تکمیل کار ساخت ۳۵۰ متر دیوار محافظوی به هزینه‌ی بیش از ۱.۹ میلیون افغانی در سرپل

۱۸ جدی ۱۳۹۷ 

یک دیوار محافظوی به طول ۳۵۰ متر و ارتفاع ۲ متر از سوی برنام ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه‌ی توغنی ازبکیه‌ی مرکز ولایت سرپل تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

در جریان ساخت این دیوار که ۱.۹ میلیون افغانی هزینه برداشته است، ۱۲۲۸ روز کاری برای کارگران فنی و غیر فنی فراهم شده و اکنون ۱۹۸ خانواده از آن مستفید می‌‌شوند.