افتتاح تعمیر جدید برنامه انسجام ساحوی۱۳۹۷/ثور/۱۹
مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات روز چهار شنبه ساختمان جدید برنامه کلی انسجام برنامه های ساحوی را که به ارزش ۲۳ میلیون افغانی از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل شده بود افتتاح کرد .
وزیر احیا و انکشاف دهات از سامیول تومیوا رییس بانک انکشاف آسیایی سپاس گزاری کرد که این وزارت را در عرصه های مختلف کمک میکند و از وی خواست تا کمک ها و همکاری ها را با این وزارت بیشتر کند . در همین حال آقای سامیول از وزیر احیا و انکشاف دهات قدردانی کرد و عنوان نمود که اکثریت دونر ها از کارکرد وزارت احیا و انکشاف دهات راضی اند . آقای سامیول اضافه کرد که این بانک همکاری های خود را در بخش های مختلف با این وزارت دوام خواهد داد. ساختمان جدید برنامه انسجام برنامه های ساحوی در ۴ طبقه و ۲۵ اتاق و دو اتاق کنفرانس در صحن وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته شده و از همه امکانات لازم اداری برخوردار است .