آمر سروی تخنیکی پروژه ها - بست 3

Position Title: آمر سروی تخنیکی پروژه ها بست 3

 

Job Location:      Kabul

Nationality:         National

Category:            Engineering

Employment Type:          Full Time

Salary:  

Vacancy Number:           

No. Of Jobs:       1

Organization:     Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD)

Years of Experience:      

Contract Duration:          

Gender:               Male/Female

Education:          

Close date:         10 Nov, 2017

 

 

 

 

About Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD):

وزارت احیآ وانکشاف دهات:

وزارت احیأ و انکشاف دهات یک اداره سکتوری حکومت بوده که بمنظور طرح و تطبیق برنامه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی دهات تأسیس شده است. هدف عمدۀ وزارت احیأ و انکشاف دهات کاهش فقر در قراء و قصبات میباشد که توسط ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه جهت تحقق این اهداف، مساعی را به خرچ میدهد. وزارت احیأ و انکشاف دهات منحیث بستر اصلی توسعه دهات همواره در جهت بهبود شرایط زندگی روستائی بذل مساعی نموده و خدمات وسیع الساحۀ را ازطریق ریاست های ولایتی خویش در اکثریت ساحات روستائی ارایه داشته که هفتاد و پنج درصد سکنه کشور عزیز را تحت پوشش ارایۀ خدمات خود دارد.

 

 هدف برنامه CBR:

برنامه (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ووزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه (CBR) استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه (CBR) در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه (CBR) استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Description:

هدف وظیفه:

مدیریت ونظارت از امور مربوط به سروی تخنیکی پروژه ها در مطابقت با پلان اداره و معیار های تعین شده.

وظایف و مسؤولیت ها:

ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت در مطابقت با پلان کاری ریاست جهت حصول اهداف وزارت.

اشتراك درپروسه سروي تخنيكي پروژه هاي انجنيري در صورت ضرورت جهت بهبود عرصه های کاری .

مرور، چك وكنترول ارقام واصله ازسروي هاي انجام شده جهت رفع نواقص آن .

چک و بررسی نقشه های ترتیب شده بعد از سروی و ارسال آن جهت دیزاین به شعبات ذیربط.

ارایه مشوره، همکاری و نظارت از پروژه های تحت  سروی به منظور رهنمائی و حمایت کارکنان جهت جلوگیری از اشتباهات و نواقص.

ایجاد میکانیزم جهت تبادل تجارب میان انجنیران مربوطه بخاطر ارتقای ظرفیت و پیشبرد بهتر امور.

تأمین ارتباط و هماهنگی با کارمندان و مراجع مربوط بخاطر تسریع و پیشبرد بهتر امور.

حصول اطمینان از مدیریت، تنظیم گروپ های سروی تخنیکی پروژه های مربوطه جهت انسجام و بهبود امور.

ترتیب و تنظیم اسناد و مشخصات تخنیکی معیاری سروی پروژه ها جهت طرح و دیزاین پروژه ها و ارایه خدمات موثر

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  به رئیس خدمات انجنیری جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

 

Job Requirements:

مکلفیت گزارشدهی:

آمر سروی تخنیکی پروژه ها به رئیس خدمات انجنیری گزارش میدهد.

شرایط و تجربۀ کاری:

مقتضیات حداقل برای این بست، درمواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکرگردیده است

دارای سند تحصیلی لیسانس در رشته سروی ( جیودیزی و کارتوگرافی) به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.

حداقل دو سال تجربه کاری در بخش سروی تخنیکی؛

تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.

آشنایی با پروگرامهای تخنیکی کمپیوتری ووسایل مرتبط به وظیفه.

 

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت احیاء و انکشاف دهات اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".

2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری احیاء و انکشاف دهات و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page

3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری احیاء و انکشاف دهات و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری احیاء و انکشاف دهات ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری احیاء و انکشاف دهات ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

12. کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

13. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت احیاء و انکشاف دهات ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج را در کاپی (CC) داشته باشند.:

 

نوت: حین ارسال درخواستی به ایمیل ادرس ذیل لطفاً نام بست در subject line ایمیل خود نوشته ، و همچنان اسناد که در خواسته شده است، ضمیمه شود، و ازا سناد بسیار زیاد خود داری صورت ګیرد، در غیر آن درخواستی شما برای بست در نظر ګرفته نمی شود

Submission Email

Amidullah.haya@mrrd.gov.af  jobs@afghanexperts.gov.af  -  

 

 

Submission Email:

hares.sultan@mrrd.gov.af   jobs@afghanexperts.gov.af    -