سوانح وزیر

 

  زنده‌گی‌نامه‌ی پوهنمل مجیب‌الرحمن کریمی، سرپرست و نامزدوزیر وزارت احیا و انکشاف دهات:

 

  پوهنمل مجیب‌الرحمن کریمی، سرپرست و نامزدوزیر وزارت احیا و انکشاف دهات، از کدرهای متخصص و متعهد به خدمت‌گزاری به میهن و ملت خویش است.

 پوهنمل مجیب‌الرحمن کریمی فرزند دین کریم، در سال ۱۳۵۶ در ولایت خوست متولد شد.

سرپرست‌وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات مکتب را در لیسه‌ی عالی غرغشت ولایت خوست و تحصیلات لیسانس خویش را در رشته‌ی زراعت، در پوهنتون کابل در سال ۲۰۰۱ به پایان رسانده است.

 

بیشتر

اخبار

بیشتر

Programmes

:: برنامه همبستگی ملی :: NSP

:: برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی :: NABDP

:: برنامه ملی راه سازی روستایی :: NRAP

:: برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری :: Ru-WatSIP

:: برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی :: AREDP

 

اعلان کاریابی

بیشتر