سروی سرک های روستایی کشور صورت می گیرد


۳۰ حمل ۱۳۹۷

مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات در ادامه سفرش به بریتانیا با نهاد های انکشافی این کشور در مورد مطالعه ، تحقیق و ارزش اقتصادی سرک های روستایی افغانستان تفاهم نامه همکاری امضا کرد . وزیر احیا و انکشاف دهات گفت : بر اساس این تفاهم نامه مناطق روستایی در نظر گرفته میشود که در آن یا سرک وجود ندارد یا هم به دلیل خرابی جاده ها مردم آن مناطق با مشکلات متعددی روبرو اند .