليون و چهار صد و چهل هشت هزار و نه صد و پنجاه افغاني) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد. 

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

********************************************************************************

اعمار تعمیر کلینیک صحی قریه سفید گلی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار تعمیر کلینیک صحی قریه سفید گلی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور ، که داراي کود نمبر MRRD-205/R.PROGRAM-29/MOF-28/CC/GOR/94ميباشد به شرکت ساختمانی برادران رحیمی، دارای جواز نمبر  D-21387 با داشتن محل اصلی تجارتی مرکز قیروز کوه جوار ریاست اقتصاد ولایت غور- به قیمت مجموعی مبلغ 8,556,890.80  افغاني  ( هشت ملیون پنج صد پنجاه شش هزار  هشت صد نود اعشاریه هشتاد افغاني ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------------------------

اعمار  2.95 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی خوشی الی قریه شهرک کوچی ها ولسوالی پل علم ولایت لوگر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات اعمار  2.95 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی خوشی الی قریه شهرک کوچی ها ولسوالی پل علم ولایت لوگر، RRD/MoF/NRAP/KBL/LGR-R/029/C2/001 به شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی  بشیر لودین دارنده جواز نمبر D-26629 و با داشتن محل اصلی تجارتی منزل 2 لودین مارکیت پل علم لوگر به قیمت مجموعی مبلغ 28,309,622.00 افغانی (بیست هشت ملیون سه صد نه هزار ششصد بیست دو افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------------------------

بازسازی 19.63 کیلو متر سرک جغل فرش با اعمار ساختمانهای رد آب آن از مرکز ولسوالی الی قریه های چیلک یولداش ترکمنی وافغانی ولسوالی مردیان ولایت جوزجان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه بازسازی 19.63 کیلو متر سرک جغل فرش با اعمار ساختمانهای رد آب آن از مرکز ولسوالی الی قریه های چیلک یولداش ترکمنی وافغانی ولسوالی مردیان ولایت جوزجان، که داراي کود نمبر  RRD/JF/NRAP/NTH/JWN/021/C2/001 ميباشد به شرکت ساختمانی و سرکسازی عنایت بصیر، دارای جواز نمبر  D-01-524 با داشتن محل اصلی تجارتی محل: در شهر مزار شریف، مارکیت خلیل طارق به قیمت مجموعی مبلغ 54,818,070.00 ( پنجاه و چهار ملیون و هشتصد و هژده هزار و هفتاد افغانی)اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

پروژه اعمار سرک بطول 6.31 کیلومتر سرک های اسفالت و کانکریتی با ساختمان های آن در ولسوالی پغمان ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار سرک بطول 6.31 کیلومتر سرک های اسفالت و کانکریتی با ساختمان های آن در ولسوالی پغمان ولایت کابل که داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/066/C2/001  ميباشد به بلدتیک انجنیری او ساختمانی شرکت، دارای جواز نمبر  D-02-438 با داشتن محل اصلی تجارتی محل: دهن نل، کارته پروان، خانه نمبر 3، سرک اول به قیمت مجموعی مبلغ 78,573,480.00 ( هفتاد هشت ملیون پنجصد هفتاد سه هزار چهار صد هشتاد  افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

پروژه قیرریزی 5.2 کیلومتر سرک با ساختمانهای آبرو آن در قلعه احمد خان، ولسوالی بگرامی ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه قیرریزی 5.2 کیلومتر سرک با ساختمانهای آبرو آن در قلعه احمد خان، ولسوالی بگرامی ولایت کابل، که داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/065/C2/001ميباشد به زرکشان ساختمانی او د سرک جورولو شرکت Z.R.C.C دارای جواز نمبر D-26301 با داشتن محل اصلی تجارتی واقع Z.R.C.C  سرک چهل متره، پلان سوم، ولایت غزنی به قیمت مجموعی مبلغ 45,112,305.00 افغانی (چهل پنج ملیون یکصد دوازده هزار سه صد پنج  افغانی)، اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

 

