نزدیک به ۱۸ کیلومتر سرک در بادغیس به بهره برداری سپرده شد

۲۵ دلو ۱۳۹۶

۱۷.۶۵ کیلومتر سرک طی محفلی با حضور داشت معاون و سرپرست مقام ولایت، نماینده گان مردم در پارلمان، نماینده گان ریاست شورای ولایتی، محترم انجنیر عثمان امر برنامه های ریاست احیاء و انکشاف دهات این ولایت به بهره برداری سپرده شد .  .
این سرک ۱۷,۶۵ کیلومتر طول و پنج متر عرض دارد که از طرف برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیآ و انکشاف دهات به قیمت مجموعی  بیش از ۷۶ میلیون  افغانی  بطور اساسی جغل اندازی و اعمار گردیده است . 
همچنان قابل ذکر است که این سرک در مسیر خود دارای  ۵۱ عدد پلچک، ۳ عدد واش و ۲۸۵۰ متر دیوار استنادی میباشد .
این در حالیست که اهالی این منطقه از سالیان دراز به این سو از بابت نداشتن سرک اساسی و راه درست مواصلاتی رنج میبردند که خوش بختانه کار ساخت و اعمار این پروژه از منطقه خارستان الی دره نجک توانسته  مشکلات ۱۹۷۵۵ خانواده را بطور مستقیم و غیر مستقیم مرفوع بسازد .