ساخت 26 پروژه

13 جوزای 1397

کارساخت ۲۶پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات، به ارزش مجموعی بیش از55 ملیون 700 هزار افغانی ،توسط  عبدالطیف ‹ابراهیمی› والی ولایت سمنگان، آغاز شد.

در محفل افتتاح پروژه ها انجنیرعبدالرب«حکیمی» ریئس احیا وانکشاف دهات ولایت سمنگان گفت:  بیشتراز287 پروژه ازبرنامه های متعدد وزارت احیا وانکشاف دهات طی سالیان گذشته درسکتورهای مختلف تکمیل گردیده وآغازکارعملی ساخت 26 پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در 19 شورای انکشافی ولسوالی حضرت سلطان شامل   حفاری 40 حلقه چاه های آب آشامیدنی دستی وبرمه ئی ، اعمارشبکه های آب باپمپ سولری، احداث شبکه های برق20 کیلوات بطول41 کیلومتر ،حفاری  6 باب کنده و اعمار1 باب ذخیره آب می باشد که توسط شورای انکشافی  هزاره قدوق، کوکه بلاق بالاوپائین ، لوپان نو، لوپان کهنه، مالکار، عرب کابلی بالا وپائین ، خواجه پارسا ، تولگیچی مومن آباد ،حسن خیل گرگری ، گادی ها ، علی خیل ، قزلباش ، امیربای ، قدم علی ، اوته کیتی ، بامیانچی وقره چه بلاق تطبیق و ازآن (۳۰۱۵) خانواده  مستفید می شوند.

 

 

 

 

.

 

.