احیاء مجدد 10.6 کیلومتر سرک جغلی همراه با ساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی بامیان الی قرایه پای کوتل قرغنه تو، ولایت بامیان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه احیاء مجدد 10.6 کیلومتر سرک جغلی همراه با ساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی بامیان الی قرایه پای کوتل قرغنه تو، ولایت بامیان، که داراي کود نمبر RRD/JF/NRAP/CHL/BMN/068/R/C2/001 ميباشد به شرکت ساختمانی انجنیری میرودان، دارای جواز نمبر D-42464 با داشتن محل اصلی تجارتی واقع طوطاخیل مارکیت، منزل دو، احمد شاه بابا مینه، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 17,304,670  افغانی (هفده ملیون سه صد چهار هزار ششصد هفتاد افغانی)، اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

جغل اندازي و اعمار ساختمان هاي آبرو 15.3 کيلومتر سرک از دو سرکه قزل توپچاق الي قريه لبابي ولسوالي دره صوف پائين ولايت سمنگان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا ، قرارداد تدارکات جغل اندازي و اعمار ساختمان هاي آبرو 15.3 کيلومتر سرک از دو سرکه قزل توپچاق الي قريه لبابي ولسوالي دره صوف پائين ولايت سمنگان را که دارای کود نمبر RRD/JF/NRAP/NTH/SMN/026/C2/001  ميباشد ، به شرکت ساختماني و سرکسازي غلام نبي يعقوبي، دارای جواز نمبر  D-507،کلوله پشته، قیصار مارکیت اپارتمان 301 بلک C منزل دوم، به قیمت مجموعی مبلغ 21,475,850.00 (بيست و يک  مليون چهار صد و هفتاد و پنج هزار و هشت صد و  پنجاه افغاني) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل، به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد  تهیه و خریداری 41 قلم فلتر باب و روغنیات ضرورت وسایط وزارت

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه تهیه و خریداری 41 قلم فلتر باب و روغنیات ضرورت وسایط وزارت را با کود نمبر: MRRD-32/OB-3/MOF-3/CO/KBL/95}} پروژه متذکره را با شرکت لوژستیکی آریانا سیلک رود  دارنده جواز نمبر(D60972) و باداشتن محل اصلی تجارتی کوله پشته بلاک های مسکن سازی شهرارا بلاک B4 دهلیز سوم منزل چهار اپارتمان 46 کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(2,643,250.00 دو میلیون ششصد چهل سه هزار دوصد پنجاه  افغانی عقد قرار داد نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های لوژستیکی و تجارتی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------------------------

بازسازی 8 کیلومتر سرک جغلی با ساختمان های مربوط آن از مرکز ولسوالی خواجه بهاوالدین الی غاری دهانه کیوان ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه بازسازی 8 کیلومتر سرک جغلی با ساختمان های مربوط آن از مرکز ولسوالی خواجه بهاوالدین الی غاری دهانه کیوان ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار ، دارای کود نمبر RRD/JF/NRAP/NRHE/TKR/052/C2/001 به شرکت ساختمانی و سرکسازی عنایت بصیر ، دارای جواز نمبر  D-01-524 آیسا، و با داشتن محل اصلی در شهر مزار شریف، مارکیت خلیل طارق،  به قیمت مجموعی مبلغ 15,945,950 افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

قیرریزی 5.2 کیلومتر سرک با ساختمانهای آبرو آن در قلعه احمد خان، ولسوالی بگرامی ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات قیرریزی 5.2 کیلومتر سرک با ساختمانهای آبرو آن در قلعه احمد خان، ولسوالی بگرامی ولایت کابل ، دارای کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/065/C2/001 را به زرکشان ساختمانی او د سرک جورولو شرکت ، دارای جواز نمبر  26301D- آیسا، و با داشتن محل اصلی در پلان سوم سرک چهل متره غزنی، به قیمت مجموعی مبلغ 45,112,305 افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

 

 

پروژه اعمار 580 متر دیوار اسنادی مرکز ولسوالی ایبک ولایت سمنگان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 580 متر دیوار اسنادی مرکز ولسوالی ایبک ولایت سمنگان، که داراي کود نمبر MRRD-58/R.PROGRAM-21/QZN-1/CC/SMN/95ميباشد به شرکت ساختمانی و سرک سازی پامیر انترنشنل دارنده جواز نمبر D-20850 با داشتن محل اصلی تجارتی واقع مزار شریف بین چهارائی حاجی ایوب و مارکیت غضنفر طاهری مارکیت، منزل دوم و اطاق نمبر 2 به قیمت مجموعی مبلغ 33,157,200.00 افغانی (سی و سه ملیون یکصد پنجاه و هفت هزار دوصد  افغانی)، اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه بازسازی دیوار محافظوی آهن کانکریتی و سرک تنگی تاشقرغان در ولایت مزار شریف داراي کود نمبر MRRD/N-FIER/2015/002 به شرکت ساختمانی ترست دارای جواز نمبر D-30573 با داشتن محل اصلی تجارتی واقع کلوله پشته، ناحیه چهار، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 171,665,617.90 افغانی (یکصد هفتاد یک ملیون ششصد شصت پنج هزار ششصد هفده عشاریه نود  افغانی)، اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------------------------

