بهره برداری از شبکه آب رسانی در ولایت پکتیا

۱۳۹۶/۱۲/۱

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پکتیا یک شبکه آب رسانی در قریه شنک ولسوالی ګردي څېړۍ این ولایت را به بهره برداری سپردند .
این شبکه آب رسانی به ارزش ۹۰۰ هزار افغانی توسط یونیسف تمویل شده و در ظرف چهار ماه به بهره برداری سپرده شد.
قابل یادآوری است که این پروژه برای حدود ۷۰ خانواده در یک زمان ، زمینه دسترسی به آب آشامیدنی صحی را میسر ساخته است.