قرارداد 99 پروژه آب صحی

15 جوزا 1397

مجیب الرحمن «کریمی»؛ وزیر احیا و انکشاف دهات، قرارداد 99 پروژه انکشافی آب صحی آشامیدنی را با نماینده گان شوراهای انکشافی امضا نمود. پروژه ها شامل حفاری چاه های آب آشامیدنی، شبکه های آبرسانی، ذخایر آب آشامیدنی و کانال های آبیاری بوده که به مصرف مجموعی بیش از 240 میلیون افغانی در ولایات کابل، خوست، بلخ، بادغیس، جوزجان، سمنگان، پنجشیر، تخار، غزنی، پروان، غور، بدخشان، ننگرهار، بامیان، دایکندی، هلمند، زابل، پکتیا، فاریاب، کندهار و نورستان عملی و به استفاده روستائیان قرار می گیرد.

وزیر احیا و انکشاف دهات، قبل از امضا قراردادها گفت:

نزدیک به 17 میلیون نفر در کشور به آب صحی آشامیدنی دسترسی نداشته، این رقم 63 درصد نفوس کشور را تشکیل می دهد که از جمله 53 درصد آن در روستاهای کشور زیست دارند. وزارت احیا و انکشاف دهات در تفاهم با دیگر نهادهای ذیربط، با نظرداشت مشکل خشکسالی در 20 ولایت تحت تهدید خشکسالی، پروژه های را تطبیق خواهد نمود. فعلاً در 9 ولایت که به کمبود آب صحی آشامیدنی مواجه است، با نظرداشت ضرورت و اصل انکشاف متوازن، پروژه های انکشافی از جمله پروژه های آبرسانی عملی می گردد.

وی در رابطه به 99 پروژه شامل قرارداد گفت:

این پروژه ها شامل چاه های عمیق و سطحی، ذخایر آب صحی آشامیدنی ، کانال و شبکه های آبرسانی بوده که الی ختم سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. با تطبیق پروژه ها که هزینه آن از جانب وزارت مالیه و اداره یونیسف تمویل می گردد، 22 هزار و هفتاد خانواده روستایی به آب پاک و صحی نوشیدنی دسترسی پیدا می نمایند. طی زمان کاری پروژه ها، 176 هزار روز کاری نیز مساعد گردیده، زمینه خوبی برای اشخاص بیکار می باشد.

محترم کریمی، از پلان و پروگرام برنامه آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری راه حل دراز مدت و موثریت بیشتر پروژه های آبرسانی گفته، راجع به آبرسانی توسط تانکرها به روستاهای دوردست و مواجه به مشکل منابع آب و تامین 3000 خانواده بیجا شده غرب کشور از ناحیه آب صحی آشامیدنی توسط تانکرهای آب نیز معلومات ارائه نموده، به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت.

انجنیر غلام «قادر»؛ رئیس اجرائیوی برنامه آبرسانی، و حفظ الصحه محیطی و آبیاری وزارت احیا و انکشاف دهات، ضمن ارائه معلومات مختصر راجع به سروی های صورت گرفته دهکده های ولایات از ناحیه آب صحی آشامیدنی و مشکل های خشکسالی در برخی از ولایات، در مورد پلان و پروگرام ریاست مربوطه و پروژه های پاسخگو به مناطق آسیب پذیر از ناحیه خشکسالی کوتاه معلومات داده، از توجه و مواظبت وزارت احیا و انکشاف دهات ابراز قدردانی نمود.