ساختمان 23 متر پلچک باکس مانند (پنج حجره ئی ) درقریه سرخ چله ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

 

پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی 20 متره (سه وایه) کلمانی در ولسوالی چوکی ولایت کنر

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

پروژه اعمار 24.13 کيلومتر سرک اسفالت و ساختمانهاي آبرو آن همراه با اعمار سه پايه پل هاي آهن کانکريتي هر يک باالترتيب 18 متره، 40 متره و 16 متره از بنو تا پل حصار ولسوالي اندراب ولايت بغلان، لات سوم:  اعمار 12.23 کيلومتر سرک اسفالت و ساختمان هاي آبر آن از ساحه 900+11 الي 130+24

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

پروژه اعمار 24.13 کيلومتر سرک اسفالت و ساختمانهاي آبرو آن همراه با اعمار سه پايه پل هاي آهن کانکريتي

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

 

اعمار 4 کیلومتر سرک قیر ریزی) به ضخامت 5 سانتی متر (با اعمار ساختمانهای آبرو آن، که از شاهراه  دلارام ولایت  نیمروز شروع الی مرکز شهر سیستان ولایت نیمروز

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

بازسازی 14.58 کیلومتر سرک جغلی و اعمار ساختمان های آبرو آن از پهلوان خیل الی قریه کوتکی ولسوالی بک ولایت خوست

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

چاپ و نشر اعلانات مربوط پروژه های برنامه ملی راه سازی روستائی

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

پروژه اعمار5 کیلو متر سرک قیر و آبرو های آن از سرک عمومی  کابل-پروان  الی قریه باغ علم  ولسوالی قره باغ ولایت کابل

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

 

 

اعمار پل 80 متره آهن کانکریتی قره شیخی در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار پل 80 متره آهن کانکریتی قره شیخی در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب، که داراي کود نمبر RRD/JF/NRAP/NTH/FRB/024/C2/001 ميباشد به شرکت ساختمانی افغان لکی، دارای جواز نمبر  D-32882 با داشتن محل اصلی تجارتی خوشحال خان، ناحیه پنجم سرک حوزه پنج کابل به قیمت مجموعی مبلغ 29,898,450.00 افغاني  ( بیست و نه ملیون و هشت صد و نود و هشت هزار و چهار صد و پنجاه افغاني ) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی دو هفته تقویمی طور کتبی توام با دلایل به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

-------------------------------------------------------------

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد 

پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه جات خواجه سیاران علیاء، زرگران و جای نما شهر چاریکار مرکز ولایت پروان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه جات خواجه سیاران علیاء زرگران و جای نما شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را با کود نمبر: MRRD-68/WATSIP-24/MOF.SAARC-5/CC/PRW/94}}  را با شرکت ساختمانی اعجاز زبیر دارنده جواز نمبر(D-25163) و باداشتن محل اصلی تجارتی کابل شاه ناحیه اول ولایت کندهار –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(11,332,909.80) یازده ملیون سه صد سی دو هزار نه صد نه اعشاریه هشتاد افغانی عقد قرار داد نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های ساختمانی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد  (اطلاع عام برنده گی)

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه قاضیان مرکز ولایت بامیان را با کود نمبر: MRRD-96/WATSIP-36/MOF.SAARC-7/CC/BMY/94}} پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی و سرکسازی کابل قلب آسیا دارنده جواز نمبر(D-22527) و باداشتن محل اصلی تجارتی کلوله پشته- برکی- ناحیه چهارم اطاق نمبر 170 ولایت کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(1,475,028.00) یک ملیون چهار صد هفتاد پنج هزار بیست هشت افغانی عقد قرار داد نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های ساختمانی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد (اطلاع عام برنده گی)

