سی و دو بست خالی وزارت احیأ و انکشاف دهات

About Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD):

وزارت احيا و انکشاف دهات با دستور العمل استراتيژي جديد با هدف کاهش فقر، بلند بردن سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها و حمايت از جامعة دهاتي تاسیس گردید.
اصلاحات عظيم اداری، بازسازي و نوسازی یکی از دست آورد های بزرگ این وزارت در راستای برآوردن نیازمندی هاي مبرم مردم دهات افغانستان است.
کارمندان این وزارت در 34 ولایت افغانستان در تشکیل ریاست های احیا وانکشاف دهات با موسسات همکار در عرصه های مختلف حیاتی مصروف فعالیت هستند از این رو قسمت اعظم کمک های جامعه جهانی از طریق برنامه های ملی این وزارت در روستاهای کشور به طورمؤثر به مصرف میرسد.

Job Description:

کاندیدان محترم مکلف هستند غرض درخواستی به بست مورد نظر شان نخست در سایت

http://www.csjobs.gov.af

  صورت حساب ایجاد نموده و بعد از ایجاد به بست مورد علاقه خویش درخواست نمایند.

جهت ملاحظه لست بست ها و لایحه وظایف بست های اعلان شده به لینک ذیل کلیک نمائید

http://www.csjobs.gov.af/job_vacancy/job_list?base_url=%2F&job_title=&province=&department=23&sector=&education=&gender=&submit=Search

 

Job Requirements:

کاندیدان محترم مکلف هستند غرض درخواستی به بست مورد نظر شان نخست در سایت

http://www.csjobs.gov.af

صورت حساب ایجاد نموده و بعد از ایجاد به بست مورد علاقه خویش درخواست نمایند.

جهت ملاحظه لست بست ها و لایحه وظایف بست های اعلان شده به لینک ذیل کلیک نمائید

http://www.csjobs.gov.af/job_vacancy/job_list?base_url=%2F&job_title=&province=&department=23&sector=&education=&gender=&submit=Search

 

 

Submission Guideline:

کاندیدان محترم مکلف هستند غرض درخواستی به بست مورد نظر شان نخست در سایت

http://www.csjobs.gov.af

صورت حساب ایجاد نموده و بعد از ایجاد به بست مورد علاقه خویش درخواست نمایند.

جهت ملاحظه لست بست ها و لایحه وظایف بست های اعلان شده به لینک ذیل کلیک نمائید

http://www.csjobs.gov.af/job_vacancy/job_list?base_url=%2F&job_title=&province=&department=23&sector=&education=&gender=&submit=Search

 

Submission Email:

http://www.csjobs.gov.af/job_vacancy/job_list?base_url=%2F&job_title=&province=&department=23&sector=&education=&gender=&submit=Search