نشست هییت اجرایی برنامه ملی میثاق شهروندی برگزار شد

۱۳۹۶ حوت ۲۰

در این نشست که به ریاست مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات برگزار شد ، شوبهم چودری رییس بانک جهانی برای افغانستان ، عبدالباقی پوپل معاون اداره مستقل ارگان های محل ، غلام رسول رسولی رییس برنامه ملی میثاق شهروندی و نماینده های وزارت خانه های زراعت ، مالیه و صحت عامه کشور نیز حضور پیدا کردند . در آغاز محفل مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات ضمن عرض خیر مقدم به حاضران نشست ، برنامه ملی میثاق شهروندی را یکی از مهم ترین برنامه های انکشافی دولت افغانستان عنوان کرد . آقای کریمی گفت : برنامه ملی میثاق شهروندی به قریه ها و دهات ما صلح ، آرامش ، رفاه اقتصادی و اجتماعی و موقعیت های کاری را میسر میسازد . وزیر احیا و انکشاف دهات گفت : برنامه ملی میثاق شهروندی در کنار این همه تسهیلات رابطه مستحکمی را به دلیل مهیا ساختن خدمات متوازن ، میان دولت و ملت به وجود میاورد . به تعقیب آن شوبهم چودری رییس بانک جهانی در افغانستان گفت : پس از تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی در بیشتر مناطق روستایی افغانستان تسهیلات اولیه زندگی میسر خواهد بود و مردم از خدمات اولیه برخوردار خواهند شد . قابل یادآوری است که این دوهمین نشست هییت اجرایی برنامه ملی میثاق شهروندی است .