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه حفاری یک حلقه چاه عمیق تحقیقاتی در قریه قلعه قول، موسی خیل خلا زائی مرکز ولایت پروان را با کود نمبر: MRRD-184/WASIP-1/MOF.SAARC40/CC/PRW/94}} پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی همکاری منابع برای ساختمان و انکشاف دارنده جواز نمبر(D-26356) و باداشتن محل اصلی تجارتی مقابل سفارت شوروی - ناحیه ششم  ولایت کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(964,931.44) نه صد شصت چهار هزار نه صد سی یک اعشاریه چهل چهار افغانی عقد قرار داد نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های ساختمانی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

------------------------------------------------------------------------------------------

پروزه اعمار پل متشنج قبلی 140 متره کالوته در ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------

 

اعمار پل 80 متره آهن کانکریتی قره شیخی در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

--------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد  پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه نهر آب ولسوالی فرخار ولایت تخار

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه نهر آب ولسوالی فرخار ولایت تخار را با کود نمبر: MRRD-204/WATSIP-109/MOF-56/33/TKR/94}} پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی اعجاز زبیر دارنده جواز نمبر(D-25163) و باداشتن محل اصلی تجارتی کابل شاه ناحیه اول ولایت کندهار –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(3,735,836.00) سه ملیون هفت صد سی پنج هزار هشت صد سی شش افغانی عقد قرار داد نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های ساختمانی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه اعمار شبکه ابرسانی قریه انچ ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه انچ ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان} را با کود نمبر: MRRD-140/WATSIP-56/MOF-11/CC/BDN/94}} پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی و سرکســـــازی جواد جعفر دارنده جواز نمبر(D-47073) و باداشتن محل اصلی تجارتی واقع خانه نمبر 2  اپارتمان 2 منزل دوم چهاراهی سلیم کاروان ولایت کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(1,446,530.00) یک ملیون چهارصد چهل شش هزار پنج صد سی افغانی اعطاء نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه بد گهک ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه رحمان آباد ولسوالی یفتل بالا فیض آباد ولایت بدخشان را با کود نمبر: MRRD-49/WATSIP-16/MOF-3/CC/BDN/94}}پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی باختر پیروز دارنده جواز نمبر(D-5978) اداره آیسا و با داشتن محل اصلی واقع سرک دوازدهم قعله فتح الله ناحیه دهم ولایت کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(3,196,600.00) سه ملیون یک صد نود شش هزار شش صد افغانی عقد قرار داد نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های ساختمانی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت ساختمانی باختر پیروز هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

---------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه رحمان آباد ولسوالی یفتل بالا ولایت بدخشان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه رحمان آباد ولسوالی یفتل بالا فیض آباد ولایت بدخشان را با کود نمبر: MRRD-49/WATSIP-16/MOF-3/CC/BDN/94}}پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی باختر پیروز دارنده جواز نمبر(D-5978) اداره آیسا و با داشتن محل اصلی واقع سرک دوازدهم قعله فتح الله ناحیه دهم ولایت کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(3,196,600.00) سه ملیون یک صد نود شش هزار شش صد افغانی عقد قرار داد نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های ساختمانی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت ساختمانی باختر پیروز هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------

تاريخ:                  10-دلو-1394

کود بودجوی:       430060          

نام قرارداد:       پروژه اعمار 13.82 کيلومتر سرک اسفالت که ضخامت طبقه اسفالت آن 5 سانتي متر ميباشد همرا با ساختمان هاي آبرو آن از ريگ روان الي نو آباد و قريه دور نامه ولسوالي کوهبند ولايت کاپيسا.

نمبر قرارداد:         RRD/JF/NRAP/KBL/KAP/026/C2/001

نام نهاد/ مدیریت: برنامه ملی راه سازی روستائی، وزارت احیاء و انکشاف دهات

آدرس:               ساحه وزارت احیاء و انکشاف دهات، برنامه ملی راه سازی روستائی، دارالآمان، کابل         

شماره تماس:       +93 202 520 454        

ایمیل آدرس:           procurement.piumrrd@nrap.gov.af

برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------

تاريخ :   19/جدي/1394

نام پروژه:   پروژه اعمار پل آهن کانکریتی گادری به طول 20 متر در قریه چوغی ولسوالی ایبک ولایت سمنگان  

