فراهم شدن زمینه‌ی کار برای یک‌هزارتن از باشندگان ننگرهار


۱۲/۳/۱۳۹۷
مجیب‌الرحمن ضیاء، رییس احیا و انکشاف دهات ننگرها می‌گوید که برای هزارتن از باشندگان این ولایت که بیشترشان خانم‌ها استند، از سوی برنامه‌ی انکشاف صنایع روستایی زمینه‌ی کار فراهم شده است.
او افزود که ریاست احیا و انکشاف دهات در کنار تطبیق پروژه‌های انکشافی، کار برای پیشرفت اقتصاد روستایی و سکتور خصوصی را نیز آغاز کرده است.
آقای ضیاء همچنان گفت که برنامه‌ی انکشاف صنایع روستایی گروه‌های کوچک تولیدی و اقتصادی را تشکیل داده است تا از این طریق وضعیت اقتصادی مردم در سطح روستاها تغییر کرده، میزان فقر پایین بیاید.
به گفته‌ی او، پیشرفت صنعت می‌تواند در زندگی مردم تغییر مثبت آورده، باعث بیشتر شدن تولیدات داخلی شود .
آقای ضیاء می‌گوید که ننگرهار با توجه به اقلیم آن، مناسب‌ترین ولایت برای صنعت قالین بافی است. او می‌افزاید که این اواخر تعداد زیادی از خانواده‌های مهاجر که در پاکستان در بخش صنعت‌ قالین‌بافی کار کرده‌اند، به ننگرهار برگشته‌اند.