تکمیل کار ساخت کانالی به ارزش ۱.۲ میلیون افغانی در پکتیا

‍۱۸ جدی ۱۳۹۷

یک کانال زراعتی به طول ۱۵۸ متر با هزینه‌ی ۱.۲ میلیون افغانی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در روستای طوطی ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا ساخته و به بهره برداری سپرده شد.

با تکمیل کار کانال مذکور که در جریان ساخت آن ۷۸ روز کاری برای ۱۲ کارگر فنی و غیر فنی ۷۸ روز کاری ایجاد شده است، ۱۴۰ جریب زمین زراعتی سیراب شده و ۳۶۷ خانواده از مزایای آن مستفید می‌شوند.