کمک ۲۲میلیون افغانیگی برنامه‌ی انکشاف صنایع روستایی به اتحادیه‌های قرضه و پس‌انداز قریوی


۱۲/۳/۱۳۹۷
برنامه‌ی ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به ۷۶ اتحادیه‌ی قرضه و پس‌انداز قریوی، ۲۳ میلیون افغانی کمک مالی کرد.
هدف از این کمک، ازدیاد پول پس‌انداز شده توسط اتحادیه‌های قرضه و پس‌انداز قریوی، تسهیل دسترسی اهالی روستا به منابع مالی و تشویق متشبثین روستایی در استفاده از منابع برای رشد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در قرا و قصبات کشور گفته شده است.
گفتنی است که برنامه‌ی انکشاف صنایع روستایی از آغاز فعالیت تا کنون با ۳۹۰ اتحادیه‌ی قرضه و پس‌انداز روستایی حدود ۱۴۵.۷ میلیون افغانی کمک مالی کرده است که با این کار برای نزدیک به شش هزار تن از زنان و مردان روستا به گونه‌ی مستقیم و برای ۱۷ هزار و ۴۹۰ تن دیگر به گونه‌ی غیر مستقیم فرصت کار فراهم شده است.
کمک‌های این برنامه همچنان در افزایش تولیدات داخلی، بازاریابی به محصولات روستایی و تأمین روابط تجاری میان متشبثین شهری و روستایی، نقش مهمی داشته‌ است.