بهره برداری از 301 پروژه انکشافی در جریان سال جاری در کاپیسا

25 دلو 1396

 ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت کاپیسا درسال مالی 1396 به تعدادمجموعی 301 پروژه خورد وبزرگ در بخش های مختلف از جمله  اعمارپروژه های کوچک وبزرگ ابرسانی، پروژه های اعمارپل های خورد وبزرگ دردهات ،پروژه های اعمار سرک های کانکرتی واسفالتی دهاتی ، پروژه های اعمار دیوارهای استنادی وسربندهارا در ولسوالی های ولایت کاپیسا جهت ایجاد سهولت های ترانسپورتی ، کاهش فقر، ایجاد شغل و نزدیکی مردم با دولت در دهات قسما تکمیل وبه بهره برداری سپرده است . در بخش برنامه همبستگی ملی 151 پروژه را به ارزش بیش از 63 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده است . در بخش برنامه ملی راه سازی روستایی مجموعا 21 پروژه به ارزش بیش از 942 میلیون افغانی را  روی دست گرفته که از این جمله 4 پروژه به بهره برداری سپرده شده و 17 پروژه دیگر در حال تکمیل شدن است . در بخش انسجام ساحوی 22 پروژه به ارزش بیش از 233 میلیون افغانی روی دست گرفته شد که از جمله 17 پروژه تکمیل و 5 پروژه دیگر در حال اجرا است . در بخش برنامه ملی آبرسانی روستایی 29 پروژه به ارزش نزدیک به 11 میلیون افغانی روی دست گرفته شده که 3 پروژه تکمیل و متباقی در حال اجرا است . برنامه های میثاق شهروندی نیز به ارزش بیش از 167 میلیون افغانی ترتیب شده که به زودی کار عمل آن آغاز میشود . بودجه غیر مشروط برای کاپیسا در سال 1396 بیش از 12 میلیون افغانی بود که 90 فیصد ان مصرف شده است . همچنان 99 فیصد بودجه عادی این ریاست نیز به مصرف رسیده است . برای سال مالی 1397 نیز سروی مقدماتی 64 پروژه و سروی تخنیکی 75 پروژه روی دست گرفته شده است .