اطلاعیه

۲۵ ثور ۱۳۹۷

به تمام ریاست های مرکزی، ولایتی و برنامه ها :

نام شماره 4151300 مورخ 23 ثور وزارت محترم کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واصل و چنین نگاشته است:

به اساس حکم ماده 41 قانون کار، روز اول ماه مبارک رمضان در کشور رخصتی عمومی می باشد.

همچنان رژیم آغاز و ختم کار در ماه مبارک رمضان به اساس پنج و شش روز کاری طور ذیل تعین گردیده است.

رژیم آغاز و ختم کار به اساس پنج روز کار در هفته در شهر کابل :

آغاز کار ساعت هفت صبح و ختم کار ساعت یک بعد از ظهر

رژیم آغاز و ختم کار به اساس شش روز کار در هفته در ولایات، بانک ها، ریاست گمرک کابل، میدان هوایی حامد کرزی و ولسوالی های شهر کابل:

آغاز کار ساعت هشت صبح و ختم کار ساعت یک بعد از ظهر