نمبر قراردادMRRD-144/R.PROGRAM-24/KZN-1/CC/SMN/94

نام نهاد/ مديريت:    رياست تهيه و تدارکات، وزارت احياء و انکشاف دهات

آدرس:  ساحه وزارت احياء و انکشاف دهات، دارالآمان،سرک نیله باغ- کابل

داوطلب برنده

نام و آدرس داوطلب برنده: شرکت ساختماني و سرک سازی نجاح طلعت دارنده جواز نمبر D-28992 آيسا

  • قيمت خوانده شده آفر:  231,885.00 دالر امریکائی
  • تخفيف:  ندارد
  • قيمت نهائي آفر:  14,935,712.85 افغاني
  • ارزش قرارداد:  14,935,712.85  افغاني (چهارده ملیون نه صد سی پنج هزار هفت صد دوازده اعشاریه هشتاد پنج                              افغاني)
  • برای معلومات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد  (اطلاع عام برنده گی)

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه گلشاه خیل ولسوالی ورس ولایت بامیان را با کود نمبر: MRRD-154/WATSIP-68/MOF-20/CC/BMY/94}}پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی سازگار دایکندی دارنده جواز نمبر(D-23236) و باداشتن محل اصلی تجارتی شهرک امید سبز ولایت کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(577,968) پنجصد هفتاد هفت هزار نه صدو شصت هشت افغانی عقد قرار داد نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های ساختمانی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد  (اطلاع عام برنده گی)

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه ملکک ولسوالی ورسج ولایت تخار را با کود نمبر:   MRRD-155/WATSIP-69/MOF-21/CC/TKR/94}پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی و سرکســـــازی جواد جعفر دارنده جواز نمبر(D-47073) و باداشتن محل اصلی تجارتی واقع خانه نمبر 2  اپارتمان 2 منزل دوم چهاراهی سلیم کاروان ولایت کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(2,481,898) دو ملیون چهارصدو هشتادویک هزارو هشتصدو نودو هشت افغانی اعطاء نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه ضروری

به اطلاع تمام خوانندگان محترم رساینده میشود اینکه قبلاً ریاست تهیه وتدارکات، وزارت احیاء و انکشاف دهات در روزنامه مورخ یکشنبه/15/1394 اطلاعیه عام برنده گی پروژه تهیه و خریداری 2620 بکس گبیون ضرورت ولایت میدان وردگ را غرض آگاهی شرکت ها و مراجع دولتی وغیر دولتی به نشر سپرده شده بود که نظر به لزوم دید این وزارت و هدایت مقام محترم وزارت پروسه اطلاعیه عام برنده گی پروژه فوق الذکر را الی روشن شدن موضوع ارزیابی مجدد پروژه به حالت تعلیق در میاید. شرکت های داوطلب پروژه آگاه باشند.

------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد  (اطلاع عام برنده گی)

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه (پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه های مختلف شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را با کود نمبر:  MRRD-316/R.PROGRAM-38/MOF.INDIA-1/CC/PRW/93پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی، تولید مواد ساختمانی و سرکســـــازی نوید نوری ســــالم بگرام دارنده جواز نمبر(D-25444) و باداشتن محل اصلی تجارتی واقع خانه 315 سرک1 خیرخانه، ناحیه 11 ولایت کابل به قیمت مجموعی مبلغ(9,348,797.43) دالر امریکائی و معادل به (539,425,611.711) افغانی اعطاء نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

---------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد  (اطلاع عام برنده گی)

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرار داد پروژه {پروژه اعمارشبکه آبرسانی قریه گنبد ولسوالی شیبر ولایت بامیان را با کود نمبر:   MRRD-153/WATSIP-67/MOF-19/CC/BMY+/94}پروژه متذکره را با شرکت ساختمانی سازگار دایکندی دارنده جواز نمبر(D-23236) و باداشتن محل اصلی تجارتی واقع  شهرک امید سبز ولایت کابل –افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(2,500,225) دو ملیون پنجصد هزار و دو صدو بیست و پنج افغانی اعطاء نماید.

ازتمام اشخاص حقیقی و حکمی و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی که در رابطه به شرکت هرگونه اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی دو هفته تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل رسماً به ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات ، واقع سرک نیله باغ، دارالامان ناحیه ششم ولایت کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

---------------------------------------------------------------------------------------------