تکمیل کار سروی ولسوالی‌های برمل و گیان ولایت پکتیکا

۱۸ جدی ۱۳۹۷

کار سروی هفت‌هزار خانواده در ولسوالی برمل و ۵۷۸۵ خانواده در گیان ولایت پکتیکا به منظور توزیع برق آفتابی از سوی برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات برای آن‌ها، تکمیل شد.

پس از تکمیل کارهای تدارکاتی پروسه‌ی توزیع بسته‌های برق خورشیدی خانه به خانه در دو ولسوالی سرحدی مذکور آغاز خواهد شد.

گفتنی است که پیش از این از جمله‌ی پنج ولسوالی پکتیکا، کار سروی ولسوالی تروو تکمیل شده است.